Rabbi Shmuel Eliezer HaLevi Eidels, known by the acronym מהרש"א, authored the חידושי הלכות on the Talmud, Rashi, and Tosfos as well as the חידושי אגדות on the non-legalistic wisdom of the Talmud. 22Lookup includes both compositions and uses an abbreviated command for each; "mshaw_ha" references the Maharsha Chidushei Aggadah while "mshaw_hh" references the Maharsha Chidushei Halacha. This page details the former.

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
berachos3a3b4a4b5a5b6a6b7a7b
8a8b9a9b10a10b11b12a12b13a
13b14a14b15a15b16b17a17b18a18b
19a20a20b21a22a23a26b27b28a29a
29b30a31a31b32a32b33a33b34a34b
35a35b40a40b43b44a45a46b47a47b
48a48b49a49b50a51a51b53b54a54b
55a55b56a56b57a57b58a58b59a59b
60a60b61a61b62a62b63a63b64a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
shabbos10a10b11a12a13a13b14b15a21b22b
23b25b28b30a30b31a31b32a32b33a
33b34a41a49a49b50b51a53b54a55a
55b56a59a62b63a63b64a67a67b75a
77b80a81a83b85a86a86b87a87b88a
88b89a89b92a96b97a98b103b104a105a
105b107a108a109a113a113b114a115b116a116b
117b118a118b119a119b121a127a127b128a129a
129b130a133b137b138b139a140b145b146a147b
149b150a150b151b152a152b153a153b155b156a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
eiruvin10a10b11a12a13a13b14b15a21b22b
23b25b28b30a30b31a31b32a32b33a
33b34a41a49a49b50b51a53b54a55a
55b56a59a62b63a63b64a67a67b75a
77b80a81a83b85a86a86b87a87b88a
88b89a89b92a96b97a98b103b104a105a
105b107a108a109a113a113b114a115b116a116b
117b118a118b119a119b121a127a127b128a129a
129b130a133b137b138b139a140b145b146a147b
149b150a150b151b152a152b153a153b155b156a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
pesachim2a2b3a4a5a7b8a8b22b36b
42b49a49b50b53b54a54b56a57a57b
62b64a66a66b86a86b93b105a108b109b
113a113b116a116b117a117b118a119a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
yoma2a3b4a4b8a9a9b10a11a12a
18a18b19b20b21a21b23a23b26a28b
29a35b37a38a38b39a39b44a44b47a
52b53a53b54a54b57a66b67a67b69a
69b70a71a71b72a72b73a73b74b76a
76b77a77b78a81b82b83b84a85a85b
86a86b87a87b88a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
sukkah5a14a27b28a29a29b30a32b34a37a
37b38a38b45a45b46b48b49a49b50b
51a51b52a52b53a53b55a55b

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
beitzah15b16a25b29a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
taanis2a2b3a3b4a5a5b8a8b9a
9b10a10b11a11b12b14b15a16a16b
17a18a18b19b20a20b21a21b22a22b
23a23b24a24b25a25b26a27a27b28a
28b29a29b30a30b31a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
megillah2b3a4a6a7a9a10b11a12a13a
14a15a16a17b18a19a21a22b23a25a
26a27a28a29a31a32a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
moed_koton5a9a9b11a15b17a24a25a25b26a
27b28a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
yevamos13b14a16a16b17a20a21a24b47a47b
48b49b61b62a63a63b64a65b71b72a
76b77a78b79a86b89b90b96b98a100b
102b103a103b105a108b121a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
kesubos5a7b8a11a16b17a27b28a30a49b
50a61a62a63a65a66b67a68a71b72a
75a77b103a104a105a106a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
nazir4b5a32b66a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
sotah2a3a3b5a7a7b8b9a9b20a
20b21a21b22a22b27b30b32a32b33a
33b34a35a35b36a37a38b39a41a41b
42a42b43a44a45b46a46b47a48a48b
49a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
gittin6b7a7b14b35a36b38b43a45a47a
55b59a60a60b61a62a67a68a68b70a
88a90a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
kiddushin2b13a20a29b30a30b31a31b32a32b
33a33b36a37a38a39b41a43a52b57a
59a66a66b69a69b71a71b72a81a81b
82a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
bava_kamma3b15b16a16b17a21a30a32b38a38b
41b50b54b55a59b60a60b61a79b81b
82a82b91b92a92b94a94b97b99b113b
117a119a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
bava_metziah20b23b29b31b33a38b42b49a55b59a
59b60a61b62b70b71b75b83a83b87b
107b

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
bava_basra3b4a7b8a8b9a10a10b12a12b
14a14b16a17a21a22a25a25b57b58a
60b75a75b78b79a80b88b89b90b91a
91b93b98a99a109b110a115b116a118a119a
119b120a121a121b122a123a123b134a141a143b
145b147a159a164b165a173b

