Facilitates display and search capabilities for the Mishnah Berurah. The 22Lookup command form for the Mishnah Berura has been condensed to 'theMB' for simplicity.

the Mishnah Berurah
KeyTitleStartStop
theMB 1הלכות הנהגת האדם בבוקר17
theMB 8הלכות ציצית824
theMB 25הלכות תפילין2545
theMB 46הלכות ברכות השחר ושאר ברכות4657
theMB 58הלכות קריאת שמע5888
theMB 89הלכות תפילה89127
theMB 128הלכות נשיאת כפים128135
theMB 136הלכות קריאת התורה136149
theMB 150הלכות בית הכנסת150156
theMB 157הלכות נטילת ידים157165
theMB 166הלכות סעודה166201
theMB 202הלכות ברכת הפירות202214
theMB 215הלכות שאר ברכות215241
theMB 242הלכות שבת242344
theMB 345הלכות ערובין345395
theMB 396הלכות תחומין396407
theMB 408הלכות עירובי תחומין408416
theMB 417הלכות ראש חודש417428
theMB 429הלכות פסח429494
theMB 495הלכות יום טוב495529
theMB 530הלכות חול המועד530548
theMB 549הלכות תשעה באב ושאר תעניות549561
theMB 562הלכות תעניות562580
theMB 581הלכות ראש השנה581603
theMB 604הלכות יום הכיפורים604624
theMB 625הלכות סוכה625644
theMB 645הלכות לולב645669
theMB 670הלכות חנוכה670685
theMB 686הלכות מגילה686697the Mishnah Berurah
ChapterKEYSimanSeifKotonMishnah Berurah
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 1זאאמברך וכו' - ואפילו אם נמשך זמן גדול אחר עשיית הצרכים אפ"ה חייב לברך. ואם לא בירך אשר יצר עד שרוצה להטיל מים שנית דעת הפמ"ג דמקודם שיטיל יברך אשר יצר על ההטלה הראשונה אבל בש"ת הסכים בשם כמה אחרונים דאם נזכר לאחר שהתחיל לו תאוה שוב לא יברך עי"ש:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 2זאבאשר יצר - כתב רש"ל בתשובה סימן צ"ז מי שאכל דבר שחייב ברכה אחרונה ושכח והטיל מים ונזכר קודם שבא לברך אשר יצר איזה מהם קודם והשיב דאשר יצר קודם דתדיר. מי ששותה סם המשלשל דיש בדעתו מתחלה לפנות הבני מעיים עד שתכלה הזוהמא מהם ע"כ י"א דלא יברך כ"א אחר גמר ההוצאה וי"א דיברך בכל פעם והמנהג כסברא אחרונה אך בשלשול חזק שמרגיש שמיד יצטרך לפנות שנית אסור לברך כדלקמן סימן צ"ב שאפי' בד"ת אסור [ש"ת]:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 3זאגלהתפלל מיד - אף דקיי"ל בסימן רל"ג ס"ב דלתפלת מנחה וכן לערבית אפילו אינו יודע להן שום לכלוך צריך ליטול ידיו וכ"ש כשעשה צרכיו מ"מ אינו מברך ענט"י אלא בשחרית. ועיין בספר ארצות החיים שכתב דדעת רוב הפוסקים דאם עשה צרכיו לגדולים ואח"כ רוצה להתפלל מברך ענט"י. ומ"מ לכתחלה אין לזוז מפסק השו"ע ועיין בספר מעשה רב:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 4זאדששפשף בהן - הניצוצות של