The 22Lookup command form for the Shulchan Aruch compiled by Rabbi Yosef Karo is 'theSA'. Corresponding to Choshen Mishpat, Orach Chaim, Even Ha'ezer, and Yoreh De'ah, codes 'CM', 'OC', EH', and 'YD" are used to facilitate speedy display and search results.

The Shulchan Aruch by Rabbi Yosef Caro
SeferSeferKEYPerekDescription
Choshen Mishpatטור חשן משפטCM1-427laws of finance, financial responsibility, damages (personal and financial) and legal procedure
Orach Chaimטור אורח חייםOC1-697laws of prayer and synagogue, Sabbath, holidays
Even Ha'ezerטור אבן העזרEH1-178laws of marriage, divorce
Yoreh De'ahטור יורה דעהYD1-403miscellaneous ritualistic laws, such as shechita and kashrutThe Shulchan Aruch
KeySeferSimanSeifShulchan Aruch Halacha
CMחשן משפט1112הקדשות, הרי הם כמשעבדים ואין נפרעים מהם, כל שיש לו בני חורין אם קדם המכר או המתנה להלואה דבר פשוט הוא שאינו טורף מהם, אלא אם כן יש הוכחה שלא נתכון במכר ומתנה אלא להבריחם מבעל חוב, וכמו שנתבאר בסימן צ''ט שהמתנה בטלה. ואפלו קדמה להלואה, בעל חוב גובה ממנה אפלו אם היא מלוה על פה.
CMחשן משפט1113אם נתנו ללוה מתנה על תנאי שלא תחול עליה שום שעבוד, לא חוב ולא כתבה שקדם למתנה, ולא יחול עליו להבא, התנאי קים, ולא יגבה בעל חוב ממנה, אפלו כתב לו דאקנה. אבל אם קנה קרקע והתנה עמו המוכר על מנת שלא יחול עליו שום שעבוד, אינו מועיל, ובעל חוב (של הלוקח) גובה ממנה.
CMחשן משפט1114מי שנתן קרקע לבנו, על תנאי שלא יחול עליו שום שעבוד, ואין לו בן אחר, ומת האב, בעל חוב של הבן גובה ממנה.
CMחשן משפט1115מי שיש לו חובות הרבה, ובית דין מכרו קרקע הלוה כדי לפרע לבעל חוב המקדם, אין שאר בעלי חובות יכולים לחזר על הקרקע ולהוציאו מיד הלוקח. אבל אם מכרו הלוה עצמו כדי להגבות לבעל חוב המקדם, יכולים שאר בעלי חובות לטרפו מהלוקח.
CMחשן משפט1116אפוטרופסי יתומים שמכרו לאחרים, לא אמרינן דאחריות דנפשיהו קבילו עליהו, אלא חוזרים וטורפים בחובם.
CMחשן משפט1117בעל חוב מקדם שבא לגבות, ויש כאן עוד בעל חוב מאחר (רבנו ירוחם סוף נל''ב), ואין ללוה נכסים יותר מכדי חובו של זה, אין מורידין אותו לנכסי לוה אפלו יש נאמנות בשטר, עד שישבע שבועת המשנה שלא נפרע כלום, כדין טורף, שהרי טורף מהשני. מי שנמחק שטר חובו וכתבו לו בית דין שטר אחר, וכן מי שהלוה את חברו מלוה על פה, ונתחיב לו בדין ולא היה לו מה לפרע, וכתבו לו מעשה ב''ד, אם טורפין מהלקוחות, נתבאר בסי' ע' (ס''ו).
CMחשן משפט1118במה דברים אמורים שטורף ממשעבדי, כשאינו מוצא ביד הלוה בני חרי לגבות חובו מהם. אבל אם מצא ביד הלוה בני חרי לגבות, אפלו הם זבורית, לא יטרף ממשעבדי, לא שנא אם הם לקוחות או מקבלי מתנה. לפיכך, אם נתן הלוה מתנה לאחרים, וכתב להם ר' לפלוני וש' לפלוני ות' לפלוני, ואין בנכסיו כדי שיספיק לכלם, אין אומרים כל הקודם בשטר זכה. אלא חולקים הנכסים לט' חלקים, ויקח בעל הר' ב' חלקים, ובעל הש' ג' חלקים, ובעל הת' ד' חלקים. ואם יצא עליהם שטר חוב, גובה מכלם, וכפי החלוקה יפרע כל אחד מחלקו. אבל אם אמר ר' זוז לפלוני ואחריו ש' לפלוני ואחריו ת' לפלוני, כל הקודם בשטר זכה. לפיכך, יצא עליהן שטר חוב, גובה מהאחרון ואם אינו מספיק, גובה משלפניו ואם אינו מספיק, גובה משלפני פניו. הגה: יש אומרים דהוא הדין אם אמר ר' זוז לפלוני ור' זוז לפלוני ור' לפלוני, דמאחר דנותן לכלם בשוה ולא כללם ביחד, הוי כאלו אמר: אחריו לפלוני (הרא''ש סוף פרק יש נוחלין). ויש חולקין (המ''מ פ''י מהל' זכיה בשם הסכמת המפרשים).
