Works similarly to the tanach family of commands except with the restriction that only sefarim within Navi are considered.

Navi
Navi LocationSpecific Navi Pesukim
shmuel_aleph 2 1ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך
shmuel_aleph 2 2אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו
shmuel_aleph 2 3אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות
shmuel_aleph 2 4קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל
shmuel_aleph 2 5שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה
shmuel_aleph 2 6יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל
shmuel_aleph 2 7יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם
shmuel_aleph 2 8מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל
shmuel_aleph 2 9רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש
shmuel_aleph 2 10יהוה יחתו מריבו עלו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו
shmuel_aleph 2 11וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער היה משרת את יהוה את פני עלי הכהן
shmuel_aleph 2 12ובני עלי בני בליעל לא ידעו את יהוה
shmuel_aleph 2 13ומשפט הכהנים את העם כל איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש השנים בידו
shmuel_aleph 2 14והכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשר יעלה המזלג יקח הכהן בו ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשלה
shmuel_aleph 2 15גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי
shmuel_aleph 2 16ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה
shmuel_aleph 2 17ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני יהוה כי נאצו האנשים את מנחת יהוה
shmuel_aleph 2 18ושמואל משרת את פני יהוה נער חגור אפוד בד
shmuel_aleph 2 19ומעיל קטן תעשה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזבח את זבח הימים
shmuel_aleph 2 20וברך עלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם יהוה לך זרע מן האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל ליהוה והלכו למקמו
shmuel_aleph 2 21כי פקד יהוה את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם יהוה
shmuel_aleph 2 22ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבן את הנשים הצבאות פתח אהל מועד
shmuel_aleph 2 23ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שמע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה
shmuel_aleph 2 24אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה
shmuel_aleph 2 25אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ יהוה להמיתם
shmuel_aleph 2 26והנער שמואל הלך וגדל וטוב גם עם יהוה וגם עם אנשים
shmuel_aleph 2 27ויבא איש אלהים אל עלי ויאמר אליו כה אמר יהוה הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה
shmuel_aleph 2 28ובחר אתו מכל שבטי ישראל לי לכהן לעלות על מזבחי להקטיר קטרת לשאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את כל אשי בני ישראל
shmuel_aleph 2 29למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר צויתי מעון ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי
shmuel_aleph 2 30לכן נאם יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו
shmuel_aleph 2 31הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ואת זרע בית אביך מהיות זקן בביתך
shmuel_aleph 2 32והבטת צר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל ולא יהיה זקן בביתך כל הימים
shmuel_aleph 2 33ואיש לא אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיניך ולאדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימותו אנשים
shmuel_aleph 2 34וזה לך האות אשר יבא אל שני בניך אל חפני ופינחס ביום אחד ימותו שניהם
shmuel_aleph 2 35והקימתי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימיםSearch Navi SlS mavT Found: 18 times
SeferPerekPasukPesukim
shoftim76אל המים ויאמר יהוה אל גדעון כל אשר ילק בלשונו מן המים כאשר ילק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם שלש מאות איש וכל יתר העם כרעו על ברכיהם לשתות מים ויאמר יהוה אל גדעון בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך וכל העם ילכו איש למקמו ויקחו
shoftim77איש וכל יתר העם כרעו על ברכיהם לשתות מים ויאמר יהוה אל גדעון ב שלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך וכל העם ילכו איש למקמו ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרתיהם ואת כל איש ישראל שלח איש לאהליו ובשלש מאות
shoftim78האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך וכל העם ילכו איש למקמו ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרתיהם ואת כל איש ישראל שלח איש לאהליו וב שלש מאות האיש החזיק ומחנה מדין היה לו מתחת בעמק ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו יהוה קום רד במחנה כי נתתיו בידך ואם ירא אתה לרדת רד אתה ופרה נערך אל
shoftim716בידו את מדין ואת כל המחנה ויהי כשמע גדעון את מספר החלום ואת שברו וישתחו וישב אל מחנה ישראל ויאמר קומו כי נתן יהוה בידכם את מחנה מדין ויחץ את שלש מאות האיש שלשה ראשים ויתן שופרות ביד כלם וכדים רקים ולפדים בתוך הכדים ויאמר אליהם ממני תראו וכן תעשו והנה אנכי בא בקצה המחנה והיה כאשר אעשה כן תעשון ותקעתי