מי רגלים וה"ה בגדולים שעשה צרכיו וקנח:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 5זבהאלא משום וכו' - ואם אין לו במה ליטול אעפ"כ צריך לברך אשר יצר. ואפילו אם שפשף משמע לעיל בסוף סימן ד' במ"א סקכ"ח דמהני לברכות אם מנקה ידיו בכל מידי דמנקי:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 6זגוב' פעמים - כדמצינו לענין תפלה שאם טעה ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה שתים. אבל הרבה מהאחרונים חולקין על פסק זה וסוברין דשאני תפלה שהיא במקום קרבן ושייך בו תשלומין משא"כ באשר יצר שהיא ברכת הודאה יוצא בהודאה אחת על הרבה פעמים כמי שאכל שתי פעמים והסיח דעתו בינתים שמברך בהמ"ז אחת על שתיהן. ויש להקל בספק ברכות. ולכתחילה נכון ליזהר לברך תיכף אשר יצר אחר הטלת מים דשמא יצטרך עוד אח"כ להטיל מים וה"ה בגדולים:the Mishnah Berurah
ChapterKEYSimanSeifKotonMishnah Berurah
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 2זאבאשר יצר - כתב רש"ל בתשובה סימן צ"ז מי שאכל דבר שחייב ברכה אחרונה ושכח והטיל מים ונזכר קודם שבא לברך אשר יצר איזה מהם קודם והשיב דאשר יצר קודם דתדיר. מי ששותה סם המשלשל דיש בדעתו מתחלה לפנות הבני מעיים עד שתכלה הזוהמא מהם ע"כ י"א דלא יברך כ"א אחר גמר ההוצאה וי"א דיברך בכל פעם והמנהג כסברא אחרונה אך בשלשול חזק שמרגיש שמיד יצטרך לפנות שנית אסור לברך כדלקמן סימן צ"ב שאפי' בד"ת אסור [ש"ת]:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 3זאגלהתפלל מיד - אף דקיי"ל בסימן רל"ג ס"ב דלתפלת מנחה וכן לערבית אפילו אינו יודע להן שום לכלוך צריך ליטול ידיו וכ"ש כשעשה צרכיו מ"מ אינו מברך ענט"י אלא בשחרית. ועיין בספר ארצות החיים שכתב דדעת רוב הפוסקים דאם עשה צרכיו לגדולים ואח"כ רוצה להתפלל מברך ענט"י. ומ"מ לכתחלה אין לזוז מפסק השו"ע ועיין בספר מעשה רב:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 4זאדששפשף בהן - הניצוצות של מי רגלים וה"ה בגדולים שעשה צרכיו וקנח:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 5זבהאלא משום וכו' - ואם אין לו במה ליטול אעפ"כ צריך לברך אשר יצר. ואפילו אם שפשף משמע לעיל בסוף סימן ד' במ"א סקכ"ח דמהני לברכות אם מנקה ידיו בכל מידי דמנקי:
הלכות הנהגת האדם בבוקר7 6זגוב' פעמים - כדמצינו לענין תפלה שאם טעה ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה שתים. אבל הרבה מהאחרונים חולקין על פסק זה וסוברין דשאני תפלה שהיא במקום קרבן ושייך בו תשלומין משא"כ באשר יצר שהיא ברכת הודאה יוצא בהודאה אחת על הרבה פעמים כמי שאכל שתי פעמים והסיח דעתו בינתים שמברך בהמ"ז אחת על שתיהן. ויש להקל בספק ברכות. ולכתחילה נכון ליזהר לברך תיכף אשר יצר אחר הטלת מים דשמא יצטרך עוד אח"כ להטיל מים וה"ה בגדולים:The Mishnah Berurah yxtrC Found: 156 times
