Curiosity seems to surround the frequency of word occurences in Shas Bavli. The 22lookup command "freq" (short for frequency) displays word frequencies for all of Shas, for a given Masechta, or for a given amud. In the current implementation, to save presentation time, words appearing fewer times than a selected cutoff limit are not included in the display. Also, as much as possible, instances such as ר׳ יהודה are counted as one word even though space boundaries usually define individual words.

Frequency Study for : SHAS
FreqFreqFreqFreqFreqFreqFreqFreq
אמר 32691לא 29033אלא 15151ליה 12391על 11845את 10440אין 9708ולא 9642
הוא 9257אומר 9195כל 8818לו 8738מאי 7705לה 7579של 7491נמי 6847
הא 6676דאמר 5917בר 5823אבל 5807כי 5743משום 5383זה 5324בן 5287
מה 5246רב 5171אי 5144עד 5024או 4919היא 4840שלא 4710מן 4602
א"ל 4508אחד 4504לי 4446דלא 4346אם 4326רבא 4098בין 3881אף 3788
לאו 3674לך 3648להו 3510בו 3498בה 3477מי 3421אינו 3394אמר ליה 3358
והא 3275דכתיב 3271שאין 3218שנאמר 3207אדם 2895אחת 2839חייב 2806ישראל 2793
ואין 2792הרי 2700הכי 2691הכא 2638סבר 2626אביי 2571קא 2561עליו 2532
ואמר 2485אפילו 2479הוה 2435איכא 2414התם 2412זו 2386דבר 2378ואם 2364
דתניא 2312אמרו 2288ואי 2254האי 2247שמואל 2234היה 2233כאן 2223ה' 2199
תנא 2180מפני 2157שני 2151דברי 2148יש 2094כיון 2094קרא 2066אחר 2053
רבי 2034כוכבים 2008בית 1999רבה 1990יום 1980מתני 1975גמ 1973רבנן 1941
אימא 1927עליה 1927קשיא 1899אסור 1894מר 1891מהו 1880בני 1869ביה 1862
כתיב 1806אל 1789אומרים 1733תניא 1731אותו 1692רבי יהודה 1645אשר 1636לעולם 1631
רב יהודה 1628וכי 1608אני 1580פטור 1576מותר 1568בהן 1556להם 1541הוי 1532
בעי 1532אתה 1532היו 1529רב הונא 1520הן 1509ת"ל 1506אמרת 1493רחמנא 1489
שנים 1486לומר 1472רבי יוחנן 1456למה 1456דמי 1443שהוא 1438יכול 1437מעשה 1436
אמרי 1396ההוא 1384אלו 1382בריה 1370קתני 1359כדי 1359דלמא 1351ואחד 1349
גבי 1340דאמרי 1340וכל 1325מקום 1316הלכה 1315כך 1314חד 1312לפני 1299
בעל 1298ת"ר 1297רב פפא 1285איש 1283צריך 1280אשה 1277מיניה 1264שאני 1264
בשלמא 1263קמ"ל 1261וגו' 1233תורה 1233שתי 1232שם 1225שכן 1214חוץ 1214
כגון 1213אתא 1201היינו 1200דאי 1200הני 1194דתנן 1189דרב 1188מאן 1186
מאי טעמא 1182וכן 1180שיש 1177הכל 1171ביום 1161ר' יהודה 1159לאחר 1153בא 1152
חטאת 1151קאמר 1144דין 1144רבי יוסי 1131פליגי 1130בשבת 1128תנן 1128ואת 1116
רב אשי 1113בהמה 1112בת 1100להן 1092ועל 1069בכל 1063מ"ט 1062תימא 1058
שבת 1057כהן 1038רב יוסף 1031כן 1031ת"ש 1030שאינו 1030עם 1028שנא 1026
טמא 1023אילימא 1021מנין 1020ומה 1016אינה 1015וכו' 993אפי' 993לן 986
היכא 985גדול 979ר"ש 975השתא 971אי הכי 971דם 966בשר 963טעמא 959
מת 958רב נחמן 952רב חסדא 952א"ר יוחנן 949חדא 937שמא 935אמרה 934עשה 934
והתניא 932דקא 928שלשה 925חכמים 924הואיל 921מהן 919דברים 919פשיטא 916
עולה 914הבית 912במקום 912סיפא 907מידי 906יצא 905תני 903מצוה 902
היכי 898והוא 897עשרה 896דבי 895לימא 893ר' יוחנן 888בי 881היתה 879
הוו 879עצמו 872ומאי 871כמה 871כיצד 851עושה 851אמאי 849עשר 848
למימר 847כו' 844שמע 844וכתיב 841דאיכא 834מכאן 833ר' יוסי 825יין 822
כתב 822ורבנן 818טומאה 816ואינו 813מים 809פסול 801ראשון 799איתמר 798
מילי 796וזה 794אית 791מנא 789היום 789נאמר 784רבי שמעון 783אוכל 782
תרי 782ר"מ 773דהוה 769מעשר 766משמיה 764לפי 763לכל 760נינהו 759
עבד 756טוב 754שלש 753בפני 750קמיה 748הקב"ה 745הבא 745מילתא 744
כשר 739אותה 737אביו 731שנה 730נותן 727חבירו 721בלא 719ש"מ 718
דילמא 717רבי אלעזר 713ממנו 712קודם 707אמרינן 705משה 704ר"א 699ספק 698
שהיה 697וחד 696ארבעה 694רישא 692לוי 692תרומה 690ושמואל 686רבינא 685
הכתוב 685צריכא 684משלם 684גט 684בבית 683דרבנן 681כלום 680פי 678
תנו רבנן 678אנא 676עביד 675כלי 674ימים 671מיתיבי 669ארבע 668ואחת 666
טהור 664קסבר 663מכלל 663רבי מאיר 659קרבן 658לית 654אצל 654והאמר 652
מיבעי 651אע"פ 649בר אבא 645עלה 645נפקא 643רבי אליעזר 642תלמוד 641הארץ 639
דרבא 637אמות 637אמה 636זמן 635דקתני 635בזמן 631בתוך 631אפשר 628
דרך 625אתי 624גברא 622עלי 622בהו 620שור 620נזיר 618לקמיה 618
עדים 616ומי 615וחכמים 613בינייהו 612כמאן 609יהא 607אשתו 606עליהן 602
בנו 601מזבח 600למעלה 600שמן 600עמו 599מטמא 592הזה 592שמע מינה 590
לרבות 588מינה 587מצות 584כולה 584כולן 583שרי 583שתים 582ועד 581
פירות 581כנגד 581מביא 580אלמא 580ואפילו 579נתן 574למאן 571בעינן 571
מתקיף 569ר"ע 568חייבין 567והאי 566ג' 565ואמרי 563קנה 561הקדש 561
למ"ד 554יהודה 553עובד 552במאי 549הדר 548רב אחא 547שהיא 544העולם 542
שנו 542ידי 541יודע 540שלו 540דהא 539למטה 538מנלן 537עולא 537
רבי ישמעאל 536בעלמא 536מני 534דתימא 532להלן 531דאית 526מיתה 524תא 524
לבית 522קטן 521קדשים 520דעתך 520קמיפלגי 518פסולה 516בשעת 516ומר 515
ובין 515עושין 515מעיקרא 514כסף 514שבועה 514יצחק 511ד' 511שאם 511
דאורייתא 508כשרה 508אמינא 508מום 506סלקא 504יומא 502מנה 502לפניו 502
תחת 502כלל 500לזה 499איסור 497חלב 496ה"נ 494כולו 494רב ששת 493
נשים 493רשות 492שוה 491מיד 490בהא 490מאה 488איבעיא להו 488ואלו 487
היכי דמי 484קאי 483יד 482יעקב 482רבי יהושע 482אשם 482תרתי 482תנאי 482
שחיטה 482ודאי 481איני 481בתר 480לעשות 479שדה 479אמו 478בחוץ 477
ועוד 476בכור 476יהושע 473ב"ד 473למאי 472ס"ד 471גדולה 471דמים 471
לכהן 468התורה 468שבעה 464חנה 463מתני' 462הלכתא 462כהנים 461אותן 461
חצי 461כוותיה 459ויאמר 458לה' 458לרבנן 457הכי קאמר 457איתיביה 457שלשים 457
פחות 456ידו 455האומר 455ריש לקיש 454מיבעיא 454מלך 452מלמד 451כרת 451
אידי 451פלוני 447ויש 446שהיו 446שכר 446טמאה 445ביד 445אנן 445
והלא 444לחם 444ואל 442מכל 442לשם 442בתורה 441עבודת 440שהן 437
והכא 436יוצא 435יפה 435מודה 435דוד 434שאינה 434קרי 433שפיר 431
ואיבעית אימא 429הכא במאי עסקינן 429שלמים 428חזי 428זכר 427דינא 427ר' שמעון 425והדר 424
קמא 424הראשון 424ואימא 423וקא 422לענין 422אסורה 422פסח 421תעשה 421
מהכא 420אחרים 419ואח"כ 418אע"ג 417חדש 417לרבא 416השבת 415אשת 413
חמשה 413רב כהנא 412יהיה 411מועד 411מדבר 411להיות 411לכם 410במה 408
סברי 407ר' אלעזר 407בשני 407רבי עקיבא 406מעות 406הוה אמינא 406ההיא 406רב נחמן בר יצחק 405
עולם 405למעוטי 404ומת 402קדש 402אלעזר 402מחלוקת 401האב 401נימא 400
זהב 399לתוך 399בלבד 399ב"ש 399ושל 398בידו 398והיה 397ר' ישמעאל 397
האשה 396קטנה 395סימן 394לרב אשי 393ובא 391פרט 391יותר 390ואלא 390
לאכול 390בדבר 390בכלי 390כזית 389אבוה 389דלית 388אכל 388עובר 388
דלאו 386אחרינא 386דידיה 385משמע 384חמש 384ראשונה 383מעתה 383רוב 382
אתו 381ליכא 380גופא 378חמור 378זוזי 377רשב"ג 377מלאכה 377טעם 375
