Display and search pesukim in Tanach.

Tanach
Tanach LocationSpecific Tanach Pesukim
daniel 1 1בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך בבל ירושלם ויצר עליהTanach
Tanach LocationSpecific Tanach Pesukim
daniel 2 5ענה מלכא ואמר לכשדיא לכשדאי מלתה מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון
daniel 2 6והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן קדמי להן חלמא ופשרה החוני
daniel 2 7ענו תנינות ואמרין מלכא חלמא יאמר לעבדוהי ופשרה נהחוה
daniel 2 8ענה מלכא ואמר מן יציב ידע אנה די עדנא אנתון זבנין כל קבל די חזיתון די אזדא מני מלתא
daniel 2 9די הן חלמא לא תהודענני חדה היא דתכון ומלה כדבה ושחיתה הזמנתון הזדמנתון למאמר קדמי עד די עדנא ישתנא להן חלמא אמרו לי ואנדע די פשרה תהחונני
daniel 2 10ענו כשדיא כשדאי קדם מלכא ואמרין לא איתי אנש על יבשתא די מלת מלכא יוכל להחויה כל קבל די כל מלך רב ושליט מלה כדנה לא שאל לכל חרטם ואשף וכשדי
daniel 2 11ומלתא די מלכה שאל יקירה ואחרן לא איתי די יחונה קדם מלכא להן אלהין די מדרהון עם בשרא לא איתוהי
daniel 2 12כל קבל דנה מלכא בנס וקצף שגיא ואמר להובדה לכל חכימי בבל
daniel 2 13ודתא נפקת וחכימיא מתקטלין ובעו דניאל וחברוהי להתקטלהTanach -- Chumash
KEYSeferPerekPasukContents
amos 1 1אמוס11דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל
amos 1 2אמוס12שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם
amos 1 3אמוס13עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר
amos 1 4אמוס14יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל
amos 1 5אמוס15הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם
amos 1 6אמוס16כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו
amos 1 7אמוס17שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה
amos 1 8אמוס18אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה
amos 1 9אמוס19הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה
amos 1 10אמוס110שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר
amos 1 11אמוס111הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה
amos 1 12אמוס112הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם
amos 1 13אמוס113חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך
amos 1 14אמוס114קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה
amos 1 15אמוס115אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא
amos 1 16אמוס116הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל
amos 1 17אמוס117עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן
amos 1 18אמוס118מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו
amos 1 19אמוס119אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה
amos 1 20אמוס120גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר
amos 2 1אמוס21תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב
amos 2 2אמוס22יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור
amos 2 3אמוס23לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לא היתה לו
amos 2 4אמוס24כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון
amos 2 5אמוס25כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה
amos 2 6אמוס26מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור
amos 2 7אמוס27כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם
amos 2 8אמוס28ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו
amos 2 9אמוס29בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב
amos 2 10אמוס210לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם
amos 2 11אמוס211ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו
amos 2 12אמוס212וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד
amos 2 13אמוס213וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה
amos 2 14אמוס214מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם
amos 2 15אמוס215תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה
amos 2 16אמוס216אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה
amos 2 17אמוס217בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם
amos 2 18אמוס218ויקנא יהוה לארצו ויחמל על עמו
amos 2 19אמוס219ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים
amos 2 20אמוס220ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה את פניו אל הים הקדמני וספו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות
amos 2 21אמוס221אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות
amos 2 22אמוס222אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם
amos 2 23אמוס223ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון
amos 2 24אמוס224ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר
amos 2 25אמוס225ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם
amos 2 26אמוס226ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולם
amos 2 27אמוס227וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם
amos 3 1אמוס31והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו
amos 3 2אמוס32וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי
amos 3 3אמוס33ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן
amos 3 4אמוס34השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא
amos 3 5אמוס35והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא
amos 4 1אמוס41כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם
amos 4 2אמוס42וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו
amos 4 3אמוס43ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו
amos 4 4אמוס44וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם
amos 4 5אמוס45אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם
amos 4 6אמוס46ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם
amos 4 7אמוס47הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם
amos 4 8אמוס48ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר
amos 4 9אמוס49קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה
amos 4 10אמוס410כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני
amos 4 11אמוס411עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך
amos 4 12אמוס412יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב
amos 4 13אמוס413שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם
amos 4 14אמוס414המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ
amos 4 15אמוס415שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם
amos 4 16אמוס416ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל
amos 4 17אמוס417וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד
amos 4 18אמוס418והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים
amos 4 19אמוס419מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם
amos 4 20אמוס420ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור
amos 4 21אמוס421ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציוןSearch Tanach aHzTcM Found: 4 times
SeferPerekPasukPesukim
vayikra1435בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן
vayikra2524וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו וחשב את
yehoshua224עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה ושמרתם את משמרת מצות יהוה אלהיכם ועתה הניח יהוה אלהיכם לאחיכם כאשר דבר להם ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל ארץ אחזתכם אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאהבה את יהוה אלהיכם וללכת
yehoshua2219לא הטהרנו ממנו עד היום הזה ויהי הנגף בעדת יהוה ואתם תשבו היום מאחרי יהוה והיה אתם תמרדו היום ביהוה ומחר אל כל עדת ישראל יקצף ואך אם טמאה ארץ אחזתכם עברו לכם אל ארץ אחזת יהוה אשר שכן שם משכן יהוה והאחזו בתוכנו וביהוה אל תמרדו ואתנו אל תמרדו בבנתכם לכם מזבח מבלעדי מזבח יהוה אלהינו הלוא עכןSearch Tanach vySlH 20 bmHnh Found: 2 times
SeferPerekPasukPesukim
tehillim10616ישירו תהלתו מהרו שכחו מעשיו לא חכו לעצתו ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים יעשו ע
divrei_hayamim_beis3221 אלהי עמי הארץ מעשה ידי האדם ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת ויזעקו השמים וישלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו ומיציאי מעיו שם הפילהו בחרב ויושע יהו