KEYSimanSeifKotonThe Mishnah Berurah
7 2712 אחרונה אך בשלשול חזק שמרגיש שמיד | יצטרך | לפנות שנית אסור לברך כדלקמן סימן
7 6736רך תיכף אשר יצר אחר הטלת מים דשמא | יצטרך | עוד אח"כ להטיל מים וה"ה בגדולים
14 1114311 שיכוין בכל אלו שלא לקנות כדי שלא | יצטרך | לברך לכו"ע לבד מהטלית ששאל בעת הת
25 42514 | ויצטרך | להניחם - נ"ל פשוט דאם מתפלל בביתו
28 82828תחלה - ולא | יצטרך | להעביר על המצוה. ונכון ליזהר שלא
42 84228עשיית הש"ר אפילו אם לא התנה רק אם | יצטרך | לעשות ממנו של יד שיעשה מהני התנאי
47 1647716פי' מעט לשם מצות לימוד ואז שוב לא | יצטרך | לברך כל אותו היום אפילו הפסיק ועמ
47 30471330ה יוכל לברך כל אלו הברכות ושוב לא | יצטרך | לברך אותם כשיקום בבוקר לבד ברכת א
52 15211ה ראוי לבוא לבהכ"נ בהשכמה כדי שלא | יצטרך | לדלג כי כתבו הספרים שהמגיד הזהיר
52 65216ג לגמרי ברכת ב"ש וישתבח. אך אם לא | יצטרך | לדלג לגמרי שיוכל לאמר ב"ש ואשרי ו
53 15311כו' - כדי שיסמוך לו הקדיש מיד ולא | יצטרך | להפסיק ביניהן בהעמידה לפני התיבה
59 2559425 יותר טוב שיסיים בשוה עם הש"ץ ולא | יצטרך | לענות אמן אחריו ועיין בדה"ח שכתב
61 1661316 יותר טוב שיסיים בשוה עם הש"ץ ולא | יצטרך | לענות אמן אחריו עי"ש
66 46614תחלה לשאול בשלום הקורא אע"פ שיודע | שיצטרך | להשיבו ועיין לעיל בסק"ב
69 1469114עצמו לצאת בזה ידי תפלה אע"פ שעי"ז | יצטרך | אח"כ לקרוא רק ק"ש ולא יסמוך גאולה
71 47114וא ואם יתפלל כסדר יעבור זמן התפלה | ויצטרך | להתפלל ש"ע אחר שליש היום ידלג פסו
72 1072310הספדן בודאי יש לסמוך להקל בזה שלא | יצטרך | להפסיק לתפלה דאפילו לענין ק"ש י"א
78 17811וסק עד שיכלו המים לשתות ואפילו אם | יצטרך | עי"ז לשהות הרבה באמצע תפלה שיהיה
78 17811 באמצע תפלה שיהיה כדי לגמור כולה ו | יצטרך | עי"ז אח"כ לחזור לראש אפ"ה ממתין
78 57815א דאף דאפשר דע"י ההמתנה על הבליעה | יצטרך | לשהות כדי לגמור כולה ויצטרך לחזור
78 57815 לשהות כדי לגמור כולה ו | יצטרך | לחזור לראש אפ"ה אין לחוש לזה בק"ש
80 48014יל להתפלל ואע"פ שיודע שבתוך תפלתו | יצטרך | לטפטף וכו' ע"ש
89 28912חבירו שלא התפלל ליתן לו שלום אע"פ | שיצטרך | להשיבו
90 50901750ו - דוקא בדרך ההולכת לפניו שבלא"ה | יצטרך | לבסוף לילך שם אבל בצדדין דינו כמל
90 51901751לילך שם - ובאופן שלא | יצטרך | לילך יחידי עי"ז וגם מיירי שעוד הי
90 74902574לתו וי"א מפני שהוא מצער לרבו דשמא | יצטרך | לפסוע ג' פסיעות לאחריו בעוד שהוא
90 74902574ג' פסיעות לאחריו בעוד שהוא יתפלל ו | יצטרך | להמתין עליו