CMחשן משפט1119ראובן צוה מחמת מיתה לתת מנה לשמעון, ומכרו היורשים כל הנכסים, שלא מצא שמעון לגבות מנה שלו, גובה מהלקוחות, ואין היורשים יכולים לומר שנתנו לו, כיון ששטר הצואה יוצא מתחת ידו, ולא חישינן לקנוניא.
CMחשן משפט11110יורשים שמכרו נכסי אביהם, יש להם דין משעבדים, ואין בעל חוב טורף מהם, כיון שיש בני חורין דאביהם. ואם לא השאירו בנכסי אביהם בני חורין, ורוצים לסלקו בקרקע שלהם, נתבאר בסימן ק''ז.
CMחשן משפט11111אם מכר הלוה קרקע שיש לו בעירו, ויש לו קרקע בעיר אחרת, בעל חוב טורף מהלוקח. ואינו יכול לומר: הנחתי לך בני חורין, כיון שאינו בעירו, (כ''כ לעיל סימן ק''ב ס''ג) שגם הלוה עצמו לא היה יכול להגבות מנכסיו שיש לו בעיר אחרת. הגה: מיהו, הכל לפי ראות הדינים, כי אם אין הזק למלוה במה שגובה בעיר אחרת לגבות שם מבני חורין, גובה שם (תשובת רשב''א סימן אלף ה').
CMחשן משפט11112הניחו הלקוחות בני חורין ביד הלוה, ונתקלקלו, בעל חוב טורף מהלקוחות. ודוקא נתקלקלו, אבל לא נתקלקלו אלא שאינו יכול לגבות מהם מחמת פשיעתו, כגון שסלק שעבודו מהם ולקח בקנין שלא יגבה מהם, אינו גובה מהלקוחות, שיאמרו לו: הנחנו לך מקום לגבות ממנו:
CMחשן משפט11113ואם לא נתקלקלו, אבל גזלן אנס, אינו טורף ממשעבדים, מפני שמצויים הם בעלי זרוע לפל, וסוף שיגבה חובו. הגה: מיהו, אם נשתמד הלוה, ולא יוכל לגבות בדיניהם, הוי כנתקלקלו בידו וטורף ממשעבדי (תשובת הרא''ש כלל מ''א). ויש אומרים דהוא הדין אם הניח הלוה יתומים קטנים. ויש חולקין (רבנו ירוחם נכ''ו ח''ג שתי הדעות). לוה שבא למכר קרקעותיו לגוי שלא יוכל המלוה לטרף אחר כך חובו ממנו, ובא למחות המכירה, אינו יכול למחות, כמו שלא יכול למחות כשמוכר מטלטלים שלו, אף על פי שלא יכול לטורפן, דשמא יפרענו עדין קדם שיבא זמנו. מיהו, המוכר לא טוב עושה, שמזיק שעבודו של חברו (תשובת רשב''א). ונראה לי דאם נראה לבית דין שלא יהיה מקום לגבות חובו אחר כך, יכול למחות. וע''ל סימן ע''ג סעיף י'.
CMחשן משפט11114אפלו הגיע זמן הפרעון, ונתרשל המלוה מלתבע חובו ולפרע מבני חרי, ואחר זמן רב אשתדוף בני חרי, גבי ממשעבדי.
CMחשן משפט11115אם יש כאן שנים או שלשה לקוחות שקנו ממנו כאחד, ואין אחד מהם קודם לחברו, ובא בעל חוב לטרף, גובה מאיזה מהם שירצה, ואינו צריך לקח חצי שדה מזה וחצי שדה מזה. הגה: אבל אם היו כאן שדות הרבה, ויכול לגבות שדה מכל אחד, גובה מהן, ולא מאחד מהן (רבנו ירוחם נ''ו ח''ה).