ואידך 374עלך 374יאכל 373צריכה 373בלילה 372ברוך 371תנינא 371עשרים 371
כשהוא 370וכמה 369למחר 369דכי 369בעלי 369ר' אליעזר 367בזה 367פתח 366
המזבח 366רבי חייא 364קדשי 364א"כ 364חולין 364יוסף 363מלא 363שמים 362
ביתו 361עסקינן 361ואיכא 360ואומר 360לרב 359עבדי 359שאמר 358מקדש 357
שיהא 357יתיב 355נוטל 355דאין 355והתנן 353לישראל 353תיובתא 353נעשה 352
לוקה 352בעלה 352אטו 352אסורין 352מסתברא 351בנים 351בתרומה 351הדין 350
טומאת 349אוכלין 349משל 347הויא 347דתני 347אינשי 347יחיד 346דשמואל 346
גמר 345אלהים 345אידך 344ממון 343מתניתין 343ברשות 343אחרת 343עומד 343
מתוך 341תלתא 341גזירה 340קני 339אליבא 339נפש 338מחמת 338בעא 338
ממש 337מתיב 337הדרן 337בכלל 337לדבר 336כאילו 335טהורה 334משכחת 334
ואחר 333קרקע 333אתיא 333ראש 332מצי 332ידע 331כלים 331תהא 331
הפסח 330אבא 329בארץ 328לידי 327שניהם 327וחכ"א 326תרוייהו 326חייא 326
הגלילי 325זיל 324ראיה 324הדם 324ברכה 324עליהם 323והרי 322טפחים 322
למימרא 322שמו 322מנת 321מברך 321אב 321תיקו 321שעה 321ומן 320
לבי 320הנאה 319ארץ 319חזקה 319זאת 318מנחה 318שנא' 317שמה 317
רבו 316ניחא 316מכדי 316לאפוקי 316כפרה 316אהרן 316אחיו 316שאמרו 316
עשו 316מתנה 315חיה 315ר' יהושע 314מקודשת 314בהדי 314איהו 314לגבי 312
לשון 312סבירא 311דליכא 311ר' מאיר 310המלך 310זוטרא 309יעשה 309פרה 309
לחבירו 309כתובה 309והיא 308דומה 308ב' 308פני 307כולהו 307שלום 307
הרבים 306השנה 306דכולי עלמא 305רצה 304קדוש 304ואמאי 303פעמים 303להא 303
טעון 301קיים 301העיר 301דמו 301ראשו 300גובה 300עבודה 300מעלה 299
בית שמאי 299אתם 299עוד 299ותניא 298מעל 298המקדש 298דאתא 298עצמה 298
ולבסוף 297נותנין 296תאמר 296חוזר 296הם 295חיים 295מתיר 294לאדם 292
מינייהו 291כבר 291איניש 290חיישינן 290חכם 290ואיתימא 289רבי חנינא 289בעלים 289
עובדי 289לטעמיה 288הריני 288בהם 288איתא 288זרע 287ואילך 287הימנו 287
שהרי 287ורבא 286נפשיה 286אכילה 286כשם 285אזל 285חוב 285ארעא 284
ומאן 283אינן 283חטא 283חמרא 283קול 282לאביי 282הכהן 282בשביל 282
לקיש 281בפנים 281מזה 280ויהי 278הים 278טרפה 277טפי 277סתם 277
רמי 277העם 277דנין 277רבי זירא 276שניה 276טפח 275מבית 275שלח 275
ודלמא 274מתה 274להביא 274שליח 274הרבה 273דמר 273ר' חייא 272נזק 272
מותרין 272בידי 272ששה 272חדשים 272עיר 272ואמרו 271באחד 271ותו 269
שבא 269ובלבד 268רוח 268דבעי 268בשעה 268ערב 268תיבעי 267לארץ 266
הניחא 266איצטריך 266אביה 266מותרת 264ממאי 264מאות 263תפילין 263ואני 262
וקתני 261ונתן 261נדה 261מודים 261ורבי יוחנן 260לדברי 260דרש 260ויום 259
ולד 259וב"ה 259ר"ל 259מתני 259דתנא 259חמץ 259יביא 258ורב 258
פרוטה 258גר 258אמרן 258יבא 257צבור 257והן 257מחייב 257הכהנים 257
ברישא 257ארבעים 257ימי 256ידיו 256לפיכך 256דקאמר 256ירושלים 255ואינה 255
נכנס 255המים 255ראה 254דאמר ליה 254עני 254בימי 253שכל 253מועלין 252
העוף 252איסורא 252תודה 252עצים 252לישנא 251דרבי 251שומר 251והכתיב 250
רבים 250מוכר 250והני 249רב דימי 249מין 249בתו 249עיקר 249יהיב 248
שש 248שיעור 247שביעית 247סוף 246קא משמע לן 244מביאין 244דומיא 244שאר 244
ועשה 243ושלא 242וחזר 242רע 242מכר 242לשום 242פר 241מצורע 241
אשמעינן 241מיא 240מסייע 240מהם 240ביאה 240רבן גמליאל 239האיש 239אדרבה 239
נאמן 238דמיא 238בר אבין 238שטר 238שתהא 238רואה 237עליך 237ואילו 236
רבי יצחק 236נמצא 236במים 236איבעית אימא 236תאכל 236עמה 236ימות 235קרן 235
נדר 235מנחת 235הדיוט 235גב 235שער 235חי 235עור 235ובית הלל 234
פטורין 234מיפלגי 234לאתויי 234הואי 234בדרך 234הללו 233הלך 233עבדו 233
מייתי 232מצא 232לבא 232כרבי יהודה 232מיהא 231מקרא 231כאחד 231אבר 231
ואפי' 230ראוי 230נחמני 230מיני 230מקצת 230כתובתה 230בעית 230אותם 230
אתמר 230חובה 230רשע 229מיחייב 229גזרו 229שלמה 229שבע 229חצר 229
יאמר 228לנו 228איזהו 228וכיון 227ושני 227בקר 227סוכה 226ליתן 226
המת 226יצאו 225ונאמר 225סמוך 225נפל 225עץ 225והיינו 224נח 224
לבעל 224אוסר 224ורבי יהודה 223מרובה 223עצמן 223פיגול 222גנב 222אומרת 222
חנינא 222ליום 221הכפורים 221הבעל 221החמה 221בניו 221אש 221א"ר אלעזר 221
ענין 221ק"ו 220ממזר 220הנך 220הגדול 220בור 220במזיד 220אלמנה 220
שאתה 220דהאי 219בחד 219ומחצה 218בגדים 218שמעת 218ואידי 217ספר 217
פלגא 217הדדי 217דרבי יוחנן 217בנה 217בשוגג 217תצא 217והלכתא 216מערבין 216
לדידי 216כהונה 216בפסח 216מוציא 215ממקום 214דעתיה 214אברהם 214תמורה 214
והכי 213מחצה 213מערב 213לשמו 213איריא 213שיצא 213שיהו 213חסר 213
פעם 212לכתחלה 212הדבר 212דרב הונא 212דכתב 212בשאר 212בשם 212אנו 212
רבין 211פוסל 211כבוד 211תהיה 211ממנה 210הגוף 210חרש 210ע"י 210
צריכין 209רב אסי 209בסוף 209בעיא 209זהו 208מלוה 208דעת 208א"ר יהודה 208
מצטרפין 207השוחט 207ה"מ 207אילו 207אדא 207יתן 206ר' עקיבא 206קודש 206
מניין 206בישראל 206אמור 206שמת 206חורין 206זכאי 205קיימא 205לכו 205
צדיק 204והיו 204נקבה 204מאמר 204לשמה 204בעולם 204זית 203זכה 203
קורין 203מאתים 203להוציא 203הלחם 203ואתא 202רבן שמעון בן גמליאל 202נכסים 202דוחה 202
בתי 202חזקיה 202רבי ירמיה 201לחזור 201שרץ 201זבח 200יושב 200נדרים 200
למקום 200לבן 200הייתי 200בשדה 200תלוי 200עדות 200ור"ש 199פוטר 199
פנים 199נפשות 199מצינו 199גבוה 199דרבי יהודה 199דאתי 199קורא 198מחיצה 198
בתחלה 198אחריו 198שהיתה 198עמד 198ומשום 197ולאו 197מדרבנן 197ה"ק 197
דרב נחמן 197יחזיר 196הולך 196יהו 195באין 195תלמיד 195זקן 194רשאי 194
מבחוץ 194להאי 194דריש 194בבל 194תשלומי 194שלישי 194חמשים 194עזריה 194
ותנן 193לילה 193לבני 193עמי 193קדושה 192מצרים 192תשעה 192וזו 191
ומותר 191ושתי 191נחלקו 191מפי 191בשתי 191טובא 190הבהמה 190בכסף 190
סלע 189רבי אבא 189משנה 189לוקח 189למי 189כיוצא 189כרבנן 189בשלשה 189
עוף 189וקאמר 188מכשיר 188מעילה 188דבריו 188שלם 188זריקה 187ונמצא 187
רמי בר חמא 187נסכים 187דהוו 187כותבין 187בנות 187בבת 187אחי 187ידענא 186
מכפר 186מבפנים 186מטמאה 185הבן 185גופו 185כתוב 185בראש 185בשטר 185
אמן 185חמה 185ואף 184וחמשה 184נא 184מטמאין 184לצורך 184הכלל 184
בפניו 184באכילה 184אזיל 184שעל 184ספרא 183מומין 183גזל 183גופה 183
דר' יוחנן 183אהל 183זימנא 182וכולן 182טמאין 182ר' זירא 182קרוב 182ניהו 182
היתר 182השמים 182ביו"ט 182תורת 182חלה 182עון 182ור' יוחנן 181קונה 181
נקרא 181לפניך 181דרבה 181בידך 181במקדש 181עירוב 181עבר 181לאיש 180
באמצע 180אמורים 180שעשה 180צדקה 179רבינו 179מלכות 179השם 179בטל 179
אמרתי 179שמיה 179שמעון 179חלק 179עדיף 179ורבי שמעון 178קנין 178פת 178
נבלה 178המוכר 178כדברי 178בשל 178תלת 178שאול 178חליצה 178נוהג 177
דמה 177דאפילו 177כמין 177באו 177יוצאין 176סתמא 176כולי עלמא 176בהנאה 176
