Facilitates display and search of the Ritva commentary on Shas Bavli.

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
berachos2a2b3a3b4a4b5b6a6b7a
7b8a8b9a9b10b11a11b12a12b
13a13b14a14b15a15b16a16b17a17b
18a18b19a19b20a20b21a21b22a22b
23a23b24a25a25b26a26b27a27b28a
28b29a29b30a30b31a31b32b33a33b
34a34b35a35b36a36b37a37b38a38b
39a40a40b41a41b42a42b43a43b44a
44b45a45b46a46b47a47b48a48b49a
49b50a50b51a51b52a52b53a53b54a
54b55a55b56a57b58a58b59a59b60a
60b61b62a62b63a63b76b

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
eiruvin2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19b20a20b21a22a22b
23a23b24a24b25a25b26a26b27a27b
28a28b29a29b30a30b31a31b32a32b
33a33b34a34b35a35b36a36b37a37b
38a38b39a39b40a40b41a41b42a42b
43a43b44a44b45a45b46a46b47a47b
48a48b49a50a51a51b52a52b55a55b
56a56b57a57b58a58b59a59b60a60b
61a61b62a62b63a63b64a64b65a65b
66a66b67a67b68a68b69a70a70b71a
71b72a72b73a73b74a74b75a75b76a
76b77a77b78a78b79a79b80a80b81a
81b82a82b83a83b84a84b85a85b86a
86b87a87b88a88b89a89b90a90b91a
91b92a92b93a93b94a94b95a95b96a
96b97a97b98a98b99a99b100a101a101b
102a141b

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
pesachim2a2b3b4a4b5b6a6b7a7b
8a8b9a9b10b13a17a21a21b23a
23b24b25a25b26b27a27b28a29a30a
30b31a35a35b36a36b37a39a39b40a
40b41a42a42b43a43b45a45b46a46b
48a48b49a49b50a50b51a51b52a53a
53b54a54b68b99b100b101a101b102a102b
103a103b104a104b105a105b

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
yoma2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a29a29b30a30b31a31b32a
32b33a33b34a34b35a35b36a36b37a
37b38a38b39a39b40a40b41a41b42a
42b43a43b44a44b45a45b46a46b47a
47b48a48b49a49b50a50b51a51b52a
52b53a53b54a54b55a55b56a57a57b
58a58b59a59b60a60b61a61b62a62b
63a63b64a64b65a65b66a67a67b68a
68b69a69b70a70b71a71b72a72b73a
73b74a74b75b76a77a77b78a

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
sukkah2a2b3a3b4a4b9a9b10a10b
11a11b12a12b13a13b14a14b15a15b
16a16b17a17b18a18b19a19b20a20b
21a21b22a22b23a23b24b25a25b26a
27a27b28a28b29a29b30a30b31a31b
32a33a33b34a34b35a35b36a36b37a
37b38a38b39a39b40a40b41a41b42a
42b43a43b44a44b45a45b46a46b47a
47b48a48b49a49b50a50b51a51b52b
53a53b54a54b55a55b56a

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
rosh_hashana2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23b24a25a25b26a26b27a27b
28a28b29a29b30a32a32b33a33b34a
34b35a106a

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
taanis2a2b3a3b4a4b6b10a10b11a
11b12a12b13a13b14a14b15a15b16a
17a17b18b19a19b20a20b21a21b22a
22b25b26a26b29a29b30a30b56b

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
megillah2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b14a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a29a29b30a30b32a

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
moed_katan2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8b9a9b10a10b11a11b12a
12b13a13b14a14b15a15b16a16b17a
17b18a18b19a19b20a20b21a21b22a
22b23a23b24a24b25a25b26a26b27a
27b28a28b29a32a