CMחשן משפט11116אם הלוקח שקנה מהלוה מכרו לאחר, והאחר לאחר, אפלו עד מאה, ובא לטרף מהלוקח האחרון, אינו יכול לומר: למה לא תבעת חובך מהראשון.
CMחשן משפט11117לוה שמכר נכסיו, וחתם המלוה על שטר המכירה, לא הפסיד בשביל זה זכותו, וטורף מהלקוחות, שיוכל לומר: השני נוח לי והראשון קשה ממנו.
CMחשן משפט11118ראובן קנה בית משמעון, ולוי היה לו שטר על אותו בית, ולוי היה במעמד כשקנה ראובן הבית, ולא הוציא שטרו, וגם ראובן סתר הבית ובנה בו ומנה את לוי על הבנין, ואחר כך הוציא לוי שטרו, לא אבד זכותו בשתיקתו.
CMחשן משפט11119לוה שלוה, ואחר כך נתן נכסיו במתנה על מנת להחזיר, אם הם קרקעות שקנה קדם שלוה, או שקנאם אחר שלוה וכתב לו דאקנה, אין מתנתו כלום. ואם המתנה קדמה להלואה, ונתנה לזמן ידוע, זכה המקבל במתנה עד שיגיע זמנה. ואם נתנם לו במתנה על מנת להחזיר, בסתם, ולא פרש באיזה זמן יחזירנה לו, ואחר כך לוה, כשם שהמקבל יכול לדחות ללוה לזמן מרבה, שיאמר לו בכל פעם: אחזירנה לך לאחר זמן, כך הוא דוחה למלוה הבא מכחו. אך המלוה יכול לכפו מדרבי נתן, כשירצה להחזירם שלא יחזירנה אלא לו ולא לנותן.
CMחשן משפט11120אף על גב דלא כתב דאקנה, אם קנה והוריש, גובה. ויש חולקין.
CMחשן משפט11121ראובן הלוה לשמעון על פה, ושמעון הלוה ליהודה בשטר, ומכר יהודה כל נכסיו, ובא ראובן לטרף מהלקוחות שקנו מיהודה מכח שטר שיש לשמעון על יהודה, הדין עמו, הואיל ושמעון מודה שהוא חיב לו. לא היו ללוה נכסים, אלא שטרי חובות שיש לו על אחרים, לא מבעיא בעודם בידו שהמלוה גובה שלו, מדרבי נתן, אלא אפלו מת הלוה ונפלו השטרות לפני יורשים, גובה מהם, אפלו נעשו השטרות שיש ללוה על בעלי חובות אחר שלוה הוא מהמלוה, ואפלו קנו בעלי חוביו של לוה נכסים אחר שלוה הלוה מהמלוה שלו, המלוה גובה מהם ומיורשיהם, מדרבי נתן.
CMחשן משפט11122אם מכר הלוה שטרי חובות, או נתנם לאחר, או שבעלי חוביו מכרו נכסיהם אחר שלוה הוא מהמלוה, אם יש בשטר שיש למלוה, וכן בשטר שיש ללוה על בעלי חוביו שעבודא דמטלטלי אגב מקרקעי, אז יש בהם דין קדימה, ונכסיהם של בעלי חוביו של לוה משעבדים למלוה שלו מכחו, כיון שהוא קודם למכירה שמכרו.
CMחשן משפט11123אם היו ללוה שני מלוים שהלוו לו, ובאים כאחד לגבות מבעלי חובים שלו, אם הלוה הלוה לבעלי חוביו בשטר לאחר שלוה הוא משניהם, יחלקו. ואם תפס אחד מהם, זכה בתפיסתו. ואם חובותיו של לוה קדם שלוה משניהם, או קדם שלוה מאחרון, וכתב לראשון אגב, זכה בהם הראשון.