שקיל 176עלייהו 176ילדה 175יתר 175צדיקים 175ויצא 175מדקתני 175ליתני 175
לאחד 175גופיה 175א"ר יוסי 175עבירה 175ידיה 174ואתי 174רובא 174ר"נ 174
פסולין 174נזירות 174מהא 174לאשה 174הולד 174בדין 174ונותן 173וליכא 173
סאה 173להכי 173בחצר 173אייתי 173שבהן 173יהיו 172רב אדא בר אהבה 172פרי 172
מטה 172דכל 172אלה 172תשובה 172ואמרה 171לחומרא 171לעצמו 171הגיע 171
דאמרת 171בלשון 171בבהמה 171שמונה 171חמורה 171עמך 171ידים 170ורבי יוסי 170
ר' חנינא 170פה 170מוסיף 170לכתוב 170האדם 170דעלמא 170בעיר 170אנשי 170
שבתורה 170שאינן 170חשיב 170ודם 169נכרי 169מלכא 169משקין 169השני 169
כאשר 169באה 169בחזקת 169חוטא 169יבם 168הטומאה 168כולם 168שעיר 168
ורמינהו 167ולימא 167ולמה 167ואשם 167קידושין 167קרב 167נהי 167גיסא 167
בערב 167תן 167חנם 167וארבעה 166מוציאין 166דיקא 166דכ"ע 166דאילו 166
בזו 166שוטה 166יוצאה 165טהורין 165רוצה 165קראי 165לשמן 165בד"א 165
אימר 165אילן 165אלהיך 165אכלה 165ובני 164ותני 164רביעית 164קשה 164
כתנאי 164כעין 164בירושלים 164בל 164חג 164יוחנן 163פניו 163מטלטלין 163
לשמואל 163נדבה 162הבאה 162חייבי 162חוששין 162משיח 161לפנים 161המטה 161
הכנסת 161דוקא 161דעבד 161כוליה 161כולי 161כחו 161בחדא 161אדעתא 161
אבי 161מצה 160משני 160הנה 160דרב יהודה 160שמיע 160חזר 160מקיים 159
מתים 159לבו 159כדרך 159באשה 159אשכחן 159עולת 159ישן 158האמור 158
דגים 158כריתות 158אינהו 158אחות 158ואסור 157מכה 157מחשבה 157לאכילה 157
ה"ז 157דא"ל 157באדם 157בתים 157בעו 157שחל 157עפר 157ידיעה 156
ובית 156רגל 156רבי אבהו 156הביא 156גדולים 156דאמרינן 156כלאים 156בחול 156
אימתי 156תנו 156תלמידי 156שעת 156ותנא 155ממונא 155לרבה 155לאחרים 155
גמ' 155דרב חסדא 155כדתניא 155בראשונה 155בך 155תחתיו 155עיניו 155וסיפא 154
קלא 154מרבנן 154מרבה 154מחוסר 154הי 154האם 154דיני 154אנשים 154
אלף 154אבות 154אבן 154עילויה 154זבין 153טהרה 153סליק 153מיהת 153
לשני 153היחיד 153כרבי יוסי 153כר' יהודה 153ב"ה 153שמעתא 153שחט 153חבית 153
עמהן 153עבדים 153זוז 152ובעל 152רבי אמי 152מתי 152מתו 152לכהנים 152
שליש 152ורמינהי 151קל וחומר 151נושא 151מזונות 151מחזירין 151הלכך 151הך 151
גמירי 151כ"ש 151חזיא 151זר 150ציבור 150ושנים 150דרב יוסף 150ברה"ר 150
אחריות 150שומעין 150שרת 150זימנין 149צמר 149נשבע 149הרואה 149בדק 149
אימת 149יאמרו 148מבוי 148למשה 148בר' יהודה 148איקלע 148אצלו 148אמי 148
תפלה 148חול 148רעה 147ר' ירמיה 147מישראל 147מהלך 147מעכב 147לההוא 147
לבר 147לעבודת 147גיטא 147בר' חנינא 147בהדיה 147אזלינן 147אמימר 147אהדדי 147
ויתיב 146ריבה 146לכדתניא 146הראשונים 146הגשמים 146דמתני 146בחלב 146איידי 146
איפכא 146אמת 146אכיל 146יולדת 145ואליבא 145נפק 145נכסי 145מעוברת 145
לרבי יהודה 145לחולין 145הצד 145הראשונה 145דר' יהודה 145תם 145שפחה 145שלה 145
עובדא 145ודילמא 144וחייב 144סד"א 144קונם 144קטנים 144משם 144היין 144
הפנים 144גם 144כסא 144בצפון 144אור 144שקל 144זכרים 143ירמיה 143
סהדי 143רואין 143המקום 143הכלים 143העולה 143כר"ש 143במעשר 143באותה 143
בארבעה 143אליהו 143תמיד 143תחלה 143שמעתי 143שלי 143והשתא 142ואזיל 142
טובים 142מקבל 142לאמר 142לעת 142הרגל 142דינר 142בידיה 142בעדים 142
ורבי 141טעונין 141סברא 141רגלים 141רב המנונא 141רבן 141ר' יצחק 141נפיק 141
נאכל 141מתירין 141באש 141אסיפא 141אבידה 141א"ר יצחק 141תוך 141חזו 141
לזו 140בעינא 140שלך 140עין 140עולין 140יוציא 139יומי 139ואתה 139
טבל 139טעונה 139ראויה 139נשיא 139לכך 139במתנה 139בתירא 139אגב 139
שותה 139שכיר 139חל 139וחדא 138רשעים 138נשא 138מתנות 138לצאת 138
לפלוני 138הבשר 138בטומאה 138במינו 138במועד 138במדבר 138במערבא 138אונאה 138
צא 137בימות 137אלפים 137שירה 137שטרא 137חטאות 137ואוכל 136הרע 136
הר 136הקדשים 136בשרו 136בשמן 136שיכול 136שכבר 136חטין 136חנן 136
ופרט 135והלך 135ר"ג 135קדושת 135קדשים קלים 135מהאי 135לב 135כלה 135
שומע 135וסבר 134והוה 134ובת 134טבילה 134נותר 134מותרות 134השדה 134
דמן 134ברבי חנינא 134ומתה 133וחייבין 133ריש 133לרב נחמן 133הויין 133הקדוש 133
כוס 133בטלה 133באחת 133תרומת 133ע"ז 133י' 132ומעשר 132וחצי 132
טרפון 132רבש"ע 132קרחה 132היוצא 132אזלא 132אשכחיה 132שוחטין 132וקטן 131
ואע"ג 131קדושין 131נורי 131מדת 131מתניתא 131מחבירו 131לרבי יוחנן 131למפרע 131
לשבת 131גרושה 131גשמים 131דאביי 131כבשים 131אחותו 131א"ר חייא 131שבעים 131
חרס 131ושלשה 130נטמא 130מקבלין 130מאחר 130לטמא 130לקבל 130הבאין 130
דידה 130דעתו 130אוכלת 130א"ר זירא 130חומש 130ע"ג 130טובה 129סגי 129
נכסיו 129נערה 129הניח 129דרבי יוסי 129כשירה 129בחיי 129אלהי 129אח 129
שתיהן 129חומר 129חובתו 129יטמא 128לעמוד 128הימנה 128הפר 128המוציא 128
האידנא 128האמר 128גזרה 128כלפי 128בדם 128באומר 128חולץ 128עצם 128
יליף 127י"ב 127רובו 127ראשי 127קלה 127מלח 127מעליא 127לרבינא 127
לחצר 127הראש 127דידי 127כפר 127כמי 127ביין 127ביצה 127במי 127
בבקר 127בשחיטה 127זונה 126ירדו 126והיתה 126והביא 126ואכל 126קיימי 126
לאיתויי 126הראוי 126הערבים 126דן 126בהאי 126אחין 126שדי 126עלו 126
ישא 125צריכי 125ור' יהודה 125סלעים 125סכין 125פורתא 125מצית 125מניח 125
מלמעלה 125לקולא 125הלל 125ברבי יהודה 125בראשון 125שכינה 125שכיב 125שבו 125
שבעת 125ערוה 125והאיכא 124טענת 124קרו 124מוצא 124מקח 124מלתא 124
מבעי 124דמעיקרא 124ארון 124תיהוי 124שניהן 124שעות 124חצות 124עבדינן 124
ע"פ 124ויוצא 123וא"ל 123קבע 123מיתת 123מתן 123היכן 123הב 123
החי 123בנכסי 123בשבועה 123אבנים 123רב זביד 122נסך 122נחש 122מטא 122
מקמי 122לתוכו 122הכסא 122השוה 122דהוי 122כדאמר 122כתיבי 122בסקילה 122
בכדי 122ששים 122זב 121יצתה 121ומודה 121קמייתא 121פפא 121לרב יוסף 121
הלילה 121האחרון 121העושה 121דרב פפא 121דקאי 121ביניהן 121בדקה 121באב 121
בתולה 121שבועת 121לחבריה 120לערב 120האוכל 120כדרכה 120כשרין 120בקדשים 120
תאכלו 120עומדת 120ידעי 119ור' יוסי 119מביאה 119מחזיר 119מעין 119לוקין 119
הקודש 119המצות 119השור 119כתבו 119כח 119בשנה 119שה 119שאי 119
שחרית 119עשירי 119ושחט 118פטר 118נאה 118מדרשא 118מברכין 118משפט 118
מעת 118לוה 118גזר 118כפל 118בהדיא 118איבעי 118שנתן 118שנשא 118
שדהו 118יוה"כ 117יוכיח 117וצריכא 117ונכנס 117והולך 117סוטה 117קאמרי 117
פרס 117מיום 117ממך 117לאלתר 117לחוד 117המדרש 117החדש 117דיין 117
דעביד 117בידוע 117בשוק 117שינוי 117ירד 116וכתב 116ובן 116קידש 116
קבוע 116מלאכות 116מהני 116לשנים 116דמאי 116כר' יוסי 116ברכת 116ארוסה 116
שוין 116שוב 116חומה 116ורבי יהושע 115וראה 115וחמש 115קורה 115קאמינא 115
ניהליה 115נטל 115מרי 115מקיש 115מעלין 115לאשתו 115העומר 115ה"ד 115
גוונא 115דת"ר 115תקנתא 115שבין 115ומצא 114וארבע 114מיעוט 114מרע 114