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
kiddushin2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9b10a10b11a11b12a
12b13a13b14a14b15a15b16a16b17a
17b18a18b19a19b20a20b21a21b22a
22b23a23b24a24b25a25b26a26b27a
27b28a28b29a29b30a30b31a31b32a
32b33a33b34a34b35a35b36a36b37a
37b38a38b39a39b40a40b41a41b42a
42b43a43b44a44b45a45b46a46b47a
47b48a48b49a49b50a50b51a51b52a
52b53a53b54a54b55a55b56a56b57b
58a58b59a59b60a60b61a61b62a62b
63a63b64a64b65a65b66a66b67a67b
68b69a70b71a71b73a73b74a74b75a
75b76a76b77a77b78a78b79a80a80b
81a102a

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
makkos2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a81a

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
avodah_zarah81a2a5b6a6b7a7b8a9a9b
10a11b12b13a13b14a14b15a15b16a
16b17b18b19b20a21a21b22a23a23b
24a24b25a25b26a26b27a27b28a28b
29a29b30a30b31a31b32a32b33a33b
34a34b35a35b36a36b38a38b39a39b
40a40b41a41b42a42b43a43b44a44b
45b46a46b47a47b48a48b49a49b50a
50b51a51b52a52b53a53b54a54b55a
55b56a56b57a57b58a58b59a59b60a
60b61a61b62a62b63a63b64a64b65a
65b66a66b67a67b68a68b69a69b70a
70b71a71b72a72b73a73b74a74b75a
75b76a76b

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
chullin2a2b3a3b4a4b5a6a8a9b
10a17a18a18b19a19b20a20b63b68a
68b69b71a74a74b78a79a83a84a84b
85a85b86a86b87a88a88b89a90a90b
91a92a92b93a93b94a94b95a95b96a
96b97a97b98a98b99a99b100a100b101a
101b103b104a104b105a106a107a107b108a108b
109a109b110a110b111a111b112a112b113a113b
114a115a115b116a130a130b131a131b132a133a
134a134b135a136a137a137b138a139a140a140b
141a141b