CMחשן משפט11124ראובן היה לו שטר על שמעון, ונתנו ללוי בכתיבה ומסירה, וכשבא לוי לגבותו הוציא יהודה שטר שהיה לו על ראובן, מקדם לשטר שהיה לראובן על שמעון, ואמר כי השטר שנתן ראובן ללוי הוא ממונו של בעל חובו וזכה בו מדין קדימה, הדין עם יהודה, כיון ששטרו מקדם ושעבד לו מטלטלים אגב מקרקעי, ואין בזה משום תקנת השוק. ועין לקמן סוף סימן קי''ג.The Shulchan Aruch TASh Found: 147 times
SeferKEYSimanSeifRambam
חשן משפטCM81ות אחרות, הרי זה שהעמידו עובר בלא | תעשה. | הגה: ואסור להעמיד עם הארץ דין על
חשן משפטCM91בענו הנותן. וכשם שהלוקחו עובר בלא | תעשה, | כך הנותנו עובר בלפני עור לא תתן מ
חשן משפטCM609בשעת הלואה: על מנת כן אני מלוה לך | שתעשה | לי שטר בשם שמעון ולכשארצה תחזירנו
חשן משפטCM994ביעו שבועה זו ואם השביעו, בטל לא | תעשה | של תורה ''לא תהיה לו כנשה'' (שמות
חשן משפטCM1236ברו שהיה לו גם כן חוב עליהם: כשם ש | תעשה | בשלך תעשה בשלי, והלך ומחל להם חוב
חשן משפטCM1236 בשלך | תעשה | בשלי, והלך ומחל להם חובו וחוב חבר
חשן משפטCM13111היתה שם, נתערב לוי בשבילו שלכשתבא | שתעשה | שטר עליה, וכשבאה, לא רצתה, ותבע ר
חשן משפטCM1413 הוא אומר: לא הוברתי אותה אלא כדי | שתעשה | הרבה בשעת הזריעה.
חשן משפטCM1593בא אחד לפנינו ותבע ואמר לחברו: או | תעשה | אתה המעקה ואני אתן לך חצי ההוצאה,
חשן משפטCM17652ראובן שאמר לשמעון: כל מה | שתעשה | בשלך עשה בשלי, והלך שמעון ופטר הח
חשן משפטCM20713הם בעדים ובשטר: אם יהיה כך, או אם | תעשה | כך אתן לך מנה או אקנה לך בית זה,
חשן משפטCM20713אקנה לך בית זה, ואם לא יהיה או לא | תעשה | לא אקנה ולא אתן לך, אף על פי שעשה
חשן משפטCM20713כך, כשמוכר מקנה ללוקח על תנאי: אם | תעשה | לי כך תקנה, הוי אסמכתא, כיון שקיו
חשן משפטCM24110ברו: הריני נותן לך כך וכך על מנת ש | תעשה | דבר פלוני, על המקבל להביא ראיה שק
חשן משפטCM24110ם תנאו. אבל אם אמר לה: על מנת שלא | תעשה | , על הנותן להביא ראיה שבטל תנאו.
חשן משפטCM25025ם, או שאמר לה: הנח עד שאומר לך מה | תעשה, | ומת, אינו כלום. ובמתנת בריא בקנין
חשן משפטCM2534ים במתנה: תלך ותזכה ותוריש ותמשכן | ותעשה | ממנה חפצך ורצונך, אין לשונות אלו
חשן משפטCM2721טען, בטל מצות עשה ועבר על מצות לא | תעשה, | שנאמר: לא תראה את חמור אחיך (שמות
חשן משפטCM33718מה שעושה או שנתן לאחרים, עובר בלא | תעשה. |
חשן משפטCM35910ה דבר זה ונפתה בלבו בדבר, עבר בלא | תעשה | של לא תתאוה (דברים ה, יח), ואין ת
חשן משפטCM3633והחזירה לבעליה, אף על פי שעבר בלא | תעשה, | אינו חיב לשלם כלום, שהרי לא הפסיד
חשן משפטCM4276בלא מעקה בטל מצות עשה ועבר על לא | תעשה, | שנאמר: ולא תשים דמים בביתך (דברים
אבן העזרEH710די שלא תמלט אשה אחת עד שיראו אותה | ותעשה | ברשותם, הרי כל הנשים שבתוכה פסולו
אבן העזרEH172, דכיון שכבר נשאת מעזה ומעזה, שלא | תעשה | עצמה זונה. ויש מי שאומר, שאפלו לא