מתכוין 114לים 114לסוף 114לכאן 114לעובד 114גביה 114דההוא 114כבש 114
ביני 114בגד 114באהל 114תתן 114ת"ק 114שילא 114שוגג 114שלחו 114
חבר 114עירובו 114עשרון 114ואשה 113קומץ 113קמשמע 113נידון 113מצטרף 113
מעשרה 113לידה 113הפרט 113דכיון 113ברא 113בכך 113בארבע 113אחריתי 113
שריפה 113יוחי 112יסוד 112וטמא 112ורב יוסף 112ור' שמעון 112ואנא 112ואתו 112
טריפה 112פליג 112נר 112מצאו 112מבני 112מ"ד 112כופין 112כבודו 112
בראשית 112בן עזאי 112איתיה 112ארישא 112אהא 112שמנה 112חבורה 112עכשיו 112
סבא 111רבי ינאי 111רחמי 111פירי 111משקה 111לולב 111לגביה 111לחי 111
בבא 111אביך 111תינוק 111יראה 110קרבנו 110נוטלין 110מתחת 110לר' יהודה 110
להחזיר 110הבעלים 110בתריה 110תולה 110שואל 110שריא 110עוקבא 110עולות 110
יאוש 109ונפל 109והלכה 109רבי אליעזר בן יעקב 109ראית 109ר' אבא 109קם 109מספקא 109
מהדר 109לוג 109לרב הונא 109הנשים 109השמשות 109העלם 109כרבי שמעון 109בגדי 109
א"ר אבהו 109שמחה 109עריות 109עמוד 109עדיפא 109זמנו 108צאן 108ועושה 108
נולד 108נאמרה 108מלמטה 108לקח 108למזבח 108התירו 108דרישא 108דר"ש 108
ברוקה 108איתתא 108שנין 108חזייה 108ופליגא 107סמיכה 107מהימן 107מבי 107
לבעלים 107גזרינן 107דישראל 107דאתו 107בזמנו 107בנין 107בב"ד 107בתחילה 107
בשנים 107שכרו 107שאכל 107שתא 107חלות 107חלל 107יקרא 106יבמה 106
ישנה 106צפון 106ושתים 106קנס 106נתנה 106מיכן 106ממונות 106מהתם 106
מבעיא 106הנהו 106הבקר 106דמיו 106ככר 106בורא 106בדיקה 106איהי 106
אברים 106אחוזה 106עצרת 106יכולה 105וריש לקיש 105ואיני 105סימנין 105רגליו 105
ראשית 105קיימת 105פסלה 105נראה 105נכנסין 105הפרה 105הנפש 105הכתיב 105
דקרא 105כופר 105בר קפרא 105בעזרה 105איקרי 105תקנה 105שמין 105עצמות 105
עלמא 105עבדא 105יונה 104יתבי 104ישב 104ורבה 104ועדיין 104קאמרינן 104
מות 104מלכים 104היאך 104האור 104דר"א 104דאמרן 104בצד 104בניסן 104
אסר 104אבא שאול 104אשי 104א"ר יהושע 104ת"ח 104שערות 104חולקין 104ושאר 103
ראיתי 103פשתן 103נתנו 103מגורשת 103למעשר 103לכהונה 103לבונה 103ל' 103
דינו 103דאסור 103כ"ג 103בדרום 103חולה 103חנניה 103עדי 103זיתים 102
ירק 102יכולין 102נביא 102מומר 102מרצה 102לטומאה 102למקומו 102היכל 102
הנודר 102המנחה 102הלוקח 102השמש 102גרמא 102דיעבד 102דשרי 102בודקין 102
במיתה 102במתניתא 102בכולן 102בתרי 102אורחיה 102שופר 102חציו 102יימר 101
יתירה 101וכלל 101ועבד 101ניתנה 101להקל 101לאוין 101הכשר 101ה"א 101
דאיתיה 101ביצים 101בקרקע 101אונס 101תיפוק 101תלתין 101שייר 101שנטמא 101
שלהן 101זכות 100יו"ט 100ולית 100ואמו 100וחוזר 100קבין 100משלשה 100
למר 100לדעת 100לעיר 100דר' יוסי 100דר"מ 100ברבי 100בחדש 100אחרי 100
עופות 100עלתה 100יקח 99סופרים 99פיו 99פסק 99ניכר 99מוכרין 99
מבעוד 99לזמנו 99לדידיה 99לחודיה 99לחטאת 99התרומה 99דופן 99דקה 99
דברי תורה 99ברוב 99בנזיר 99באמה 99איצטריכא 99אתכם 99אך 99[וכו'] 99
תשע 99שטרות 99חזא 99חייבת 99חיי 99חלקו 99עברי 99ע"מ 99
זרעו 98ידעינן 98וישב 98ומכר 98והם 98טומטום 98סוף סוף 98מילה 98
מודי 98מלחמה 98משעת 98מעכבין 98למדנו 98לאתויי מאי 98הכסף 98השרת 98
גמליאל 98בית הלל 98ברית 98איזו 98אבינו 98אבד 98תמצא 98שום 98
ימצא 97צדוק 97ורבי אלעזר 97ור"ע 97וה' 97סאתים 97ניתן 97מונה 97
מלמדין 97מעידין 97ליטול 97למיתה 97הוציא 97גלותא 97במקומו 97בדיני 97
בבבל 97בשביעית 97בם 97בחולין 97תיתי 97תקרי 97שאלה 97חולצת 97
יורשין 96יומת 96יהי 96ומעשה 96ולקח 96רצו 96רובע 96קיימין 96
קאתי 96מימר 96מוטב 96מקומות 96מתפלל 96מעלי 96ליהוי 96לרשות 96
לר' יוחנן 96הדברים 96גרים 96דורות 96ד"א 96כתיבא 96כשהיא 96במשא 96
שאל 96שחייב 96ערל 96יורש 95וישראל 95ונותנין 95ומנין 95ובאו 95
סופו 95סותר 95רועה 95רבית 95נכתוב 95נאכלין 95נעשית 95מדאורייתא 95
מבטל 95משלו 95מחיים 95מעולם 95לפניהם 95למען 95לבהמה 95הזאה 95
המתים 95המעשר 95דבעל 95איל 95אותיות 95אלמה 95אלהינו 95שזה 95
שיאמר 95שנינו 95שבח 95שעתא 95יאכלו 94יחזקאל 94ובכל 94סומכוס 94
רב משרשיא 94ק"ש 94נפשה 94מתרץ 94ליתי 94לרב פפא 94הצבור 94האלהים 94
דפליגי 94דהויא 94ביחיד 94בקדשי 94בפלוגתא 94במנה 94בעשרים 94אליו 94
אכילת 94שקר 94שכיחא 94שאור 94חרב 94יחזור 93ומנו 93וכפר 93
וכ"ת 93רבי יעקב 93רב מרי 93מותיב 93לנדבה 93לחלק 93לעולה 93גולה 93
גמל 93דאיתמר 93דחד 93ביתא 93בר' שמעון 93בבי 93בבשר 93אלי 93
שכבת 93עשיר 93וסת 92ופטור 92ואכתי 92מיטמא 92מנשה 92הבכור 92
האלה 92העובד 92דור 92באותו 92תנופה 92תדע 92שבות 92שבתא 92
ענבים 92יורד 91יודעין 91צרתה 91וטעמא 91ור' יהושע 91ומביא 91ולמעלה 91
ואמר ליה 91קמי 91נאמרו 91נתינה 91מזיד 91לר"ש 91ללמד 91הנר 91
דיו 91דאע"ג 91כור 91כה 91אצבע 91אסרה 91אחא 91תנהו 91
שירים 91שמש 91שהגיע 91חצירות 91חכמה 91ישבע 90ויתן 90ומוציא 90
ולזה 90וליטעמיך 90ולילה 90ושלש 90ר' אבהו 90פרים 90נבילה 90מנהני 90
מנחות 90מאכל 90מ"ש 90לרה"ר 90לקרות 90לכולהו 90לאחריו 90ל"ש 90
הגר 90גברי 90כותב 90ברגל 90בראשו 90בעצמו 90בעלת 90א"ר חנינא 90
תו 90תמות 90שכיחי 90שכיח 90שכתוב 90שב 90עניים 90יומין 89
צלי 89והשאר 89וכלי 89רב חמא 89ר"י 89קמיבעיא 89קהל 89פקח 89
נפחא 89נמצאת 89מדה 89לעתיד 89הותר 89הטמא 89הפתח 89גמרא 89
דתנו רבנן 89בההיא 89בכלים 89בחטאת 89בעולה 89אומן 89אות 89אסורות 89
תלויה 89שנהגו 89חמין 89עייל 89עגלה 89ז' 88צד 88ורבי עקיבא 88
ואכלו 88ועולה 88ט' 88רבי יונתן 88רב ביבי 88קום 88לוגין 88הותרה 88
הקדיש 88דרב אשי 88כמותו 88ברבי שמעון 88אוי 88אכול 88שמונים 88חסרון 88
זקנים 87וכך 87ובניו 87ושם 87טרח 87רב גידל 87נצרכא 87נביאים 87
מיעט 87מקדשין 87מ"מ 87לקיים 87לקי 87למעוטי מאי 87לדידך 87האחין 87
דבש 87בנותן 87בתרא 87בשבתא 87אנכי 87שיבא 87שקלים 87חודש 87
חלוק 87עומדין 87ופלוני 86ונמצאת 86ולמאן 86וכאן 86ראו 86קודמת 86
מזו 86מוסיפין 86מהיכא 86לימד 86לידיה 86לברך 86לתוכה 86המזון 86
המקדיש 86הדור 86הביאו 86גדי 86דגן 86בסוכה 86בהר 86בגט 86
בביאה 86באונס 86אימור 86אחיות 86חזרו 86עול 86זכור 85יפלו 85
יבש 85וילדה 85וקורא 85ודבר 85רבי נחמיה 85ראובן 85קאמרת 85נהנה 85
מינך 85מלכי 85מגלח 85לדם 85לבעלה 85ביובל 85באתרא 85אהני 85
אגרא 85אחריני 85תושב 85תמורת 85עירבו 85ידה 84צרה 84והכי קאמר 84
ותיפוק 84ניסן 84מידו 84מניומי 84מדברי 84למלך 84למד 84למכור 84
לדורות 84לתרומה 84לעלמא 84הימים 84כותי 84בטיל 84בקרבן 84בשור 84
אזלי 84אסיר 84שמעיה 84שחטו 84חברו 84עתיד 84זוממין 83והוינן 83
ודברי 83סבור 83סברת 83ס"ל 83רבי שמואל 83רחמים 83ר' נתן 83קרבנות 83
פטורה 83פסידא 83מדינה 83משמר 83משתי 83לרב יהודה 83לקדש 83להחמיר 83
לעבודה 83הדשן 83גזלן 83גורם 83דרב איקא 83דל 83כלב 83ברירה 83
בכי 83בעד 83אחיך 83אחרון 83תורא 83תחילה 83שירצה 83שהלך 83
שאדם 83חוזרת 83חטאתו 83והלה 82ואינן 82טעות 82רעהו 82נאמנין 82
