Rabbi Shmuel Eliezer HaLevi Eidels, known by the acronym מהרש"א, authored the חידושי הלכות on the Talmud, Rashi, and Tosfos as well as the חידושי אגדות on the non-legalistic wisdom of the Talmud. 22Lookup includes both compositions and uses an abbreviated command for each; "mshaw_ha" references the Maharsha Chidushei Aggadah while "mshaw_hh" references the Maharsha Chidushei Halacha. This page details the latter.

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
berachos2a2b3a3b4a4b5a6a7a7b
9b10a11a11b12a12b13a13b14a14b
15a15b16a16b17a18a18b19a19b20a
20b21a21b22a23a23b24a24b25a25b
26a26b27b28a28b29a29b30a30b31a
31b32b34a34b35a35b36a36b37a37b
38a38b39a39b40a40b41a41b42a42b
43a43b44b45a45b46a46b47a47b48a
48b49a49b50a50b51a51b52b53a53b
54a54b55a55b56a57a58b59a59b60b
61a61b62a62b

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
shabbos2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a28b29a29b30a30b31a31b
32a32b33a33b34a34b35a35b36a36b
37a37b38a38b39a39b40a40b41a41b
42a42b43a43b44a44b45a45b46a46b
47a47b48a48b49a49b50a50b51a51b
52a53a53b54a54b55a55b56a56b57a
57b58a58b59b60a60b61a61b62a63a
64a64b65a65b66a66b67a67b68a68b
69a69b70a70b71a71b72a72b73a73b
74a74b75a75b76a76b77a77b78a78b
79a79b80a80b81a81b82a82b83a84a
84b85a85b86a86b87a87b88a88b89a
90a90b91a91b92a92b93a93b94a94b
95a95b96a96b97a97b98a99a99b100a
101a101b102a102b103a103b104a104b105a105b
106a107a107b108a108b109a109b110a110b111a
111b112a112b113a113b114a114b115a115b116a
116b117a117b118a118b119a119b120a120b121a
121b122a122b123a123b124a124b125a126a126b
127a127b128a128b129b130a130b131a131b132a
132b133a133b134a134b135a135b136a137a137b
138a138b139a139b140a140b141a141b142a143a
145a145b146a146b147b148a

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
eiruvin2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a28b29a29b30a30b31a31b
32a32b33a33b34a34b35a35b36a36b
37a37b38a38b39a39b40a40b41a41b
42a42b43a43b44a44b45a45b46a46b
47a47b48a48b49a49b50a50b51a51b
52a53a53b54a54b55a55b56a56b57a
57b58a58b59b60a60b61a61b62a63a
64a64b65a65b66a66b67a67b68a68b
69a69b70a70b71a71b72a72b73a73b
74a74b75a75b76a76b77a77b78a78b
79a79b80a80b81a81b82a82b83a84a
84b85a85b86a86b87a87b88a88b89a
90a90b91a91b92a92b93a93b94a94b
95a95b96a96b97a97b98a99a99b100a
101a101b102a102b103a103b104a104b105a105b
106a107a107b108a108b109a109b110a110b111a
111b112a112b113a113b114a114b115a115b116a
116b117a117b118a118b119a119b120a120b121a
121b122a122b123a123b124a124b125a126a126b
127a127b128a128b129b130a130b131a131b132a
132b133a133b134a134b135a135b136a137a137b
138a138b139a139b140a140b141a141b142a143a
145a145b146a146b147b148a

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
yoma2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21b22a
22b23a23b24a24b25a25b26a26b27a
27b28a28b29a29b30a30b31a31b32a
32b33a33b34a34b35a35b36b37a37b
38a38b39b40a40b41a41b42a42b43a
43b44a44b45a45b46a46b47a47b48a
48b49a49b50a50b51a51b52a52b53a
53b54a54b55a55b56a56b57a57b58a
58b59a59b60a60b61a61b62a62b63a
63b64a64b65a65b66a66b67a67b68a
68b69a69b70a70b71a71b72a72b73a
73b74b75a75b76a76b77a77b78a78b
79a79b80a80b81a81b82b83b84a84b
85a85b86a86b87a87b88a88b

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
taanis2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a28b29a29b

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
megillah2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a11b12a13a
14a14b15b16a17a18a19b20a20b21a
22a22b23a23b24a25a25b26a26b27a
28a28b29b30a30b31a31b32a

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
moed_koton2a2b3a3b4a5a6a6b7a7b
8a8b9a9b10a10b14a14b15a15b
16a16b17a17b18a18b19a19b20a20b
21a21b22a22b23a23b24a24b25a25b
26a26b27a27b28a28b29a

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
chagigah2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a13a14a15a15b16a16b17a17b18a
18b19a19b20a20b21a21b22a22b23a
23b24a24b25a25b