the Ritva
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
niddah2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a28b29a29b30a30b31b32a
32b33a34a34b35a35b36a36b37a37b
38a38b39a39b40a40b41a41b42a42b
43a43b44a44b45a45b46a46b47a47b
48a48b49a49b50a50b51a51b52a52b
53a53b54a54b55a55b56a56b57b58a
58b59a59b60a60b61a61b63a63b64a
64b65b66a67a67b68bthe Ritva
Masechta-DafDescription
yoma - 64a כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו פי ובלאו הכי נמי משכחת לה ששחטו במזיד לבריא שלא כדין אלא דכל דאפשר לאוקומה בהתירא עדיף טפי דחייתו לצוק זו היא שחיטתו פי דהכי גמירי לה רב סבר בעלי חיים אינן נדחין
והקשו בתוס מהא דאמרינן בפסחים דף צח המפריש נקבה לפסחו תרעה ואמרינן עלה שמ בעלי חיים נדחין ותירצו דמוקים לה רב כר יהודה דאמר בעלי חיים נדחין ואעג דבסוף פרק אלו דברים דחיק תלמודא לאוקומה חדא מתניתא כר אליעזר או
כרבי יוסי בר חוני ולא בעי למימר דסבירא ליה בעלי חיים נדחין משום דרב סבר אינן נדחין ואעג דמצי לאוקומה כרבי יהודה התם כיון דאפשר לאוקומה במלתא דלא אשכחן דרב פליג עלה הכי עדיף טפי אבל כל היכא דלית ליה
פתרי ודאי מוקמינן לה לרב אליבא דר יהודה ועוד יל דההיא דהמפריש נקבה לא תיקשי לרב דאמר לך רב מודינא בכי הא דכיון שעיקרו לפסחו ונדחה ממנו לגמרי לא אמרינן שיהא דיחוי לשלמים ולא נימא דפסח בשאר ימות השנה שלמים
כיון דלגבי פסח מתחלה ועד סוף עומדין בדיחויין מי דמי התם מחוסר זמן לא אתחזי כלל ואת והא השוחט את האם דהוה ליה בנו מחוסר זמן שנראה ונדחה היום ואפילו הכי חוזר ונראה למחר וכדתנן התם בזבחי גבי מחוסר זמן
דאותו ואת בנו רבי שמעון אומר כל הראוי לבא לאחר זמן הרי הוא בלא תעשה ויש בו כרת ויל דלא חלקה תורה וכיון דמחוסר זמן דעלמא שהיה דחוי מעיקרו כשר אף זה כשר אעפי שנראה ונדחה דכיון שאין דיחויו אלא
לבו ביום עשאו הכתוב כבעל מום עובר הא על ידי תערובת מרצה כדתנן נתערבו איברים כשרים באיברים בעלי מומין רבי אליעזר אומר אם קרב הראש של א מהם יקריבו כל הראשים כולם נראה מדברי רשי זל דמדר אליעזר מייתינן ראיה
דכיון דקתני יקריבו כל הראשים כולם אלמא על ידי תערובת מרצה וקשה הוא דאכ רב דאמר כרבי אליעזר והיכי שביק רבנן ואמר כרבי אליעזר ובר מהכי נמי קשיא לן אשמעתין מנא לן דאפילו לרבי אליעזר תערובת מרצה דילמא שאני התם
דכיון דקרב אחד מהם תלינן איסורא בדידיה כדאשכחן גבי טבעת של עז שנתערבה בין הטבעות שאוסרת תערובתה אפילו באלף וכשנפלה אחת מהן לים הגדול כולן מותרות דתלינן בדידה אבל יל בזו דלא תלינן בעלמא איסורא במה שפי מן התערובת אלא
היכא דתערובת גופיה איסורא דרבנן כי ההיא דטבעות דאלו מדאורייתא חד בתרי בטיל אבל היכא דתערובת גופיה אסור מן התורה כי פירש אחד מהם ספקא דאורייתא הוא ולחומרא והיינו דאמרינן הכא דכיון דכי קרב אחד מהן כולם מותרין מכלל דמעיקרא
תערובת גופיה איסורא דרבנן הוא דאלו מדאורייתא משרא שרי ואת נהי דמוכח מהא דתערובת גופיה שרי מדאורייתא מנא לן דטעמא משום דבעל מום על ידי תערובת מרצה דילמא משום דבטיל חד בתרי יל דרבי אליעזר אפילו בשנתערבו חד בחד הוה