90 79902579כל רבו לפסוע ג' פסיעות לאחריו ולא | יצטרך | להמתין עליו ובתוך ד' אמותיו הלא א
90 86902886 | ויצטרך | - עיין לעיל בסימן ע"ח במ"ב סק"ה ד
92 1192211יק בדבור [ח"א] ומשמע מזה דאח"כ לא | יצטרך | לחזור לראש כיון שקודם התפלה לא הי
92 1692416לחזור וכו' - ואם | יצטרך | עי"ז לילך אח"כ יחידי או שלא יוכל
109 14109214 בשחרית בודאי יש להקל בזה כדי שלא | יצטרך | להמתין כ"כ בשירה חדשה ע"ש. ואפילו
110 411014 שמותר להתפלל במהלך בדרך משום דאם | יצטרך | לעמוד יהיה טרוד ולא יוכל לכוין מש
119 16119416דקבעוהו ברכה בפ"ע אין לבטלה אם לא | שיצטרך | לברך ברכת רפאנו עוד הפעם בשביל זה
119 17119417היא - היינו דע"י שיחזור לומר עננו | יצטרך | בהכרח לומר אח"כ ברכת רפאנו עוד הפ
122 812228ל הי"ח מלקבעם בברכת שומע תפלה כדי | שכשיצטרך | לענות קדיש או קדושה יהיה יוכל לענ
140 714027לא הוי הפסק - ר"ל | שיצטרך | לברך מחדש כשקורא להלן דלא נתבטל ע
141 514115ב בלי סמיכה יזקוף משחייתו כדי שלא | יצטרך | להיות סמוך כלל עכ"ד
143 13143413 להפסיק שמה לברך ברכה אחרונה שא"כ | יצטרך | להוסיף על מנין הקרואים וכיון שא"א
151 715117שם בקביעות לעולם שעת הדחק הוא דאם | יצטרך | לילך לאכול ולשתות בביתו בודאי יתב
153 11153411נה הספר היה דעתו לכך שיהיה לו כ"ז | שיצטרך | לו ובאם יזדמן לו יותר יפה ימכור ז
154 591541559 דלא בא תנאי זה אלא ליפות כחו דלא | יצטרך | להמתין עד זמן שירצו הם משא"כ כאן
160 671601367עור רביעית מים לכל יד ויד דבזה לא | יצטרך | ליזהר בהרבה דברים הצריכים ליזהר
162 16162116 בשופי וכנ"ל בסימן קנ"ח וממילא לא | יצטרך | לדקדק בהגבהתם מדינא וכנ"ל וכן מוכ
167 10167110 טוב יותר שלא יחתוך כלל ואף דעי"ז | יצטרך | ע"י החתיכה לשהות קצת בין הברכה לא
167 27167527בטעם משום כבוד הברכה ועוד כדי שלא | יצטרך | אח"כ להפסיק בין ברכה לאכילה לבקש
168 19168519ה חביבה עליו מפני שהיא נקיה ואפשר | שיצטרך | לברך עליו מפני זה והרבה מאחרונים
170 391701839 תיכף להשמש שמא יהיה קלקול בסעודה | ויצטרך | לחלק הזה לחלק לשאר המסובין אלא ינ
175 217512ין אחר של יין בתוך הסעודה כדי שלא | יצטרך | לברך עליו הטוב והמטיב ויהיה נראה
205 820528שי העיר לטבול בו פת במי האוגערקעס | יצטרך | לברך פה"א אף כששותה המשקין לבד] ע
219 20219620 בא מן הדרך וכתבו האחרונים דאפילו | יצטרך | בשביל זה לברך שלא בס"ת כפי המנהג
222 422234ון הוא הכל כפרה על העונות כדי שלא | יצטרך | להתיסר לע"ל ששם העונש הוא הרבה יו
222 422234עצמו יסורין כדי שינקה מכל וכל ולא | יצטרך | לפחוד עוד] א"ל הקב"ה חייך דבר טוב
231 823118שמך ונותן לו מלאכה כדי שישתכר ולא | יצטרך | לבריות לשאול הוא מקיים בזה המ"ע ד