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
sanhedrin5a7a7b8a10b11a11b12a14a16a
17a17b18b20a20b21a21b22a22b23a
24a26a26b27b29a31b32b34a37a38a
38b39a42a42b43b52a52b57b58b59b
63a63b64a65b66b67b68a68b69b70a
70b71a72a75a76a76b81a81b82a82b
88b89a89b90a90b111a111b113a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
shevuous6b9a15a15b18b20b29a29b30a30b
31a35b36a39a39b

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
makkos9a9b10a10b11a11b12a22b23a23b
24a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
avodah_zarah2a2b3a3b4a4b5a7b8a8b
10a10b11a17a17b18a18b19a19b22b
24a24b26a27b40b44a54b55a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
horayos8b10a10b11b13a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
chullin5a5b6a7a7b9a17a24a27a37a
44a49a55a56b57b59a59b60a60b63a
63b67b84a84b86a87a88b89a90b91a
91b92a94a95b105a105b106a109a127a133a
134a134b137b139b142a

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
bechoros5a5b8a8b31a31b32a37a45a55b

the Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
niddah6b8b9a13a13b14a16b17a20a20b
24b25a30b31a31b32a34a37a38b39a
46a52b61b65a66a70a73bthe Maharsha HA
MasechtaDafDafDafDafDafDafDafDafDafDaf
bava_basra3b4a7b8a8b9a10a10b12a12b
14a14b16a17a21a22a25a25b57b58a
60b75a75b78b79a80b88b89b90b91a
91b93b98a99a109b110a115b116a118a119a
119b120a121a121b122a123a123b134a141a143b
145b147a159a164b165a173bthe Maharsha HA
Masechta-DafDescription
bava_basra - 12bטביומי חתם כו'. בספר יוחסין ע"ש כי כל ימיו היה טוב לישראל עכ"ל ועי"ל ע"ש דקיימא ליה שעתיה דהיינו טב יומי דמזל טבא דיומא גרים ליה. ועי"ל דאמר עליה רב אחא כל המטיבין לו לא במהרה כו'. ולכל הפירושים קשה
דהא כבר הוה חתים שמו כך קודם שידע כל זה: כיון דמלו עשרה פתח כו'. ובספר יוחסין כתב ודע כי הסמיכה היא בג' אבל למנותו ראש ישיבה צריך עשרה כמו למר בר רב אשי כו' ע"ש: אמר רבא ואנא בתרא
כו'. לא קללו שימות רמי בר חמא לפניו אלא שיגרשה רמי בר חמא ואח"כ ישא אותה רבא אבל רמי ב"ח היה חש מלישא גרושה כדאמרינן פ' ע"פ לא תבשל בקדירה שבשל בה חבירך ומאי ניהו גרושה בחיי בעלה כו' ומש"ה
לא אמר ואנא בתרא דא"כ הוה קללה לרבא שימות לפניו דהא א"א לו שישאנה בענין אחר וק"ל: יש לו ב' לבבות כו'. שנאמר איש נבוב ילבב כו' לכאורה לשבח ולמעלה קאמר דאלו יש לו ב' לבבות דומיא דנביבה דמייתי ותירוש
ינובב וגו' דנדרש לשון ינובב לשבח אבל רש"י פי' לגריעותא וכההיא דפרק המקבל י"ג דברים נאמרו בפת שחרית כו' ומחכימת פתי כו' וק"ל:The Maharsha HA דקדק לפרש Found: 8 times
MasechtaDafThe Maharsha HA
berachos58b. פירש"י כגון בישוב בית שני עכ"ל. | דקדק לפרש | כן הכא משום דבחורבן בית ראשון נמש
sukkah53a בו שהיה רוצח ופגעו כו' ע"ש נראה ד | דקדק לפרש | כן שהכיר את בעל הגלגולת שהיה רוצח
sotah3bה כו' שכינה שורה עם כ"א כו'. רש"י | דקדק לפרש | עם כ"א וא' בביתו נסתלקה מהם מלבא
sotah9a כוסות בסיפור החלום וכוס פרעה גו' | דקדק לפרש | בסיפור החלום לפי שיש עוד כתוב אחד
bava_basra10a: חזאי חלמא פרש"י במוצאי י"כ עכ"ל | דקדק לפרש | כן דמסתמא הנהו בני אחתיה דריב"ז ל
bava_basra10aנרי שלא נתנו לצדקה עכ"ל נראה דה"נ | דקדק לפרש | ער"ה משום דמר"ה ואילך מתחיל דין א
sanhedrin38b היה כו' פירש רש"י נוטה לע"ז עכ"ל | דקדק לפרש | שהיה נוטה לע"ז ולא שהיה מין וכופר
shevuous30bיץ לדבריו של בעל דין כו' ע"ש ויש ל | דקדק לפרש"י | אם דעתו נוטה לחזור ואינו חוזר ומח