נשמה 82מצווה 82מפורש 82מתכפר 82לכתחילה 82לבנו 82הרוח 82בציבור 82
ברכות 82איפוך 82אתאי 82א"ה 82שרא 82שהכל 82שחיטתו 82שעבר 82
חטאו 82צער 81ונוטל 81רגיל 81קושיא 81קנו 81פוסלין 81פנחס 81
נכתב 81מינין 81מודו 81מגילה 81מחיצות 81לאביו 81הקומץ 81הכרם 81
הבאים 81דיהיב 81דרומית 81דמא 81כותל 81כרם 81כמלא 81כליו 81
כתיבה 81ברי 81בשכר 81אתאן 81א"ר ירמיה 81תכלת 81תחליפא 81תחתיה 81
שלישית 81שאלו 81עשוי 81זעירי 80ירך 80ימין 80ויורד 80ויבא 80
ומנחת 80וממאי 80וליתני 80ועוף 80ועשו 80ר"ה 80נפשך 80נאמנת 80
נחתם 80מיטרא 80מיתות 80מלאכי 80משלמין 80מחוץ 80לר"מ 80להתם 80
לשלם 80הצאן 80הקטרה 80הקרן 80הכוס 80העומד 80גסה 80גמור 80
דמאן 80דבעינן 80דאינו 80דאמרה 80דאתיא 80דחזי 80כותיה 80ברזל 80
בבמה 80א' 80תינח 80תבא 80תאנים 80שית 80שקול 80שמות 80
חזית 80ענוש 80זוזא 79זבחי 79ונימא 79ונתנו 79ומפני 79ואיש 79
טעמיה 79ר' ינאי 79פוטרין 79מצילין 79מטהר 79מקומו 79ממעט 79למת 79
ללמוד 79דיתיב 79באיש 79בשמים 79אתרוג 79שיעורא 79שנת 79חוצץ 79
עסקי 79עליכם 79ישלם 78צורבא 78ור"א 78ופלגא 78והניח 78קניא 78
נכרים 78מיפר 78מקדיש 78ממילא 78מדם 78להדיוט 78לבין 78לחירות 78
לחדש 78ל"ק 78התקינו 78החיצון 78הערב 78דהני 78דארעא 78דאפשר 78
כראי 78כאחת 78בספר 78איזה 78אעשה 78תענית 78חציה 78חוזרין 78
עזרא 78עמהם 78ויקח 77ורב הונא 77ומזה 77ואיזו 77ואיצטריך 77ושמע 77
וש"מ 77טבול 77סקילה 77רחבה 77פירא 77נצרכה 77מניחין 77לגמרי 77
היובל 77הודו 77הרעה 77גיטה 77דרבי שמעון 77כר"מ 77כנישתא 77כדתנן 77
בלאו 77בעליו 77בעליה 77אא"כ 77שרו 77חסורי 77עלייה 77יובל 76
יהבינן 76ים 76ותסברא 76ושמע מינה 76סיני 76ראי 76פירש 76פסל 76
פדיון 76מצד 76מנכסים 76מגו 76לרבי שמעון 76לבנות 76לבנה 76הנותן 76
המשתלח 76החטאת 76גביו 76דרכו 76דרבי אליעזר 76דרבי חייא 76כיפר 76בשריפה 76
אזהרה 76אחרים אומרים 76תפדה 76חופה 76חדשה 76עז 76ערום 76צוה 75
ורב חסדא 75ודין 75ואמה 75ואע"פ 75ועמד 75טמאים 75ראתה 75קבלה 75
פזי 75מוקצה 75מומחה 75לשנה 75ל"ל 75הילכתא 75הגט 75גבר 75
דזבין 75דיבור 75בטומאת 75בר' יוסי 75במת 75בתורת 75בתוכה 75אכלתי 75
א"ר שמעון 75שוחט 75שנעשו 75שביק 75שחיטת 75עירב 75ערופה 75ערלה 75
זיקה 74זרק 74יוסי 74ימיו 74יתירא 74וצריך 74וקם 74ואנדרוגינוס 74
טומאתו 74טעה 74סומא 74ריח 74ר"ח 74קאמר ליה 74נפשו 74נגע 74
מה שאין כן 74מארבע 74לראות 74לבור 74הירדן 74הקטן 74המנין 74המכה 74
הבור 74העדים 74דניחא 74כשהן 74ביאת 74במצות 74בעין 74איכא למיפרך 74
אדום 74תוכיח 74שנפל 74שבט 74חזרה 74חפץ 74חתיכה 74עצה 74
עראי 74עלינו 74ויקרא 73ור' אלעזר 73ונעשה 73ואנן 73ושלמים 73ושאני 73
ס"ת 73רצון 73רבי אסי 73קודמין 73קל 73נשואה 73נחית 73מלאה 73
מאימתי 73משוי 73לוקחין 73לקרבן 73הזאת 73החמור 73גיהנם 73גיד 73
דרכי 73דאיסורא 73דחמרא 73במלוה 73בהעלם 73בכותל 73בבכור 73אדר 73
אתון 73אשתי 73תנשא 73תמים 73שומרת 73שבתות 73עבודות 73וסימניך 72
ורבי אליעזר 72ורב אסי 72וביום 72ואכלה 72ושנה 72ושאינו 72רבונו 72קטינא 72
קדים 72נשיאה 72נחלה 72מעכבת 72הזב 72הונא 72הטהור 72הפרשה 72
הניזק 72הנכנס 72הכושר 72דרחמנא 72ככל 72ביהודה 72בקדש 72בפת 72
במאה 72בד' 72בכהן 72בבעל 72באילן 72בחמין 72אכלו 72אחורי 72
תיבה 72תנור 72תליא 72שישא 72שלמי 72חושש 72חשוב 72עומר 72
ערות 72זיבה 71ורגליו 71ולטעמיך 71וכהן 71ושמן 71טועם 71ר' אמי 71
נקי 71מטתו 71מפיק 71ליקח 71לי' 71למחנה 71לאור 71לעדות 71
גלי 71דירה 71דידן 71דרב כהנא 71דקיימא 71דביתהו 71דאם 71כתובין 71
כשרים 71ביטול 71ברצון 71ברבי יוסי 71בפחות 71בלבו 71איוב 71א"נ 71
תינוקות 71תבואה 71תשלומין 71שעורים 71זבחים 70ידך 70צפונית 70וזרק 70
ומצאו 70וכתוב 70ובשר 70ואיזהו 70ושוין 70ושתה 70ועלה 70טלית 70
סכנה 70סעודה 70רה"ר 70ר' שמואל 70נס 70נראין 70נפלה 70נהנין 70
מזרח 70מידע 70מר בר רב אשי 70מדרס 70מדליקין 70מאכילין 70מאכיל 70לוים 70
לפניה 70למדינת 70לגבוה 70לכי 70לכסות 70לבתר 70לאשתי 70לשכת 70
לחוץ 70הרשות 70הבנים 70האמורה 70העדה 70דידע 70כר"א 70בים 70
בושת 70בריך 70בקהל 70אוסרין 70אביהן 70אשרי 70תוכו 70תקינו 70
תקנת 70שוכר 70שמאל 70שאסור 70חותם 70עינו 70עשאה 70ויאמרו 69
ורב נחמן 69ולדות 69ולאחר 69והפריש 69והנה 69וגם 69וכ"ש 69טעמייהו 69
רק 69קריבה 69קפיד 69קב 69פריש 69נהרג 69מופנה 69מסר 69
מרשות 69מלאך 69מכם 69משעה 69למכתב 69לדון 69הרוצה 69הקורא 69
הקברות 69הפת 69הלכות 69האש 69החג 69גבה 69דאזיל 69כסות 69
כרבי מאיר 69כרב 69בניך 69באורחא 69בעיניה 69א"ר פפא 69תניתוה 69תשמיש 69
שימי 69חזינא 69עינא 69זימני 68יקרב 68יעלו 68צבאות 68ויין 68
ורמי 68וקסבר 68ומנא 68ולפנים 68והשני 68ואיידי 68ושבע 68ועשרים 68
טבח 68ספיקא 68רחל 68קרנא 68קבר 68פשוט 68נעביד 68מקריב 68
מפרש 68מפר 68ממונו 68מבן 68משפחה 68מעכשיו 68לריש לקיש 68ללוי 68
להך 68לדרך 68המלח 68הלוים 68האיפה 68העין 68כרבי אלעזר 68כנגדו 68
כדכתיב 68בי"ט 68בהמתו 68בכזית 68אכלי 68אחוה 68שמעינן 68ערבית 68
עבירות 68יכנס 67וא"ר יוחנן 67ושוק 67וחציו 67ועשית 67סגיא 67רגלי 67
קידוש 67פתוח 67פחותה 67נפיש 67נגעים 67נתתי 67נשואין 67נשאת 67
מינאי 67מומא 67מפריש 67מדעתו 67מדעת 67מכח 67מאד 67מעלמא 67
מעכבא 67להודיעך 67הזבח 67הודה 67המפלת 67הגז 67הכותל 67השוק 67
השוכר 67העיד 67העליון 67דוסא 67דמייתי 67דהכא 67בדמים 67בעבודה 67
תרומתו 67שביעי 67שאפילו 67ששחטו 67חזינן 67חסד 67חבל 67עיסה 67
יטול 66יחלוקו 66צדדין 66ורב ששת 66ור"ל 66ומ"ס 66ושלשים 66ושעיר 66
טול 66סרי 66רב עמרם 66קיבל 66קנים 66קביל 66פלוגתא 66ניתנו 66
נתכוון 66נשבעין 66מטי 66מכפרת 66מ' 66לגר 66לבנים 66לבדק 66
הילך 66הפריש 66המנחות 66הבת 66גמיר 66דיש 66דקסבר 66דליתיה 66
דג 66כתובת 66ברבית 66בקרן 66בהמות 66בהדייהו 66בשאין 66בחג 66
אייתו 66שיתין 66שבטים 66חלוקה 66זוכה 65יגאל 65ונקבה 65ומ"ד 65
ואמרינן 65ואביי 65ועבר 65רבי אושעיא 65ראייה 65נוהגת 65נקבות 65נהרא 65
מינו 65מכרו 65מתרומה 65משיכה 65מחול 65מחללין 65לראש 65לנפשיה 65
לגופיה 65לכפר 65לבריה 65לב"ד 65הזהב 65המלוה 65הגג 65העליונה 65
גרם 65גמרינן 65דייני 65דרבי אלעזר 65דאבוה 65כיס 65כר"ע 65ביתך 65
בנימין 65בליליא 65בבור 65בעבודת 65א"ר חסדא 65שמיני 65שחור 65ערי 65
עדיין 65זמנין 64יגע 64ישנו 64צדק 64ומורה 64ומתו 64וכלים 64
ותיתי 64טמאות 64טהורות 64טבא 64סדר 64רב פפי 64ראשונים 64קראה 64
פלונית 64נסיב 64מזרחית 64מטבילין 64מקנה 64ממין 64משכב 64מעלייתא 64
לר"א 64להדדי 64לדוד 64לחיי 64לחכמים 64לעבד 64הקרקע 64המשכן 64
האסורין 64הא לאו הכי 64דרכים 64דמיין 64דברו 64כמעשה 64כ"ע 64במעי 64
בגופו 64בעוף 64אורח 64אסתר 64אשכח 64תריסר 64תלמידיו 64תשרי 64
תחלת 64שחייבין 64עשרין 64זביני 63יורה 63יושבין 63יתומים 63וזרקו 63
והודה 63ושותה 63רב מתנה 63קדם 63פרעה 63מיגו 63משך 63לזכות 63