237 123711ית חובה רק מצוה ולא נתחייב בה אדם | שיצטרך | הש"ץ להוציאו ידי חובתו [רמב"ם] וא
244 28244528דהישראל מרויח במה שעושה בשבת דשמא | יצטרך | גם למחר לכתוב ולא יוכל לעשות שניה
244 29244529ריוח עי"ז שהוא עושה בשבת כגון שלא | יצטרך | הישראל אריגה או כתיבה כ"כ אבל אם
244 29244529ל אם לכל המלאכות קרוב הדבר לודאי ש | יצטרך | למחר מלאכה אחרת וא"כ מרויח הישראל
246 33246533ל וגם הא"י הוא שכירו לכל המלאכות ש | יצטרך | הישראל אין היתר במכירת הסוסים לו
246 33246533עם הסוסים להוליך לו סחורה בכל עת ש | יצטרך | בשנה זו אז שרי להרמב"ם כמ"ש סי' ר
247 124711ר ולא חיישינן שמא לא ימצאנו בביתו | ויצטרך | לחפש אחריו בשבת
247 524715מקום אחר אסור דשמא לא ימצאנו הא"י | ויצטרך | לילך אחריו בשבת ולכך החמירו כולי
247 18247518תמיד קצץ דאף אם אינו משלם כאן מ"מ | יצטרך | לשלם מי שנשתלח לו] אפילו במקום שי
248 124811ים נאמרו ע"ז בפוסקים י"א הטעם שמא | יצטרך | הישראל לעשות מלאכה בעצמו בשבת משו
248 124811בת הבאה ושרי להפליג בהם ואז אף אם | יצטרך | אח"כ לבוא לידי חילול שבת משום פיק
248 124811וסקים דקודם ג' ימים שרי אף במקום ש | יצטרך | אח"כ לבוא לידי חילול שבת ע"י מלאכ
248 924819 מחמת שבת הבא שאז אם יארע לו סכנה | ויצטרך | לחללו משום פיקוח נפש אין כאן חילו
248 10248110מים אבל מ"מ כל מה שיכול לעשות שלא | יצטרך | בעצמו לחלל את השבת כגון ע"י א"י ו
248 16248216 יודע שיזדמן לו שם בשבת מקום ההוא | ויצטרך | לעבור עליו על איסור תחומין אבל קו
248 19248319נהרות הנובעים ולמעלה מעשרה וגם לא | יצטרך | הישראל לעשות מלאכה שם אין לאסור ל
249 22249422שחל בע"ש וכמו שכתב הרמ"א וכדי שלא | יצטרך | להשלים תמיד ואם בתחלה כשהתחיל להת
252 54252754 גזרינן שמא ישכח מלסלקם עד שחשיכה | ויצטרך | אז לפנות ויסירם מעל עצמו וישאם ד"
253 85253585ר"ל שמכינין מבעוד יום מים חמין פן | יצטרך | לערות אותן לתוך התבשיל ודעת השו"ע
254 41254641סכין וכה"ג יעשה אך כ"ז דוקא אם לא | יצטרך | להשהות עי"ז כדי שלא יבוא ע"י השהי
259 425914 לו מקום פנוי לאחוז הכסוי כדי שלא | יצטרך | לטלטל המוכין להדיא
271 36271636ראשונה יש חשש ברכה שא"צ לדעה שניה | שיצטרך | לברך בהמ"ז ב"פ [פמ"ג]
276 527615י היכא ששכרו סתם להדליק לו נר בעת | שיצטרך | וקצב לו מכל הדלקה דבר קצוב ושכירו
282 30282530אם יודע - ואם השביעי אינו יודע | ויצטרך | לעלות למפטיר אחד מהקודמים אז בכל
301 10130125101ה בעור או ד"א דאל"ה חיישינן דילמא | יצטרך | לפנות ויסירם מעליו ואתי לאתויינהו
306 19306419יוכל הבעה"ב לחזור באמצע השבוע ולא | יצטרך | לשלם לו בעד כל השבוע אלא בעד הימי