שרי כשקירב אחד מהם כדמשמע במסכת זבחים דנקטי סתמא איברים באיברים ועוד מדמודה באברי רובע ונרבע ואם בשנתערבו ברובא אפילו רובע ונרבע אמאי לא בטיל חד בתרי והא דתני לה בתערובת מרובה משום רבנן נקטיה והשתא דאתית להכי יל עוד
דהכא אפי מדברי חכמים מייתי ראייה דעד כאן לא אסרי רבנן ואמרי לא יקריבו אלא מדרבנן אבל מדאורייתא יקריבו ור שמעון נמי מדרבנן הוא דבעי קרב אחד מהם ומדאוריי בלא קרב נמי דהא תערובת מרצה ואפילו לכתחלה וכו יקריבו ואת
אי לרבנן מדאוריי שרי אם עלו לא ירדו ואלו במס זבחים משמע דלרבנן אם עלו ירדו דאמרי התם איברי באיברי בעלי מומין אם קרב אחד מהם רבי אליעזר אומר יקריבו כלן וחכמים אומרים לא יקריבו ואמרי עלה הכל מודים באיברי
רובע ונרבע שלא יקריבו לא נחלקו אלא באיברי בעלי מומין שר אליעזר אומר יקריבו וחכמי אומרים לא יקריבו והא ודאי באיברי רובע ונרבע דלכולי עלמא לא יקרב אם עלו ירדו דהא לא כתיב בהו קרא להתירם על ידי תערובת ודכותא
הא דאמרינן דלרבנן באיברי בעלי מומין לא יקרבו ויל דהא ליתא אלא הא כדאית והא כדאית דברובע ונרבע הכל מודים אפילו מן התורה ובבעלי מומין פליגי מדרבנן ואמרי רבנן דלא יקריבו ויצאו לבית השריפה מדרבנן ויש מתרצים בתוספות דרבנן דהתם
דסבירא להו לא יקריבו מדאוריית לאו היינו רבנן דהכא וזה אינו מחוור לאוקמי פלוגתא בין רבנן לרבנן מדלא מפרש לה תלמודאThe Ritva TArvbT Found: 94 times
MasechtaDafThe Ritva
berachos37aבפירות גינוסר וטעמא דמילתא דכשהוא | בתערובת | אפי' מועט מ"מ לעיקר תבשיל הוא שם
eiruvin27bין בו כדי ללפות בו שתי סעודות אלא | בתערובת | המים והמלח וקמל דאגב השמן חשוב הכ
eiruvin86aי מיא אשתכח שלא הועלנו כלום לענין | תערובת | המים וחלוק מים אין כאן והיכר מחיצ
pesachim28aור הוא בכלל זה ואפי' חמץ שהוא ע"י | תערובת | ובלבד שיש בו כזית בכדי אכילת פרס
pesachim28aרס שזה חייב לבער בלבד אבל אם אין ב | תערובת | כל כך מותר לשהותו ויאכלנו לאחר הפ
pesachim30aמר אף ככרות של ב"ה אלמא אינו אוסר | תערובת | בהנאה בכל שהו אלא כשהוא דבר חשוב
pesachim30aלפסי ז"ל שאפי' שלא בדבר חשוב אוסר | תערובת | בכ"ש אפי' בהנאה כשאר איסורין שאי
pesachim35aן דמי פירות אין מחמיצין היינו בלא | תערובת | מים דאין מחמיצין כלל אבל ע"י תערו
pesachim35a מים דאין מחמיצין כלל אבל ע"י | תערובת | מים מחמיצין נוקשה והיינו ברייתא ד
pesachim36a העיסה ביין שמן ודבש וכו' פי' ע"י | תערובת | ואם לש ר"ג אומר תשרף מיד וחכמים א
pesachim43aסקינן דרבנן סברי חמץ דגן גמור ע"י | תערובת | ונוקשה בעיניה דלאו כלום הוא פי' ש
pesachim43aה בעיניה ולא בחמץ דגן גמור על ידי | תערובת | אלא היכא דאית ביה כזית בכדי אכילת
pesachim43aלהו נוקשה בעיניה וחמץ גמור על ידי | תערובת | בלאו והרי"ט ז"ל בשם רבו הרא"ה ז"ל
pesachim43a מן התורה הני מילי בעיניה אבל ע"י | תערובת | לא ואיכא מ"ד דאיסורא דאוריית' קאמ