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
kesubos2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a28b29a29b30a30b31a31b
32a32b33a33b34a34b35a35b36a36b
37a37b38a38b39a39b40a40b41a41b
42a42b43a43b44a44b45a45b46a46b
47a47b48a48b49a49b50a51a51b52a
52b53a53b54a54b55a55b56a56b57a
57b58a58b59a59b60a60b61a61b62a
63a63b64a64b65a66a66b67a68a68b
70a70b71a71b72a72b73a73b74a74b
76a76b77a78a78b79a79b80a80b81a
81b82a82b83a83b84a84b85a85b86a
86b87a87b88a88b89a89b90a90b91a
91b92a92b93a93b94a94b95a95b96a
96b97a97b98a98b99a99b100a100b101a
101b102a102b103a103b104a104b105a105b106a
106b107a107b108a108b109a109b110a110b111a
111b112a

the Maharsha_HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
niddah2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a10a10b11a11b12a
12b13a14a14b15a15b16a16b17a17b
18a18b19a19b20a20b21a21b22a22b
23a23b24a24b25a25b26a26b27a27b
28a28b29a29b30a31a32a32b33a33b
34a35a35b36a36b37a37b38a38b39a
39b40a40b41a41b42a42b43a43b44a
44b45a45b46a46b47a47b48a48b49a
49b50a50b51a51b52a52b53a53b54a
54b55a55b56a56b57a57b58a58b59a
59b60a60b61a61b62a62b63a63b64a
64b65a65b66a66b67a67b68a68b69a
69b70a70b71a71b72a72b73athe Maharsha HH
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
kesubos2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b
7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b
12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b
22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b
27a27b28a28b29a29b30a30b31a31b
32a32b33a33b34a34b35a35b36a36b
37a37b38a38b39a39b40a40b41a41b
42a42b43a43b44a44b45a45b46a46b
47a47b48a48b49a49b50a51a51b52a
52b53a53b54a54b55a55b56a56b57a
57b58a58b59a59b60a60b61a61b62a
63a63b64a64b65a66a66b67a68a68b
70a70b71a71b72a72b73a73b74a74b
76a76b77a78a78b79a79b80a80b81a
81b82a82b83a83b84a84b85a85b86a
86b87a87b88a88b89a89b90a90b91a
91b92a92b93a93b94a94b95a95b96a
96b97a97b98a98b99a99b100a100b101a
101b102a102b103a103b104a104b105a105b106a
106b107a107b108a108b109a109b110a110b111a
111b112athe Maharsha HH
Masechta-DafDescription
kesubos - 32aתד"ה וקי"ל דאינו לוקה כו' אמאי לוקה דהא פשיטא דמשכחת לה מלקות בלא קנס כו' עכ"ל וליכא למימר (ג) נמי דאמתני' דהתם פריך מבושת ופגם כדפריך בסמוך כיון דמשלם בושת ופגם אמאי לוקה דא"כ לא הוה משני מידי כמ"ש התוס'
לקמן וק"ל: בא"ד אמתני' קשיא ליה אמאי כו' ואפילו בלא אתרו ביה מצינן למימר דס"ד דמקשה כו' עכ"ל וק"ק דמאי משני ליה כאן באחותו נערה כו' דהא ודאי נמי ידע המקשה דאיירי מתני' בנערה ועיקר תירוצא דס"ל דאפילו בהתרו ביה
ממונא משלם ולא לקי הוא חסר מן הספר ויש ליישב דלא משמע ליה למקשה דלוקין אלא מכח מתני' דהתם ואהא משני ליה שפיר דמתני' דהכא דאין לוקין דאיירי בנערה ודקתני התם דלוקין היינו בבוגרת ודו"ק: בד"ה דאין לוקה כו' וליכא
למימר דמבושת ופגם שהן ממון פריך כו' דא"כ לא הוה כו' עכ"ל ואמתני' דהתם לחוד לא הוה קשיא ליה דאימא באחותו דלוקין אין לה פגם ובושת אבל במתני' דהכא משמע ליה דבאחותו נמי יש בושת ופגם כמו קנס דהכי משמע
לקמן במתניתין כל היכא דיש קנס יש בושת ופגם וק"ל: בד"ה אלמא קסבר כו' ונראה לר"י דע"כ ס"ל ממונא כו' אבל חייבי כריתות לא כו' עכ"ל וק"ק אכתי מעיקרא דפריך והא קי"ל דאין לוקין ומשלמין כו' כיון דאמתני' דהתם ניחא
ליה לאוקמא בבוגרת מאי קשיא ליה אמתני' דהכא דאימא דהכא דוקא ממונא משלם משום דגלי ביה קרא ואי אחייבי כריתות קשיא ליה וכמו שפר"י אהא לא משני מידי במאי דמוקים ליה כאן כאחותו נערה ועוד מאי קשיא להו לעיל למפרך