ליתא 63לקיימו 63למיתני 63לביתו 63לב"ש 63הטוב 63המועד 63הלשכה 63
האילן 63התחתונה 63דידך 63דהוא 63כרשב"ג 63כהנא 63כדרכו 63כדקתני 63
כחצי 63בידם 63בטלו 63בקיאין 63בנפשו 63במקצת 63במגע 63בחצי 63
בחוצה 63בחלום 63אדהכי 63[וגו'] 63שורו 63עברה 63ישרף 62טבריא 62
מיחסרא 62מכירין 62מתייבמת 62משמט 62למיכל 62למיעבד 62להון 62לבינה 62
לאיסור 62לתוכן 62לשמים 62לחצאין 62הזורק 62הנשיא 62האשם 62דנקיט 62
דהדר 62דאפי' 62דעולא 62כללא 62ביממא 62ברה"י 62ברשותו 62בדברים 62
בכמה 62בשלא 62בשבח 62ארי 62אחים 62א"ר אבא 62תולין 62תסתיים 62
תרועה 62תקלה 62שיתא 62שצריך 62שטרי 62שמתו 62שבה 62חיובא 62
עונה 62עקר 62עבוד 62ידיע 61ויצאו 61ונמצאו 61ונשא 61והיכא 61
והתם 61ואזל 61סאין 61רישיה 61פודין 61פועל 61נדרי 61נברא 61
נשי 61נענה 61מזוזה 61מוקים 61מרובין 61מקוה 61מנהרדעא 61ממי 61
מכור 61מארץ 61מתנא 61משהו 61משכן 61מחייבין 61מערבית 61לרבי מאיר 61
להתיר 61להעלות 61הרב 61הנעשה 61המן 61האירוסין 61האדמה 61השטר 61
דיה 61דסבר 61דק 61דנפקא 61דחי 61כר' שמעון 61כדאיתא 61כביצה 61
בזמנה 61בצונן 61בטהרה 61בקודש 61בקדושה 61בניה 61בארעא 61באדר 61
בתוכו 61בתנור 61אישתיק 61אמריתה 61אביא 61שינה 61שיהיו 61שמעתתא 61
שכחה 61שבית 61שבאו 61חזיר 61עירובי 61ערך 61עמדו 61עדותן 61
זורק 60זכו 60ציון 60צונן 60צפור 60וילך 60ומ"ש 60ואזדא 60
ואומרים 60ושקיל 60טהורים 60סימנא 60סנדל 60ר' יעקב 60קטלא 60מימי 60
מונח 60מגרש 60מעותיו 60מעברין 60לר' יוסי 60לפסח 60למצוה 60ללוקח 60
לבבל 60לשמור 60לח 60הרשע 60הנחה 60המאורסה 60המשיח 60הלא 60
הדרי 60הדא 60הבכורה 60הארבעים 60העובדי 60העשוי 60גוריא 60דקל 60
דפטור 60דנפק 60דנפל 60דהכי 60כיום 60כיבוס 60כוונה 60כליל 60
ביוה"כ 60במחובר 60בחמשה 60אפר 60שבוע 60שעירי 60שעורין 60שערי 60
חמותו 60עומדים 60עקירה 60זקני 59ימותו 59צר 59וירא 59ורובו 59
ומעלה 59וליחוש 59והביאו 59ודלא 59ושאין 59וחזרו 59טהרת 59סופר 59
סביב 59ריב"ל 59רגלו 59ר' אליעזר בן יעקב 59פותח 59פקדון 59נטלו 59נהר 59
נעשו 59מינא 59מיהו 59מפקינן 59ממני 59מתכת 59מעיקרו 59לזרוק 59
ליחייב 59ליך 59למעבד 59לכלל 59לשחיטה 59המשחה 59התחתון 59דרבי מאיר 59
דאמור 59כראוי 59בצבור 59ברוח 59בהך 59באחריותן 59בעבד 59אלהיכם 59
תקיעה 59תקרה 59תמרי 59שנמצא 59שנתו 59שלחן 59שאיני 59עיני 59
עגל 59עת 59יעשו 58צבי 58ולמחר 58והוו 58ודקא 58ושמא 58
סורר 58סמיך 58ר' נחמיה 58קצבה 58קדשו 58קבל 58מורידין 58מונין 58
מנח 58מדלא 58מכשירין 58מעשיו 58לרבו 58למיכתב 58למיתנא 58להקטיר 58
להנך 58לכולן 58הוצאה 58הורצה 58הסמוך 58הרים 58המוקדשין 58האנשים 58
גדולות 58גדר 58דודאי 58דרשי 58דמיה 58דלת 58דעד 58כשמואל 58
כשעת 58ביומא 58ביניהם 58בסלע 58בנך 58במדינה 58במעשה 58בההוא 58
באשם 58בשוקא 58אונן 58אמרוה 58אבדימי 58אשמועינן 58תחומין 58שוא 58
שקלי 58ששחטן 58שערים 58יפר 57ור"מ 57וקדשיו 57ופליג 57ובעי 57
וחלב 57סומך 57ספינה 57רוצח 57רוחות 57פגע 57נילף 57נהרדעי 57
נאכלת 57מראה 57מק"ו 57מגופו 57מתחיל 57מתחלה 57משלש 57מחט 57
מעיד 57למחות 57לתנא 57לעצמה 57לעצמן 57לעם 57המרחץ 57הדרך 57
השביעי 57העובר 57גיטך 57גואל 57דינין 57דידהו 57דורש 57דר' חייא 57
דדמי 57דכולהו 57דבת 57דשני 57בר חיננא 57בפירוש 57במבוי 57בדרבנן 57
בשמאל 57איסורין 57אצטריך 57אותי 57אפוטרופוס 57אנטיגנוס 57אלישע 57אלפי 57
תיקון 57שר 57שנולד 57שמאי 57שלשת 57שהביא 57שדרכו 57חלש 57
עיניך 57ישמעאל 56וי"א 56וטבל 56ולמ"ד 56ואייתי 56ואמרת 56ואתם 56
ותרי 56ועביד 56רב אושעיא 56רעים 56קידשה 56קטורת 56קרינן 56קרית 56
פסולי 56נוהגין 56נקב 56מיל 56מפתח 56מדמי 56מכיר 56מבין 56
מעמידין 56לרבי אליעזר 56לרב כהנא 56להפר 56לבטל 56לבניו 56לעניים 56הוסיף 56
הנדחת 56המות 56הלכו 56השחר 56העזרה 56גלימא 56דיקלא 56דריש לקיש 56
דבני 56כתובים 56בריא 56בר"ש 56באשת 56בתפלה 56בתה 56אסמכתא 56
תימצי 56תגלחת 56שמוע 56שאמרה 56שן 56חליפין 56חלוצה 56חלבו 56
עולמית 56ירושה 55ציצית 55צאו 55וראתה 55ונשבע 55ומניח 55ולפני 55
והוי 55והללו 55ובנו 55ובהא 55ואותו 55וארץ 55ושניהם 55רבי יאשיה 55
ראשה 55ר' יונתן 55קרוי 55פוק 55ניקב 55נפסל 55נמצאו 55נהרגין 55
נתגרשה 55מצויה 55מצאתי 55מואב 55מלפני 55משתעבד 55מחוורתא 55לנחלה 55
למערב 55לאחיו 55הציץ 55הנשה 55הנח 55הגדולה 55הבו 55החולין 55
דרבי יהושע 55דמחייב 55דההיא 55כזה 55כרוב 55בקש 55בפירות 55במשהו 55
בכורים 55בבעלים 55באפי 55באתי 55בשביעי 55בעה"ב 55אויר 55א"ר יונתן 55
תמני 55שיתן 55שרה 55שגגת 55שחר 55חזאי 55חייש 55חומרא 55
חולצין 55עליון 55יצר 54ירחי 54יפחות 54וקאי 54והבשר 54והאנן 54
ובפני 54ואנשי 54ואכיל 54ואשר 54קריבין 54קרנות 54קעביד 54פוסק 54
פסוק 54פן 54נקיט 54נכנסו 54מיכוין 54ממדינת 54מלאכתו 54מהנך 54
מהלכין 54משקל 54מחייבו 54מעשרים 54ליכנס 54ליבעי 54לרב חסדא 54להניח 54
לגבות 54לעולא 54לעכב 54הזיק 54הכיפורים 54התראה 54השמן 54השלמים 54
החצר 54גזור 54גיטי 54דייק 54דאסר 54כספו 54כלך 54כד 54
כשרות 54בוגרת 54בקטן 54בקשו 54במקומן 54בכולהו 54באות 54בחולו 54
אסירא 54אליך 54אדון 54אכתי 54א"ר אמי 54תרגמה 54תנאו 54שלוחי 54
חילול 54עכו"ם 54יצאה 53ירבה 53יבמתו 53יעלה 53יעבור 53צורת 53
וקרא 53ולמטה 53ואשת 53רחוקה 53פסחים 53פרסי 53פניה 53ניחוח 53
נפילה 53נדריה 53מסיפא 53מדקאמר 53מכניס 53מתכות 53משיב 53משוח 53
משביעין 53ליקרב 53לילות 53לנכרי 53למתים 53להציל 53לבסוף 53לעזרה 53
לעני 53לעבור 53הקהל 53הפקר 53הלמד 53האמורות 53העצים 53דאדם 53
כפול 53בידים 53במיא 53בה' 53בדינר 53אילנות 53אליהם 53אבותיו 53
אחאב 53תשא 53שזורי 53שיחין 53שנראה 53שמועה 53שכתבו 53שאוכל 53
חוצה 53חס 53זריקת 52וטבח 52ורב יהודה 52ונפיק 52ולוי 52והקטיר 52
והמטיב 52והכא במאי עסקינן 52והעלה 52וגמר 52ואית 52ואב"א 52ושדי 52ועובד 52
ריפתא 52רומי 52רשאין 52קידושי 52קים 52קולו 52קרייה 52קדיש 52
קדמה 52קדשה 52קשר 52פטורים 52פרשה 52מי' 52מטבע 52מסיני 52
מחייבי 52מע"ש 52לרגל 52לדינא 52לאשמועינן 52לשתות 52הפנימי 52המקבל 52
הדמים 52הדחק 52הכבוד 52גניבה 52דינרין 52דוחין 52דרי 52דגברא 52
דכהן 52דא"ר יוחנן 52דשמעת 52דחזו 52דעל 52כתם 52בקול 52במטה 52
באשפה 52בחמה 52בעיניו 52אומרין 52אוכלים 52אסורים 52אלימא 52אליה 52
אתנן 52אתך 52אחוי 52תחילת 52שנפלו 52שנגח 52שדר 52שכרן 52
שאילו 52שחטה 52חרשת 52חנוכה 52חבריה 52עדיו 52יורשי 51ומודים 51
ומנלן 51ולהלן 51ולבונה 51ושמונה 51וחומש 51וחטאת 51רב הושעיא 51רחב 51
קנסא 51קמאי 51קדרה 51פודה 51נון 51נאם 51מייבם 51מימות 51
מוכן 51מריש 51מכי 51מאני 51מתא 51ליחוש 51לרבויי 51ללוה 51
להני 51לדין 51לכן 51לאותו 51לאמה 51הזמן 51היזק 51הויה 51
הוכשרו 51הדרא 51הכלי 51האחד 51התקדשי 51העבד 51דרשו 51דקני 51
דנפשיה 51דא 51דחייב 51כר' אלעזר 51כהני 51במינן 51במנחה 51בהיקש 51
איסי 51אולם 51אבדה 51אחריה 51א"ר הונא 51א"ר אסי 51א"ר שמואל 51תפשוט 51