אבן העזרEH3839 צריך עדים אבל תנאי שהוא בשב ואל | תעשה, | כל אחד מהם נאמן, אם אין שכנגדו מכ
אבן העזרEH564יה יכולין לעכב שלא תנשא עד שתגדיל | ותעשה | נערה ואם רצה לכנס, כונס, ואין רא
אבן העזרEH7611נתה ואם מנעה כדי לצערה, עובר בלא | תעשה | ד''ענתה לא יגרע'' (שמות כא, י); ו
אבן העזרEH7612התשמיש ולא תתעבר, או על מנת (טור) | שתעשה | מעשה שוטים, כגון שתמלא עשרה כדי מ
אבן העזרEH771תה הולכת ונוספת, הרי הוא עובר בלא | תעשה, | שנאמר: ''לא יגרע'' (שמות כא, י);
אבן העזרEH803המדיר את אשתו שלא | תעשה | מלאכה, יוציא ויתן כתבה, שהבטלה מב
אבן העזרEH808דרת לו מטתו שהוא דרך חבה, וכל אשה | תעשה | זה אפלו יש לה כמה שפחות (טור):
אבן העזרEH8015פין אותה לעשות. הגה: ואינו זנה עד | שתעשה | וכן בית דין משמתין אותה או מוכרין
אבן העזרEH9019אשה שאמר לה בעלה | שתעשה | בבגדיה ובתכשיטיה מה שתרצה, אם מכר
אבן העזרEH1188תנות לתן לאחר כפי מה שתחפץ, ובלבד | שתעשה | בפני עדים, ובלא זה זוכים היורשים
אבן העזרEH1432הו, בתנאי שהוא בידה, והוא בשב ואל | תעשה, | לא חישינן שמא תעבר עליו, ולפיכך מ
אבן העזרEH1438התנה עליה ש | תעשה | דבר זה, סתם, הרי זה כמפרש יום אחד
אבן העזרEH1438רש יום אחד, הואיל ולא פרש כמה זמן | תעשה | כיצד, אמר לה: הרי זה גטך על מנת
אבן העזרEH1462א בתורת פקדון עד הזמן שקבע או עד ש | תעשה | המעשה לפיכך, כשהגיע הזמן צריך לה
אבן העזרEH1462. ואם נשאת קדם הזמן שקבע, או קדם ש | תעשה | המעשה שתלה בו הגרושין, תצא והולד
אבן העזרEH16924, יעשו בשל ימין. ואם היא אטרת יד, | תעשה | בימין דידה, שהוא שמאל כל אדם (טור
אורח חייםOC105ף ד', ועשה גם בו ציצית פסולה משום | תעשה, | ולא מן העשוי.
אורח חייםOC114ותר מדאי יכול לקצרו ואין בזה משום | תעשה | ולא מן העשוי (מרדכי בה''ק) אחד מה
אורח חייםOC1113 קשר אחד, ואחר כך חתכן פסול, משום | תעשה | ולא מן העשוי, שהרי בפסול עשאם.
אורח חייםOC153הם ציצית אחת או שתים, אין בו משום | תעשה | ולא מן העשוי.
אורח חייםOC31512ה, שאי אפשר שלא תגבה מעט מעל הארץ | ותעשה | אהל עראי.
אורח חייםOC6262חברו ומניחו ואם לאו, פסולה משום: | תעשה | ולא מן העשוי. הגה: אבל מתר לעשות
אורח חייםOC6262 או בית, ולהסירו אחר כך, ולא מקרי | תעשה | ולא מן העשוי, הואיל ואין הפסול בס
אורח חייםOC6263תירה ובנין אהל ביום טוב, ולא משום | תעשה | ולא מן העשוי רק שיזהר שלא ישב תח
אורח חייםOC62915ליה לשם סכה, ואותה סכה פסולה משום | תעשה | ולא מן העשוי בפסול, וגזרו על כל ח
אורח חייםOC6351 גדיש זה לצל ומה שעושה אחר כך הוי | תעשה | ולא מן העשוי (טור). לפיכך אם עשה
אורח חייםOC6561''ג ח''ב); ודוקא מצות עשה, אבל לא | תעשה | יתן כל ממונו קדם שיעבר (הרשב''א ו
יורה דעהYD671את בו, אבל דם האברים אינו אלא בלא | תעשה. | והני מלי כשפרש מן האבר ויצא לחוץ,
יורה דעהYD12913ח (פי' שהיד הנעשית לחה במגעו תחזר | ותעשה | לחה גם יד אחרת), צריך הדחה ונגוב.