306 19306419 ולפ"ז נחשב כל יום ויום בפ"ע וא"כ | יצטרך | לבסוף לנכות לו שכר כל השבתות אלא
306 573061457סור דאורייתא לאיזה פוסקים וה"ה אם | יצטרך | לחלל שבת עי"ז באיזה מל"ט מלאכות ג
307 683071968 דיכול לקרות לא"י והיינו אפילו אם | יצטרך | לזה לעשות מלאכה דאורייתא כגון להו
308 22308422ו אם כל היום לא יצרכנו כלל אבל אם | יצטרך | לו באותו יום והוא מטלטלו כדי שיהא
308 903082190 רש"י דהסידור לא מהני אלא כדי שלא | יצטרך | ליגע בהם למחר
312 231212בה דמה לי הוא מה לי אחר ואפשר ג"כ | שיצטרך | לו אח"כ בעצמו ולהכי שרי ומש"כ אח"
317 13317113 הדיוט או עניבה לבד וימדוד בו ולא | יצטרך | להתיר איסור דרבנן
318 39318439היינו שיתקן העסענס מע"ש לגמרי שלא | יצטרך | לערות לתוכו עוד רותחין למחר בשבת
318 39318439תוכו עוד רותחין למחר בשבת ולמחר כש | יצטרך | לשתות יתן העסענס הצונן לתוך הכוס
323 28323628כגון שנשאר - ואם יודע שלא | יצטרך | עוד לאלו הכלים אסור להדיחן משום ט
323 28323628 להדיחן משום טורח ולהיפך אם יודע ש | יצטרך | להן כגון שרוצה לאכול עוד פ"א אפיל
331 24331724יל סעיף ו'. וכן לא יאמר אמול אותו | ולכשיצטרך | אח"כ לסממנין משום סכנה אשחוק דהא
334 303341230ושכרים לו ואם לא יציל לתורה שבע"פ | יצטרך | לשלם לבעליהם אפ"ה תורה שבכתב קודם
341 334113הודיע לו בשבת עד אחר השבת כדי שלא | יצטרך | להפר בשבת ביום השמיעה וה"ה אם נדר
344 734417ו כדי להכין על יום השביעי שלו שלא | יצטרך | לעשות בו מלאכה ג"כ אסור דשמא היום
358 38358238ין זה ולפי המבואר בס"ו יש עצה שלא | יצטרך | לפרוץ הכותל דהיינו שיעשה מחיצה שה
370 937029ותר לטלטלן לצורך גופן ומקומן אפשר | שיצטרך | בעה"ב להשתמש בהם בשבת או להוציאן
382 838218ת אדעתא שיהיה אסור לטלטל בשבת ולא | יצטרך | תו לשכור הרשות מהעכו"ם קמ"ל דלא א
382 10382110א גרע משכירו ולקיטו של העכו"ם ולא | יצטרך | לשכור רשותו ועיין בסעיף ט"ו מש"כ
393 639316 - על אותו הפת שאם יאמר על פת אחר | יצטרך | לשמור גם הפת הראשון שיהיה קיים עד
399 839948למדוד מן הצד שנוח לו יותר כדי שלא | יצטרך | לזה [פרישה]
409 28409728התקנה הוא ברגל וכדי להקל עליו שלא | יצטרך | לילך שם בעצמו דוקא ולישב שם עד שת
434 343413כדי שלא | יצטרך | בדיקה וכו' - ומ"מ א"צ לברך שנית ע
444 11444311 וכיו"ב - דבר שדרכו לידבק בכלי כי | יצטרך | להדיחם אחר האכילה משום איסור חמץ
448 33448733 הרפת והנכרי מאכילה דאם לא ימכרנה | יצטרך | ליתן לה מעט מעט ובמקום נגוב ויעמו
450 18450618ו"ם שיקבץ החמץ הנשאר וישאנו לביתו | וכשיצטרך | לאכול עוד הפעם יחזור ויביאנו ויאכ
451 28451428צריכים ליבון - אקדים הקדמה קצרה | ויצטרך | בכמה מקומות. דע דאיתא בגמרא דדוקא