שיצאו 51שובר 51שראה 51שמור 51שמגיע 51חיננא 51חליצתה 51חגיגה 51
עוברה 51יחדו 50וסמיך 50ורוב 50ופליגי 50ובפלוגתא 50ושניה 50וששה 50
ועומד 50סנהדרין 50רביעי 50קסברי 50קמה 50פועלים 50פרשת 50פשע 50
נרות 50נפשי 50מציאה 50מוסף 50מדפתי 50מתענין 50מחאה 50לייתי 50
לינה 50לויה 50למזרח 50למלכות 50להקדש 50לשומר 50הזבחים 50הגנב 50
הכניס 50הכבש 50הבליעה 50התמיד 50השלישי 50החלב 50העמדה 50העץ 50
גמרי 50די 50דר' יהושע 50כרבי אליעזר 50כפים 50כת 50בציר 50ברייתא 50
בבני 50בבגדי 50בבן 50באיסור 50בתשרי 50בשבעה 50בש"א 50אינש 50
אימיה 50ארוכה 50אדרבנן 50תקח 50תפלת 50תמן 50תעלה 50שילדה 50
שמתה 50שמעו 50שדות 50שתות 50שתה 50שחלקו 50חיטי 50חיבור 50
חוטין 50חולק 50עוברין 50עשירית 50זנות 49ורביה 49ורבי מאיר 49וקשיא 49
ומושב 49וחיה 49טלה 49טהרות 49טבלא 49סגן 49רביה 49רביע 49
רשותא 49קנסו 49קמח 49קח 49פירכא 49פרקים 49פקחת 49ניסא 49
ניסת 49מיית 49מילין 49מהדדי 49מדות 49מכרה 49מאליו 49משמש 49
מחסרא 49מעיים 49לר' מאיר 49למים 49למקדש 49לכבש 49לתחום 49לשמוע 49
לחופה 49הישן 49הספיק 49הכותב 49התיבה 49התהום 49השלחן 49העור 49
גיטיך 49גילוי 49גרוגרות 49דרוסה 49דר' אליעזר 49כללי 49כהנת 49כבן 49
כאומר 49בישרא 49בספינה 49ברגליו 49בנכסים 49במקומה 49בבעלי 49באיזה 49
בשלום 49בשגגה 49בן מנסיא 49בעובד 49בעשרה 49אומות 49ארז 49ארבעין 49
אדעתיה 49תדיר 49תבשילין 49תאחר 49תשב 49שימור 49שורפין 49שנכנס 49
שנעשה 49שמי 49שליחות 49שגגתו 49חיותא 49חטה 49חסדים 49חן 49
עונות 49יצאת 48יוכיחו 48יוחאי 48ילפינן 48ויהיב 48ורוח 48ונעלם 48
ולהוציא 48וה"מ 48ודרש 48ואכלת 48ושור 48ושחטו 48טובל 48טועה 48
סופג 48רב שימי בר אשי 48רחם 48קציר 48קטנות 48קראו 48קרח 48קדושים 48
פסולות 48נופל 48מועטין 48מועט 48מקל וחומר 48מקדימין 48מנהג 48מלקות 48
מה נפשך 48מכריז 48מבושל 48מאתמול 48משועבדים 48משתעי 48לזכר 48לטובה 48
לסמוך 48למילף 48לשמעיה 48לשתי 48הצדיק 48המתנות 48התיר 48גזילה 48
גירושין 48דניאל 48כולכם 48כמ"ד 48בונה 48בועל 48ברבים 48בפרה 48
בתירה 48בשעריך 48בחבירו 48איה 48אהייא 48אדתני 48אביהם 48א"ר אושעיא 48
תימרא 48תפלתו 48תבן 48תעשו 48שישנו 48שופך 48ששחטה 48שחוט 48
חוט 48חוקה 48חטים 48חתן 48עזרה 48עיירות 48זוג 47יושבי 47
ינוקא 47וזהו 47ויהא 47ויביא 47ורגלים 47ורבי אסי 47והקריב 47והתני 47
וה"ק 47וכגון 47ובמה 47ועמדו 47טובת 47רווחא 47רקב 47קטרת 47
פסקה 47מזוני 47מסככין 47מרימר 47מריה 47מקדישין 47מנו 47ממה 47
מליח 47מהימנא 47מהיכן 47מההיא 47מדסיפא 47מכירה 47משא 47מעיין 47
לירושלים 47לידע 47לספר 47לקטן 47להוסיף 47לשמעתא 47לחייב 47לחמי 47
לחברתה 47הין 47הפרס 47הגיעו 47גיטין 47דר"ע 47דנפיש 47דלתות 47
דבעיא 47דב"ש 47כוסות 47כרבי יוחנן 47כתבינן 47בינו 47בסמוך 47ברכו 47
בקבר 47בק"ו 47בפר 47במוצאי 47במחשבה 47בהיכל 47בששים 47בעידנא 47
בעון 47אימורין 47אבני 47תועבה 47תביא 47שומא 47שנתנן 47שהרג 47
שאכלו 47חנניא 47חלא 47חברתה 47עזים 47עיניה 47עוברת 47זילו 46
יביאו 46ויוצאין 46ונילף 46וגבי 46ואדם 46ושכח 46ועכשיו 46טוביה 46
סימני 46סריס 46סמא 46קניס 46קמיצה 46פותחין 46פתחו 46נקט 46
נפלו 46מצויין 46מוליכין 46מהלכת 46מגיע 46מכפרין 46מכללו 46לזמן 46
לצדיקים 46למיתב 46לביתיה 46לבדו 46לחד 46לעובדי 46הותרו 46הסוכות 46
הסכנה 46המצרי 46התחיל 46השותפין 46העצם 46גבו 46דרב ששת 46דפליג 46
דמית 46דמצוה 46דהו 46דשקיל 46כנעני 46כמו 46בזריקה 46בזר 46
בפרהסיא 46בג' 46בדלא 46בשניה 46בשלש 46בשעיר 46בעת 46בע"ש 46
אז 46אמנה 46אמך 46אבימי 46אחרונה 46תרווייהו 46תקרב 46שוורים 46
שהם 46שבועות 46שעשו 46חמיו 46חלץ 46חתיכות 46זיקא 45זדונו 45
זכריה 45יוצאות 45יורדין 45ירצה 45יקום 45יהבי 45יבמין 45יחל 45
ורואה 45ור' ישמעאל 45ופשתים 45ומינה 45והתורה 45וחוץ 45ועבודה 45ספרים 45
סעודות 45רבי אבין 45קרינא 45קאימנא 45פוסלת 45פסיק 45נזקקין 45נהגו 45
נשתייר 45מזכיר 45מיעוטא 45מוח 45מטו 45מספק 45מרב 45מקדשי 45
ממעשר 45מלאת 45מדברי תורה 45מביתו 45מבטלין 45משמשת 45מחשבין 45מעייל 45
לזרע 45ליוחסין 45ליתיה 45לטעמייהו 45לר"ע 45לפטור 45להיכן 45להכא 45
לכלבים 45לבת 45לאיסורא 45לאויר 45לעלות 45היורשין 45היד 45הראשונות 45
הפרק 45הנץ 45המביא 45הבריות 45הבמות 45השניה 45דיחיד 45דרבי עקיבא 45
דר' אלעזר 45דמילתא 45דכן 45דאכל 45דשכיחי 45דחזא 45דחבריה 45דעבדי 45
כרבי יהושע 45כר' יוחנן 45כמוהו 45כדאמרן 45ביטל 45בימין 45בפרוטה 45בפקדון 45
בנהרדעא 45בנדר 45במשיכה 45במערב 45בגדול 45בא"י 45בשרא 45בעשיית 45
בעשה 45איזיל 45איתקש 45ארכו 45אקרא 45אדמון 45אכסדרה 45אבית 45
אבלים 45תרין 45תלה 45תבעי 45תאנה 45שזכה 45שמותר 45שכירות 45
שבעולם 45ערער 45עלויה 45עשיתי 45זוית 44זביחה 44יפות 44ילכו 44
ישפך 44צואה 44ויצאה 44וקבל 44ונטל 44ולחם 44ואשתו 44ושבת 44
ושב 44סולם 44ר' אושעיא 44קצרה 44קרובה 44פרסה 44פרע 44ניטל 44
ניחוש 44נטלה 44נקנית 44נגמר 44נדרו 44מיאון 44מיחזי 44מטהרין 44
מספר 44מקמיה 44מנכסי 44מג' 44מדיפתי 44מחזיק 44מחיל 44מעצמו 44
לידו 44ליתנהו 44לישב 44לרבי יוסי 44לקוחות 44לקרקע 44לגג 44לארעא 44
לאכלה 44לאב 44לשלש 44הולכין 44הקטנה 44הקרבן 44הבירה 44הבלא 44
הארון 44השנים 44השבח 44גומר 44דיומא 44דסליק 44דנפיק 44דבית 44
דחוי 44כרבי עקיבא 44כקנין 44בימים 44בורר 44במתנות 44בגויה 44בחייה 44
בחנם 44בעיני 44אינם 44אוירא 44אמוראי 44אמרי' 44אהבה 44אחותה 44
תילתא 44תרגמא 44שיגיע 44שיאכל 44שונה 44שטעון 44שנתה 44שמירה 44
שלשתן 44שלחה 44חרם 44חנוני 44חמר 44עורות 44ערבה 44עקיבא 44
זבה 43יציאה 43יושבת 43ירחא 43יקרבו 43ימול 43ידות 43יבנה 43
יחידי 43צרת 43צערא 43וזאת 43וירד 43וי"ו 43וסליקא 43וקורה 43
ומייתי 43ומערות 43וחזרה 43וחמור 43רב ענן 43ר' טרפון 43ר' אסי 43קמיירי 43
פיגל 43פוחתין 43פרטא 43נפקי 43נבילות 43נשתנה 43נשחט 43מזון 43
מזמנין 43מצטער 43מודד 43מרדכי 43מקודש 43ממצרים 43מהיום 43מבקש 43
מאת 43מתרומת 43מתנינן 43מחטאת 43מעלות 43ליטמא 43לסטים 43לרצון 43
לרבי עקיבא 43לראשון 43למחצה 43למעשה 43לגזירה 43לא ילפינן 43לתלמיד 43הורה 43
הספר 43המזיק 43המפריש 43הלב 43הדיינין 43הבערה 43האולם 43השרץ 43
גג 43דמ"ד 43דכוותה 43דברה 43דאתית 43דתרוייהו 43כפורים 43כשב 43
בידה 43ביבנה 43בפרשה 43בפנינו 43במזרח 43בכולה 43בכתב 43בבכורה 43
בבתי 43באויר 43באנו 43בתחלת 43בחלה 43אוקימתא 43אומנות 43אלמלא 43
תורמין 43תמימים 43תבלין 43שירי 43שיעשה 43שניות 43שמסר 43שעושה 43
שעלה 43חישב 43חובו 43חמא 43עינים 43עברו 43זקנה 42יומו 42
יותן 42יסורין 42יבום 42ישתה 42צרור 42ורבינא 42וקרי 42ונתנה 42
ולעולם 42והבא 42והערכה 42וגואל 42וכשהוא 42ובעלה 42ואוכלין 42ותלתא 42
ושבעה 42ועשרה 42סם 42רפרם 42קיסר 42פושע 42ניתני 42מיוחדת 42
מרב נחמן 42מפסיקין 42מנורה 42ממלא 42מהר 42מכניסין 42מבעל 42מעבירין 42
לילך 42לישא 42לסוכה 42לקיחה 42למות 42להכשיר 42לדידהו 42לשלשה 42