pesachim43b"ט ז"ל דהא אתיא כרבנן דס"ל על ידי | תערובת | בלא כלום ואשמעינן ר' יוחנן דס"ל ה
rosh_hashana13bן פרכין ולקיטתו זה גמרו ואיכא חשש | תערובת | חדש וישן והא דאמרי דאי אשמעי לכל
rosh_hashana27bדק או עבה פי כשאין בהם ריעות מחמת | תערובת | דבר הפוסל קדחו בזכרותו הוציא זכרו
yoma47bניא וכו' פי הא דר אליעזר איתא בפר | התערובת | באיברי חטאת הנשארים אחר הקטורת אי
yoma55aהיו כדמוכח דמאי דאמרינן לקמן מפני | תערובת | חטאת שמתו בעלי' ולקני חובה לא הי
yoma55aרות שלא לבטל סמיכה שהיא מצוה מפני | תערובת | חובה בנדבה פי שלא יכיר כהן איזה ל
yoma55a חטאת ועולה שוין ופי רי זל דדוקא ל | תערובת | קנין דחובה בקנין דנדבה איכא למיחש
yoma55a דחובה בקנין דנדבה איכא למיחש אבל | תערובת | חובה בחובה שיתערבו לו קנין של לאה
yoma55bו הצרפתים שתירצו דשאני הכא שתחלת ה | תערובת | הי בהיתר ודמי לשני לוגין שאני עתי
yoma55bוך החולין בפחות ממאה והטעם מפני שה | תערובת | הי בהיתר ואין דברים אלו מחוורין ד
yoma57aעורב איכא משום בל תוסיף כדאי בפרק | התערובת | גבי דם של מתנה אחת שנתערב בדם של
yoma64aשאו הכתוב כבעל מום עובר הא על ידי | תערובת | מרצה כדתנן נתערבו איברים כשרים בא
yoma64aיקריבו כל הראשים כולם אלמא על ידי | תערובת | מרצה וקשה הוא דאכ רב דאמר כרבי אל
yoma64aאשמעתין מנא לן דאפילו לרבי אליעזר | תערובת | מרצה דילמא שאני התם דכיון דקרב אח
yoma64aת של עז שנתערבה בין הטבעות שאוסרת | תערובת | אפילו באלף וכשנפלה אחת מהן לים ה
yoma64aלא תלינן בעלמא איסורא במה שפי מן ה | תערובת | אלא היכא דתערובת גופיה איסורא דרב
yoma64a אלא היכא ד | תערובת | גופיה איסורא דרבנן כי ההיא דטבעות
yoma64a מדאורייתא חד בתרי בטיל אבל היכא ד | תערובת | גופיה אסור מן התורה כי פירש אחד מ
yoma64a אחד מהן כולם מותרין מכלל דמעיקרא | תערובת | גופיה איסורא דרבנן הוא דאלו מדאור
yoma64aרייתא משרא שרי ואת נהי דמוכח מהא ד | תערובת | גופיה שרי מדאורייתא מנא לן דטעמא
yoma64aמנא לן דטעמא משום דבעל מום על ידי | תערובת | מרצה דילמא משום דבטיל חד בתרי יל
yoma64aאמאי לא בטיל חד בתרי והא דתני לה ב | תערובת | מרובה משום רבנן נקטיה והשתא דאתית
yoma64a אחד מהם ומדאוריי בלא קרב נמי דהא | תערובת | מרצה ואפילו לכתחלה וכו יקריבו ואת
yoma64aדהא לא כתיב בהו קרא להתירם על ידי | תערובת | ודכותא הא דאמרינן דלרבנן באיברי ב
sukkah23b ליה ברירה אין לך דבר שאוסר לחברו | בתערובת | דשביק לבסוף כדי איסור ואמרינן הוב
kiddushin57bד אוסר' בגד גדול משום דהיתר בהיתר | ותערובתן | אוסרתן וכדפירש"י בדוכתיה ה"ג וכן
avodah_zarah11bהתם לא חשו להם חכמים לשום דבר ולא | לתערובת | נבלה ולא לבשולי גוים ולא לצנורא ו
avodah_zarah29b שאפי הבוסר שלהם מותר ולא חיישינן | לתערובת | יין דהא מסרא סרי וכל שכן שהבוסר ש
avodah_zarah34bכיון דאית ביה טעמא וממשו הרי אוסר | תערובתו | כמוהו בהנאה ומה שאמרו דאית ביה טע
avodah_zarah35aני שמצחצחין פניה בחלב שלהם ויש בו | תערובת | חלב טמא וקאי ביני אטיפי והקשו עלי