451 11145119111 מותר להוציא לכתחלה בה המצות דא"כ | יצטרך | תמיד מרדה חדשה והוי כדיעבד ואם נס
452 10452110כדי שלא | יצטרך | וכו' - ר"ל דאם יגעיל לאחר זמן איס
473 447314 בהג"ה וכמנהגנו דמברכין על כל כוס | ויצטרך | לברך עליו ברכת בפה"ג א"כ נראה כמו
473 647316עשות כן ואפילו ליטול ידיו כדי שלא | יצטרך | לחזור וליטול ידיו אחר הקידוש לאכי
473 13473313ת בין הכוסות ואח"כ נמלך לשתות א"כ | יצטרך | לברך עליהם. וזה אסור שנראה כמוסיף
473 24473424בענין שאינו צריך וכו' - ר"ל שלא | יצטרך | לדלג עליהם
473 26473426שכתבו שאין להקפיד על בשר וביצה אם | יצטרך | לדלג עליהם כיון שאינן מצוה אלא זכ
477 11477211לא יאכל האפיקומן - דאם יאכל | יצטרך | לברך ברכת המזון וברכת המזון צריך
484 948419וין לצאת ג"כ בהקידוש שאומר לפניהם | יצטרך | לאכול שם כזית ולברך בהמ"ז ג"כ
491 149111בהמ"ז בודאי אין לו לאכול חמץ דהרי | יצטרך | לומר יעלה ויבוא משום דאזלינן בתר
494 15494315ו לאפות לחם אחד עם חמאה דאז בודאי | יצטרך | להביא לחם אחר לאכול עם בשר ויזהר
497 13497513 תלוי בזה אם בשעה שסכר חשב שאפשר ש | יצטרך | ביו"ט לכל הדגים שימצא בהאמה א"כ ה
497 13497513 שסתם אמת המים היה יודע בודאי שלא | יצטרך | ביו"ט רק איזה דגים א"כ הרי לא הוכ
497 22497822מון - דמסתמא דעתיה עלייהו לכל שעה | שיצטרך: |
498 574981057וחט מהם כיון שראויין לשחיטה ואפשר | יצטרך | לו בתר הכי אבל אותו ואת בנו שע"כ
498 614981161ריך רק חצי בהמה ליו"ט א"כ כשיחלוק | ויצטרך | לשחוט בהמתו בשביל מעט הבשר שצריך
498 704981470היה העפר תיחוח שיוכל לכסות בו ולא | יצטרך | לכתשנה דכתישת רגבים הוא מלאכה גמו
498 754981475דעתו היה להכין מן העפר כפי השיעור | שיצטרך | לו לכיסוי ויש מאחרונים שסוברין דה
498 764981576ה אפר מאתמול דעתיה עלויה לכל מילי | שיצטרך: |
498 844981684{פד} לכל מה | שיצטרך | - ומשמע דלכל תשמיש מותר ויש פוסקי
498 874981787בית בסתמא דאז אמרינן דדעתו לכל מה | שיצטרך | אבל אם הכניסו לדבר שתשמישו ודאי כ
504 11504111ן ביו"ט כדרכן אא"כ לא ידע מאתמול ש | יצטרך | להם ביו"ט וחוששין אנו לדבריהם לכת
504 11504111"ע אין לו לדוכם מעיו"ט אפילו ידע ש | יצטרך | להם למחר שמפיגין טעמם לגמרי ומתקל
510 30510830 להוליך הרבה ביחד משיוליך מעט מעט | ויצטרך | להרבות בהילוך
518 10518110כינים וכה"ג אם כבר גמר סעודתו ולא | יצטרך | עוד אליהן אסור להוליכן עמו בר"ה א
518 10518110חתוך בו מיהו אם ידוע לו בודאי שלא | יצטרך | לסכין בהליכה זו כגון שהולך לביהכ"
518 39518839 לא נאסרו דדעתיה עלייהו מאתמול אם | יצטרך | להם שהרי אינו סותר אהלו בזה ומייר