shoftim722ויתקעו שלשת הראשים בשופרות וישברו הכדים ויחזיקו ביד שמאולם בלפדים וביד ימינם השופרות לתקוע ויקראו חרב ליהוה ולגדעון ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה וירץ כל המחנה ויריעו ויניסו וינוסו ויתקעו שלש מאות השופרות וישם יהוה את חרב איש ברעהו ובכל המחנה וינס המחנה עד בית השטה צררתה עד שפת אבל מחולה על טבת ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל
shoftim84עללות אפרים מבציר אביעזר בידכם נתן אלהים את שרי מדין את ערב ואת זאב ומה יכלתי עשות ככם אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה ויבא גדעון הירדנה עבר הוא ושלש מאות האיש אשר אתו עיפים ורדפים ויאמר לאנשי סכות תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי כי עיפים הם ואנכי רדף אחרי זבח וצלמנע מלכי מדין ויאמר שרי סכות הכף
shoftim1126נירש ועתה הטוב טוב אתה מבלק בן צפור מלך מואב הרוב רב עם ישראל אם נלחם נלחם בם בשבת ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון שלש מאות שנה ומדוע לא הצלתם בעת ההיא ואנכי לא חטאתי לך ואתה עשה אתי רעה להלחם בי ישפט יהוה השפט היום בין בני ישראל ובין בני עמון ולא שמע מלך
shoftim154אמר אמרתי כי שנא שנאתה ואתננה למרעך הלא אחתה הקטנה טובה ממנה תהי נא לך תחתיה ויאמר להם שמשון נקיתי הפעם מפלשתים כי עשה אני עמם רעה וילך שמשון וילכד שלש מאות שועלים ויקח לפדים ויפן זנב אל זנב וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתוך ויבער אש בלפידים וישלח בקמות פלשתים ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית ויאמרו פלשתים
shmuel_aleph118וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפל פחד יהוה על העם ויצאו כאיש אחד ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה לכם תשועה בחם כחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו ויאמרו אנשי יביש
shmuel_beis231ההוא ויעברו את הירדן וילכו כל הבתרון ויבאו מחנים ויואב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כל העם ויפקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועשהאל ועבדי דוד הכו מבנימן ובאנשי אבנר שלש מאות וששים איש מתו וישאו את עשהאל ויקברהו בקבר אביו אשר בית לחם וילכו כל הלילה יואב ואנשיו ויאר להם בחברון
shmuel_beis2116צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי כן ותהי עוד מלחמה לפלשתים את ישראל וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלשתים ויעף דוד וישבו וישבי בנב אשר בילידי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת והוא חגור חדשה ויאמר להכות את דוד ויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי וימיתהו אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה
shmuel_beis2318חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי השלשה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא ובניהו בן יהוידע בן איש חי חיל רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני
melachim_aleph530חליפות חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ואדנירם על המס ויהי לשלמה שבעים אלף נשא סבל ושמנים אלף חצב בהר לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על המלאכה שלשת אלפים ו שלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית
melachim_aleph1017מאות ששים ושש ככר זהב לבד מאנשי התרים ומסחר הרכלים וכל מלכי הערב ופחות הארץ ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט שש מאות זהב יעלה על הצנה האחת ו שלש מאות מגנים זהב שחוט שלשת מנים זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז שש מעלות לכסה וראש עגל לכסה
melachim_aleph113אשר אמר יהוה אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה ויהי לו נשים שרות שבע מאות ופלגשים שלש מאות ויטו נשיו את לבו ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם יהוה אלהיו כלבב דויד אביו וילך שלמה אחרי עשתרת
melachim_beis1814על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשם וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית יהוה ובאוצרות בית המלך בעת ההיא קצץ חזקיה את דלתות היכל יהוה ואת האמנות אשר צפה חזקיה
yechezkel45היא לבית ישראל ואתה שכב על צדך השמאלי ושמת את עון בית ישראל עליו מספר הימים אשר תשכב עליו תשא את עונם ואני נתתי לך את שני עונם למספר ימים שלש מאות ותשעים יום ונשאת עון בית ישראל וכלית את אלה ושכבת על צדך הימיני הימני שנית ונשאת את עון בית יהודה ארבעים יום יום לשנה יום לשנה נתתיו לך ואל
yechezkel49אל צדך עד כלותך ימי מצורך ואתה קח לך חטין ושערים ופול ועדשים ודחן וכסמים ונתתה אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על צדך שלש מאות ותשעים יום תאכלנו ומאכלך אשר תאכלנו במשקול עשרים שקל ליום מעת עד עת תאכלנו ומים במשורה תשתה ששית ההין מעת עד עת תשתה ועגת שערים תאכלנה והיא בגללי צאתSearch Navi HbrvN 30 hAnq Found: 2 times
SeferPerekPasukPesukim
yehoshua1514ב למשפחתם ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון וירש משם כלב את שלושה בני הענק את ששי ואת אחימן ואת תלמי ילידי הענק ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר ויאמר כלב
shoftim120ולה ויהי יהוה את יהודה וירש את ההר כי לא להוריש את ישבי העמק כי רכב ברזל להם ויתנו לכלב את חברון כאשר דבר משה ויורש משם את שלשה בני הענק ואת היבוסי ישב ירושלם לא הורישו בני בנימן וישב היבוסי את בני בנימן בירושלם עד היום הזה ויע