avodah_zarah38b מוקים אוקומי דכיון דודאי אית ביה | תערובת | יין האסור בהנאה אי אפשר שלא נאסור
avodah_zarah38bיין האסור בהנאה אי אפשר שלא נאסור | תערובת | כמותו ואין לומר כאן דלטעמיה קופי
avodah_zarah38bוים אלא בדבר שנתערב ברשותינו אבל ב | תערובת | של גוים כיון שאלו היה בו טעם יין
avodah_zarah38bשאין בו טעם אסרו בהנאה כשהוא ודאי | תערובת | ולא הניחו בו שום שיור היתר ותקנתא
avodah_zarah38bלתוך הגריסין שאפי הוא בעין פוגמו ב | תערובת | ואעפי שכל אחד בפני עצמו משובח לכ
avodah_zarah39aור והחמפג אין איסורו אלא מפני חשש | תערובת | ואם תאמר והלא החלב של גוים אינו א
avodah_zarah39aלב של גוים אינו אסור אלא מפני חשש | תערובת | דאילו חלב טהור בטמא מינכר דטהור ח
avodah_zarah39bליו בציר של דגים טהורים ואם יש שם | תערובת | ציר דג טמא אינה גדילה בו ופירוש ז
avodah_zarah39bאי כדאמרן דציר ניכר הוא לבקיאים ול | תערובת | א חשו דמיסרא סרי ואין דרך לערב או
avodah_zarah47aיה בלחוד סגיד הא מיתסרי אידך משום | תערובת | ואדם אוסר אפילו דבר של אחרים על י
avodah_zarah47aדם אוסר אפילו דבר של אחרים על ידי | תערובת | אלא ודאי כדאמרן וכן הודה לי רבינו
avodah_zarah49bמר דאפילו בעז ספק ספקא הבא על ידי | תערובת | מותר הלכך אם נתערבו אחרות באחרות
avodah_zarah49bר דבשום איסורה לא עביד תקנתא אבל ב | תערובת | יבש ביבש דשאני הכא שאנו עושין תקו
avodah_zarah58aנתנסך ודאי לעבוד זרה עד שנאסור כל | תערובת | אבל רבא לא הבין דבריו כשאמרם בבי
avodah_zarah58aי שהחזירו בין גוי בין ישראל ומדין | תערובת | יין אסור אסריה לחבית כולה ולא מדי
avodah_zarah59bמעורב בו והיאך לא יאסור אותו מדין | תערובת | שהרי אף רבי יאודה לא אמר טהורה אל
avodah_zarah59bבית דיינינן ליה כחבור לאוסרו מדין | תערובת | בשתיה מיהת ובאידך לישנא אמר דעד ב
avodah_zarah59b ואידך שרי בהנאה ואסור בשתיה בדין | תערובת | אבל מות בהנאה דקיימא לן סתם יינם
avodah_zarah59bלו בשתיה ודקאמרת שיאסור אותו מדין | תערובת | אין כאן תערובת כלל כי מה שבברזא ה
avodah_zarah59b אין כאן | תערובת | כלל כי מה שבברזא הרי הוא כאלו פרו
avodah_zarah59bים להחמיר בטהרת תרומה ולדון אותו כ | תערובת | הרי עולה באחד ומאה ולענין מה שאמר
avodah_zarah65b ואינו נכון שכל איסו שבעולם שאוסר | תערובתו | הרי הוא כמוהו אלא טעמ דהכא משום ד
avodah_zarah67aלתא היא ובפני עצמו מות היאך יאסור | תערובת | יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא ועו
avodah_zarah67aל ימצא וכי קניס בעיניה אבל על ידי | תערובת | לא קניס ואפילו מדרבנן הוא בטל ברו
avodah_zarah71aלמאן דאמר נצוק חבור שאין נצוק אלא | כתערובת | והא קיימא לן כרבן שמעון בן גמליאל
avodah_zarah72aן מגע שאין נגיעה בדבר לח אלא מדין | תערובת | שעושה הנצוק כאלו הם מחברם ומערבם
avodah_zarah72a כשאינו אסור אלא בשתיה אינו אוסר ב | תערובת | אלא בנותן טעם כשאר איסורין וכיון