526 652616ט או אפילו קבר גמור רק שאיננו שלו | ויצטרך | לפנותו מותר לחפור ביו"ט ע"י עממים
526 36526636ם דהרי כלים שמלאכתם להיתר הם דשמא | יצטרך | להם למת אחר בו ביום וא"כ מותר לטל
526 36526636בו ביום וא"כ מותר לטלטלם אפילו לא | יצטרך | להם רק לשמרם שלא יגנבו וכדלעיל בס
527 252712 קדירה שלימה כולה כיון שמתחלה חשב | שיצטרך | ליו"ט ובלבד שלא יערים בזה וכמבואר
527 352713ם גדול דסמוך לחשיכה בזמן דלא שייך | שיצטרך | לו ביו"ט גופא הלא יש כאן לתא דמלא
537 953739ריבוי מים בהם באופן שבכל חוה"מ לא | יצטרך | לדלות בדלי ויוכל להמשיך ברגלו אפ"
543 254312לא ישכור עכשיו העכו"מ לעשות במועד | יצטרך | לשלם ביוקר גדול לאחר המועד אפ"ה א
545 47545947ב בכתיבת החידושים שלמד בתוך המועד | יצטרך | ללמוד שנית מה שלמד כבר ולהזכיר מה
545 47545947ת חידושיו שיכתוב כתיבת משיט"א ואם | יצטרך | לכתוב איזה אות מרובע יכתוב אות שב
554 235541223אצל תלמיד לא התירו לעבור במים שאם | יצטרך | לו תלמידו ילך הוא אצל רבו וכן בשש
577 557715אפילו רצופים ולא חיישינן שמא יחלה | ויצטרך | לבריות [מ"א]
594 159411לשמוע תקיעות אע"פ שגם שם אין מנין | ויצטרך | להתפלל ביחיד ויכול לילך למקום שיש
597 12597312 בס"א מ"מ עכ"פ לא נחזיק זה לעבירה | שיצטרך | אח"כ להתענות ע"ז בחול. מי שקיבל ע
611 561125 בשביל ערב שהוא חול התירו כדי שלא | יצטרך | לתקן הכל בערב ותהא נפשו עגומה עלי
611 661126 שיהיו מוכנים לצורך סעודת ערב ולא | יצטרך | לטרוח בהם לאחר התענית
639 48639848כנס ולא יאכל עד הערב וקודם האכילה | יצטרך | עוד הפעם לצאת לביהכ"נ דבזה ג"כ לכ
640 25640425ום הדחק כשאינו מועיל פריסה מן הצד | ויצטרך | לאכול חוץ לסוכה יש לסמוך אדעה שני
651 536511253א מברך ברכה אחת לכולם כדלקמיה ולא | יצטרך | להפסיק ביניהם
656 165611ם או שני ס"ת ואחד הדר יותר מחבירו | שיצטרך | מחמת מצות הידור להוסיף עד שליש במ
656 765617בזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יעני | ויצטרך | לבריות וה"ה בזה
656 10656110יתן כל ממונו קודם שיעבור - ואף | דיצטרך | עי"ז אח"כ לחזור על הפתחים לא נוכל
676 11676511 בעת ההדלקה כדי שיפגע בו תחלה ולא | יצטרך | להעביר על המצות. ולדעת הי"א הנ"לThe Mishnah Berurah hmxvh 30 xyxyT Found: 5 times
KEYSimanSeifKotonThe Mishnah Berurah
15 11511המצוה. גם אפילו מטלית גדול לט"ק שט"ג וטלית קטן שוים אבל אין להתיר ציצית
22 22212המצוה כיון דאינו בא מזמן לזמן לפ"ז אם עשה ציצית
25 2325623המצוה משא"כ לעיל בס"א גבי ציצית
42 2242322המצוה כגון ציצית
67 46714המצוה דאורייתא של זכירת יציאת מצרים ואמת ויציב א"צ לומר וכן הסכים השאגת ארי' וכתב עוד דאם נעשה לו ספק זה בערב שאינו יודע אם אמר פרשת ציצית