יורה דעהYD1415להניחה, ואסור לחתם בה מפני שהנחתם | תעשה | בו הצורה בולטת. (לשון הרמב''ם פ''
יורה דעהYD1571 אשר לו, צריך לתן הכל ולא יעבר לא | תעשה | (ר''ן פרק לולב הגזול ורשב''א ורא
יורה דעהYD1571: ודוקא אם רוצים להעבירו במצות לא | תעשה | אבל אם גזרו (גזרה) שמד שלא לקים
יורה דעהYD19510 ולהניחו לפניו על השלחן אלא אם כן | תעשה | שום הכר, כגון שתניחנו על השלחן בי
יורה דעהYD1966 ואם לא עשתה כן בבדיקת יום ראשון, | תעשה | פעם אחת כן מבדיקות שאר הימים (בית
יורה דעהYD2036 יצרו ויעבר על איזו מצוה ממצות לא | תעשה, | או יתרשל מקיום מצות עשה, מצוה לשב
יורה דעהYD2155 עשה גרידא בין שיש עשה בקיומה ולא | תעשה | בבטולה, ואין הפרש בזה בין אסור הב
יורה דעהYD2155ר הבא על ידי עצמו אבל על מצות לא | תעשה | דעלמא, אינו חל בין בבטולו בין בקי
יורה דעהYD2155או שישתה, ואף על פי שיש בבטולו לא | תעשה | .
יורה דעהYD2221י עשי בהם, לא קנה הבעל, ומה שתרצה | תעשה | בהם. אבל אם נתן לה מתנה ואמר לה:
יורה דעהYD2221 המתנה הזאת לכך ולכך או למה שתרצה | תעשה | בהם, הרי זה יקנה אותה הבעל לאכל פ
יורה דעהYD2365 הינו דוקא במצות עשה, אבל מצות לא | תעשה, | לא. (מוהר''ם מפדוואה סימן ע''ד וב
יורה דעהYD2372השביעו אחר, שאמר לו: אני משביעך | שתעשה | דבר פלוני, או שלא תעשנו, וענה: אמ
יורה דעהYD2396עשות, אבל אם נשבע לעבר על מצות לא | תעשה, | אפלו היא דרבנן, לא חלה עליו שבועה
יורה דעהYD24012ן קבורת מת או לויה, אם אפשר למצוה | שתעשה | על ידי אחרים, יעסק בכבוד אביו. וא
יורה דעהYD24015רי תורה, בין מצוה עשה בין מצות לא | תעשה, | אפלו מצוה של דבריהם, לא ישמע לו.
יורה דעהYD2471עמים נצטוינו בה במצות עשה. ויש לא | תעשה | במעלים עיניו ממנה, שנאמר: לא תאמץ
יורה דעהYD2661רלה, אף על פי שיש בקציצת הבהרת לא | תעשה, | חותכה עם הערלה. אבל אם לאחר שנמול
יורה דעהYD3271 בעודו קמח, אבל המפריש קמח ואומר: | כשתעשה | עסה יחול עליה שם חלה, דבריו קימים
יורה דעהYD3272ל העסה ועל השאור ועל הקמח שנשתיר, | ולכשתעשה | כלה עסה אחת תתקדש זו שבידי לשם חל
יורה דעהYD3273מתין מלהפריש חלה עד אחר גמר לישה, | שתעשה | כל העסה גוף אחד.
יורה דעהYD3274 ויתערב הקמח במים, ותטמטם בשעורים | ותעשה | כל העסה גוף אחד.
יורה דעהYD3283לבעלת הבית להפריש לו חלה מכל עסות | שתעשה | לו בעוד שיהיה בביתה, כדי שלא תצטר
יורה דעהYD33127ר ראשון לתרומה, אף על פי שעבר בלא | תעשה, | מה שעשה עשוי.
יורה דעהYD33439י''ק שרש ק''ע). מי שאמר לחברו: אל | תעשה | דבר זה בנדוי, וזה אומר לו: אדרבה,
יורה דעהYD3931שו אין מתנחמין כמו בימיהם, שב ואל | תעשה | עדיף.The Shulchan Aruch TASh 20 SASh Found: 3 times
SeferKEYSimanSeifRambam
חשן משפטCM1593תעשה אתה המעקה ואני אתן לך חצי ההוצאה, או תן לי ואעשנו, שומעין לו. אבל אם המתין עד שעשה
חשן משפטCM20713תעשה לא אקנה ולא אתן לך, אף על פי שעשה
יורה דעהYD33127תעשה, מה שעשה