avodah_zarah73bבאסור היינו שהגדילו היינות באיסור | תערובת | שנפלו יין ביין תחלה והגדילו בהיתר
avodah_zarah73bכרחין לא אמרו רב ושמואל אלא לאסור | תערובת | באכילה דהא לקמן קתני אלו דברים א
avodah_zarah73bודבר שבמנין הא לאו הכי אין אוסרין | תערובת | בהנאה ואם איתא דרב ושמואל וזה הכ
avodah_zarah73bי סברי דכל האיסורין שבתורה אוסרין | תערובת | אף בהנאה במשהו תיקשי סיפא דבעי ד
avodah_zarah73bין לא הופרש ויש לו היתר עשו איסור | תערובת | כדבר המתירו והקשה רת זל ותיפוק ל
avodah_zarah74a להשמיענו שאין איסורי הנאה אוסרין | תערובת | בהנאה אלא היכא דהוו דבר שבמנין ו
avodah_zarah74a' ושמעינן מהכא שאין חמץ בפסח אוסר | תערובת | בהנאה אליבא דתנא דידן אלא בככר ח
chullin89aחמיר מיניה ואם איתא דאין גיד אוסר | תערובת | לפי שאין בו בנ"ט אף שמנו לא יאסו
chullin89aלפי שאין בו בנ"ט אף שמנו לא יאסור | תערובת | שלא יהי' טפל חמר מן העיקר ואין ז
chullin97a אבל על ידי תערובות לא קניס ואפי' | תערובת | ממשו הלכך שרי פליטת טעמו בלא ממשו
chullin97aה משא"כ בזו דחלב איסורא דאוריית' ו | תערובת | אסורה בפחות מס' דבשר וחלב בנ"ט ו
chullin98bהם כזית שנמצא אוכל ממשו של איסור ב | תערובת | היתר ואפשר לדון טעם כעיקר והיתר מ
chullin98bו כי שרינן טעם בלא עיקר כשהוא ע"י | תערובת | אבל כשהוא מופרש בעיני' הוא ודאי א
chullin99bנן באגוזי פרך ורימוני בדן שאוסרין | תערובתן | באלף מפני שהן דברים חשובים נתפרדו
chullin100a"מ ס"ל כל שדרכו לימנות חשיב ואוסר | תערובת | במינו ברבוא ורבנן ס"ל שאינו אוסר
chullin100aישראלים אם אתה אומר שתהיה מבוטלת ב | תערובת | הילכך חתיכת חטאת שנתערבה בתוך הח
chullin100aחתיכה נבלה או דג טמא או בשר בחלב ש | תערובת | עושה אותן חתיכות דאיסורא משא"כ ב
chullin108aל דחידוש הוא שהרי היתר בהיתר הוא ו | תערובת | אוסרתן ועוד דאי שרו ליה כולי יומ
chullin108aן לומר כן דכיון דהיתר והיתרא הוא ו | תערובת | אוסרן כשנאסר הבשר מטעם חלב של הי
chullin108aוא כאלו חתיכה דאיסורא ודינו לאסור | תערובת | כאלו הוא אסור מתחלת ברייתו הן לע
chullin108aטו מותר לא אמר אלא בבשר וחלב לפי ש | תערובת | אוסרן וכיון שחזרו ונפרדו ונסחט ט
niddah22aוחי זיבה לא סתר כל ז' פי דאהני לי | תערובת | קרי שבו שאינו סותר מעצמו שלא יסתו
niddah55bא שלא טימא הכתוב אלא רוק גמור ולא | תערובתו | והא דאמרינן דלוי סבר מעין הוא ורחThe Ritva thvrh 30 spq Found: 4 times
MasechtaDafThe Ritva
eiruvin76aאוקימנא בשערב בתרומה | טהורה מבעוד יום ספק | נטמאה משחשכה ספק לא
kiddushin80aטמאה ואם רוב צפרדעים | טהורה פירוש דאזלי בתר רובא לטמא או לטהר כודאי ואם רוב שרצים טמאה לשרוף את התרומה וכ"ת ומ"ש הא מההוא דתינוק שלא עשאוהו כודאי אלא ספק | לתלות ורבי יהודה יש
chullin9bפלה א"א אלא א"כ נגעה | טהורה שאני אומר אדם טהור נכנס לשם ונטלה ותירצו בתוס' משום דגזרו על ספק | כלים הנמצאים אבל על
niddah57bשלא ראתה היסטה ומגעה | טהורה והכא הנמצא על חלוקה קאי דאמר ספק | טמא ספק טהור טהור דא