ארישא דמתני' דהא אחייבי לאוין לא קשה ליה מידי ויותר ק"ל לפירוש ר"ת מאי פריך מעיקרא והא קי"ל דאינו לוקה ומשלם דע"כ לא ניחא ליה לפלוגי בין אתרו ביה ללא אתרו דא"כ לא הוה מקשה מידי כמ"ש התוס' לעיל וא"כ
מאי קשיא ליה ואימא דהכא דוקא ממונא משלם משום דגלי ביה קרא נערה כו' ויש ליישב בדוחק ודו"ק: בד"ה ואי ממונא קולא הוא וא"ת איתגורי איתגר שנידון בקלה כו' עכ"ל וכן יש לדקדק ממ"נ לר' יוחנן דבעלמא לוקין ואין משלמין
אי ממונא קולא היא איתגורי איתגור בחובל ועדים זוממין ואי ממונא חומרא איתגורי איתגור בעלמא ודו"ק: בד"ה שכן יש בהן צד חמור כו' ולא חש התלמוד לפרשה ובטעם מועט מסתלק לומר דצריכי עכ"ל נראה לפרש דבריהם דהכא ובפ' טבול יום
דבעי למילף חדא מתרתי אי ה"ל לתלמודא שום פירכא אחריתא ה"ל לפרש הך פירכא משא"כ בהך דפרק כיצד צולין דלא נחית למימר אלא דצריכי ההוא חדא דטרח ליה קרא וכתב ליה דלא למלפיה מהנך תרתי בטעם מועט מסתלק לומר דצריכי
ההוא חדא ולא חש תלמודא לפרשו וכמו שכתב פר"ח שם דאיכא שום פירכא מה להצד השוה שבהן שכן ישנן לפני הדבור והתלמוד לא חש לפרש מהאי טעמא שכתבו דבטעם מועט כו' ודו"ק:The Maharsha HH אכתי תקשי Found: 22 times
MasechtaDafThe Maharsha HH
chagigah6b כו' עכ"ל וכצ"ל וקשה לתירוצם בתרא | אכתי תקשי | להו מאי דהוה במלואים הוה וי"ל לאל
eruvin55b צ"ל דקאי דוקא אגיא אבל אהר וכותל | אכתי תקשי | הא דלא ניחא תשמישתיה דאומדו והולך
eruvin71aואי הוה עירבו החצירות דרך החלונות | אכתי תקשי | אמאי אוסר ר"מ ברישא אלא ע"כ דאייר
eruvin85aנן וברייתא דהכא פליגא די"ל דאם כן | אכתי תקשי | בהך מלתא דמעלין ואין מורידין משום
kesubos31aלמילתיה אפי' בלא מצי לאהדורי וא"כ | אכתי תקשי | מאי פריך במרובה דאיירי בזורק ואהא
kesubos53aלהו אבל התוס' לא נראה להו לפרש כן | דאכתי תקשי | ותיבעי לך מוחלת שהוא דבר המצוי יו
kesubos74bין גם בזה לשון הרא"ש וק"ק לדבריהם | דאכתי תקשי | לך מתני' דה"נ לא מפליג במתני' בין
niddah32a מדאורייתא כו' עכ"ל וליכא לאקשויי | דאכתי תקשי | לן אימור דשמעת ליה לר"מ בחד מיעוט
niddah72bבל אם לא מטמאה לאחר י"א אלא בראתה | אכתי תקשי | הא לא דמי דבראתה לאחר י"א שפיר גז
shabbos4b לדוכתין מה תירץ רב יוסף מהך דזיז | אכתי תקשי | דילמא הנחה הוא דלא בעי כו' כדפרכי
shabbos4bמעתין מה תירץ ר' זירא מהא דאחרים ד | אכתי תקשי | ליה דילמא הנחה כו' כדפרכינן לעיל
shabbos4bרב יוסף ידע לה כדמוכח בפרק הזורק ו | אכתי תקשי | כדפרכינן לעיל לרבה דמוקי לה כרע"ק
shabbos7bין עשרה גם אין בהם שלש ברוחב ארבע | ואכתי תקשי | הכא אמאי אמרינן חוקקין להשלים בגו
shabbos44b לך איסור בדבר כו' עכ"ל ויש לדקדק | דאכתי תקשי | להו הך קושיא גבי נשאלין לנדרים מא
shabbos51bדחד תנא עכ"ל דלכאורה אין זה מספיק | דאכתי תקשי | ליה אמאי לא מוקי לה כחד תנא דמתני
shabbos77aוקשיה לנבילה ומשני אלא מה נדה כו' | אכתי תקשי | דמ"מ לא נוקשיה לשרץ אלא לנבילה דד
shabbos105bומאת מגע מדרס ע"י טומאת עצמו וא"כ | אכתי תקשי | דהא שבע ליה טומאה ואין כאן טומאת
shabbos111aת דמלוינן בהדיה כמו ביום א' והשתא | אכתי תקשי | דבכל מקום לא יתנו לו רק אחת ויאכל
shabbos147bודחיק ר"י לתרץ כו' עכ"ל ויש לדקדק | אכתי תקשי | להו מאי פריך והאמר רבי יוחנן הלכה
yoma6aכו' אבל למ"ד מאותם דזהו אבנטו כו' | אכתי תקשי | דכתיב נמי אותו ונימא שאינן שוין ו
yoma8aאמר ר' יוסי סבר טומאה הותרה בצבור | דאכתי תקשי | ביוה"כ מאילו של אהרן דקרבן יחיד ה
yoma33b ביום לאחר מ"מ בבקר משמע ליה שפיר | ואכתי תקשי | לימא טעמא דהכא בנסכים כתיב בבקר ו