לשאול 42לחצי 42הוינן 42הרגו 42הניתנין 42הנסקל 42המה 42הדעת 42
גדולי 42גאולה 42גחלת 42דכתי' 42דבריהם 42דאבא 42דת"ק 42דעתא 42
כנסיות 42כלשון 42בורות 42ברשותיה 42במילי 42במלח 42בלוקח 42בלעם 42
בלע 42בד 42בכוס 42בתולים 42בשרץ 42בשמיני 42בחנק 42בעור 42
אירוסין 42אוציא 42ארוך 42אפשי 42אלהיהם 42אשמו 42אחרונים 42תוקעין 42
שיודע 42שמך 42שבעין 42שחין 42שחרור 42חסידא 42עשאן 42עשתה 42
זרה 41זמניה 41זכוכית 41זבן 41יומתו 41וירדו 41וסופו 41ור' אליעזר 41
ופוסל 41ופתח 41ומועלין 41וממכר 41והיוצא 41והאידנא 41ובתו 41ובשעת 41
ואיהו 41ושרי 41סומכין 41סמנין 41סתום 41קיר 41קלות 41קללה 41
קבעה 41פוטרת 41פורענות 41פסיקא 41פניהם 41פתחים 41נורא 41נוגע 41
נהיה 41מטומאה 41מסכת 41מקצתו 41מנודה 41מנשיא 41ממזרת 41ממירין 41
ממאנת 41מגע 41מכזית 41משתמש 41מחסיא 41מחשבת 41ליבם 41לטלטל 41
לרבים 41לפסול 41לפדות 41להצד 41לאסור 41לשבח 41לעוה"ב 41הקרב 41
הנזיר 41המוציא מחבירו עליו הראיה 41ההיכל 41החזיק 41דרוש 41דרבים 41דר' מאיר 41דקאמר ליה 41
דפומבדיתא 41דבית שמאי 41דחשיב 41כירה 41כונס 41כרגלי 41כרבא 41כרחו 41
כנף 41כנען 41כמים 41כדרבא 41בינונית 41בימינו 41בילה 41ברך 41
במצרים 41במתא 41בדידה 41בדברו 41בכורות 41בכוליה 41באלמנה 41באחריות 41
בתרתי 41בתלתא 41בשער 41בחייו 41בעולמו 41איסורי 41אריא 41אפיק 41
אגד 41אבילות 41אחוזתו 41תולדות 41שיראה 41שויא 41שרצים 41שנטמאו 41
שנפלה 41שליא 41שהייה 41שאומרים 41שעמד 41חנא 41חללה 41עורב 41
עובדת 41עפרא 41עמוני 41עשויה 41זובו 40זכי 40יציאת 40צורך 40
צרורות 40צרות 40וקאמרי 40ופסח 40ומיעט 40ומקריב 40ולכל 40ולכאן 40
והוציא 40והולכת 40והעדים 40וכשם 40ושייר 40וחוזרין 40ועייל 40וענבים 40
ועבדים 40טובי 40טובות 40טעין 40טעי 40טעונות 40טענה 40סוס 40
רצונו 40רפואה 40רץ 40קצירה 40קופה 40קרע 40קן 40פטרי 40
פסחו 40פריך 40פקע 40פגם 40נטע 40נהמא 40נגח 40מותרים 40
מועלת 40מרב ששת 40מפיו 40מלוג 40מבהמה 40משוה 40משלמת 40משדה 40
משתה 40מעולה 40לימים 40לילי 40לרבי אלעזר 40לדיר 40לבטלה 40לברכה 40
לבער 40לאמימר 40לתת 40היפה 40הילוך 40הפנימית 40הנוגע 40הלואה 40
הלקוחות 40ההר 40הכיר 40הכלב 40הכהונה 40החיצונה 40גיורת 40גילח 40
גחלים 40דרבי אבהו 40דאתמר 40כרמו 40כרתי 40כאדם 40כשל 40בואו 40
בטעות 40בסכין 40בסתר 40ברוקא 40במילתא 40בכוונה 40באים 40בערכין 40
איסר 40אילונית 40אותך 40אסירי 40אלך 40אתרו 40א"ר אשי 40תרנגולת 40
תמניא 40תהי 40תעניתא 40שיריים 40שק 40שמענו 40שלומי 40שדרה 40
שכח 40שאבד 40שאף 40ששנינו 40ששם 40שעתה 40חוליא 40חותך 40
עונין 40יומם 39יואב 39יפתח 39ידיך 39ציר 39ויעקב 39ורבי ישמעאל 39
ורב אשי 39וקטנה 39וקדש 39ומית 39ומים 39ובזמן 39וברכת 39ואהרן 39
ושמו 39ושש 39ועור 39ועושין 39ו' 39סברוה 39רבי חמא 39רבך 39
ראוין 39רעך 39קנויה 39פירשתי 39פיך 39פטורות 39פרוע 39פליגא 39
נטמאת 39נפדין 39נגמרה 39נגאל 39נדות 39מסיק 39מרישא 39מרים 39
מקנח 39מפרק 39מנייהו 39מנכסיו 39ממקומו 39מכולן 39מאחת 39מתוכה 39
משתות 39מחנה 39מעכבי 39מעם 39לוחות 39לפר 39למלוה 39להכניס 39
לביאה 39לאיניש 39לשעבר 39לחין 39לחברו 39הזקן 39הזכר 39הורו 39
הקל 39הפירות 39המוצא 39הלה 39הגורל 39הדרכים 39הדליקה 39הבד 39
גורן 39גופייהו 39דיתמי 39דרבינא 39דרבי אמי 39דר 39דאכלה 39דאתאי 39
דעתיך 39כסתם 39כלו 39כלאחר 39כשדה 39כשעורה 39בזיון 39בזוזא 39
בודק 39בריתי 39ברביעית 39בקטנה 39במאתים 39במחנה 39בהמת 39בדיק 39
בדעת 39בכרת 39בכם 39באמת 39בתרייתא 39בתראי 39בעשר 39אילים 39
איתנהו 39אישות 39אפיה 39אליבא דמאן 39אדמה 39אבבא 39אחשורוש 39תוכל 39
תטמא 39תמרים 39תלמודא 39תחתון 39שזינתה 39שואלין 39שקיבל 39שמיא 39
שמביא 39שמשון 39שהות 39שבירת 39שבים 39שאת 39חיילא 39חיטין 39
חולי 39חרוב 39ח' 39עידית 39עומדות 39עתה 39ע"כ 39זקוק 38
זבדא 38ילך 38יתמי 38יעמוד 38ויעש 38ורמשים 38וקיימא 38וקני 38
ונפלה 38ונשים 38והיכי דמי 38והאמרת 38ובמקום 38ואיל 38ותהי 38טענו 38
ספיקו 38רובה 38רמא 38רעב 38קרבה 38פירותיו 38פיתחא 38פאה 38
נודע 38נטירותא 38נטילת 38נתחייב 38מיוחד 38מיאנה 38מבכור 38מבשר 38
מתוכו 38מתריעין 38מתחילין 38משונה 38מחבת 38לצדדין 38לסמיכה 38להר 38
לכלב 38לאשם 38לחומה 38לחול 38לעשרה 38הקטנים 38הנשואין 38המתיר 38
התקין 38התנור 38השעיר 38גובין 38גמלא 38גלוי 38גגו 38דיורין 38
דיליה 38דמצי 38דאייתי 38דאיסור 38כבד 38ביכורים 38בטלי 38בסיני 38
בסיד 38בסעודה 38בראשי 38בקל וחומר 38בקדשים קלים 38בפתח 38במשקין 38בגליל 38
באבן 38בתם 38בשינוי 38בשוה 38אוכלא 38אחריהן 38תיובתיה 38תופסין 38
תפסי 38שיר 38שילה 38שיכרא 38שישראל 38שותפות 38שראוי 38שגגתה 38
שבור 38שאפשר 38שתוקי 38ששנה 38חזקתו 38חנק 38חלצה 38חם 38
עבדת 38עבדך 38זרעים 37זדון 37יהבו 37ידוע 37יכפר 37יתנו 37
י"ט 37צורה 37ויושב 37ויפלו 37וישמע 37ורבים 37וקנה 37ונדבות 37
ונאמרה 37ומלח 37ומשני 37ולמזבח 37ואיסור 37ושטיפה 37ושכר 37ושתו 37
סדום 37ראויין 37קטליה 37קרקעות 37פיה 37פרק 37פרת 37פשטה 37
נפיל 37נפרעין 37נבראו 37נשבר 37מזבין 37מצלי 37מוקי 37מרבי 37
מניקה 37מנעל 37ממשמע 37מדרשות 37מד' 37מבת 37משכח 37מחליף 37
מערה 37לימות 37לר' שמעון 37למעט 37להכריז 37להעיד 37לכפרה 37לאמו 37
לאברהם 37לשלום 37לשחוט 37לחולה 37לחמה 37לעוף 37הציבור 37הודע 37
הטענה 37הקורה 37הפילה 37הפשט 37הנשרפים 37הללויה 37ההרים 37הדיוטות 37
הכניסה 37האילנות 37האוכלין 37האבן 37השמר 37השער 37החומש 37העשויה 37
גוי 37גרושתו 37גבוהה 37גבאי 37דיתבי 37דון 37דר' שמעון 37דקרו 37
דממונא 37דלי 37דהשתא 37דדריש 37דבריהן 37דבתר 37דעייל 37כותים 37
בזבחים 37ביוצא 37בישא 37בסייף 37בר"ה 37בקבלה 37בפיו 37בפומבדיתא 37
בפה 37בניהם 37בנגעים 37בגיטין 37בדאורייתא 37בכרם 37בברכת 37בבגדו 37
באחרונה 37בתער 37אנינות 37אנפשיה 37אנחנו 37אבשלום 37אתן 37א"ר אליעזר 37
תורם 37תקנו 37תחתיהן 37תעשון 37שיעורו 37שקצים 37שנתערבו 37שהזמן 37
שהותרה 37שבירושלים 37שחציו 37שעירה 37שעתיד 37חומץ 37חריץ 37חביות 37
חביתא 37עצי 37ענוי 37עבה 37זקנו 36יראת 36יקריבו 36יקריב 36
ימכור 36ימכר 36יהיבנא 36ישבו 36יחלל 36י"א 36ויתנו 36וצריכי 36
וטוב 36ורגל 36ורבו 36וראוי 36וקיים 36ונשאת 36ומצאה 36ומבטל 36
ומשלם 36ולהקטיר 36ולהבא 36והיום 36והרג 36והנותר 36והכל 36ותרוייהו 36
ותנא דידן 36וחזר הדין 36וערב 36טימא 36סייף 36רוק 36רודף 36רמז 36
רבותינו 36קרבו 36קדירה 36פסיל 36פסולו 36ניזונת 36נטמאו 36נקוב 36
ננס 36מזיק 36מצרי 36מוטל 36מטיל 36מרתא 36מפסיד 36ממטה 36
ממשה 36מליקה 36מדכתיב 36מכללא 36משיחה 36משכון 36מעט 36מערכה 36
מעשיה 36ליוצא 36ליהנות 36לרבי יהושע 36לרבי 36לר' אלעזר 36לקראת 36לנזיר 36
למדת 36לדרום 36לדביתהו 36לכלי 36לבוא 36לאפיה 36לאחוריו 36הולכה 36
הסוכה 36הקטרת 36הקלה 36הניחו 36המותר 36ההקדש 36הגולה 36האמורי 36
התחילו 36השריפה 36החמורה 36העבודה 36גוים 36גריסין 36גפנים 36גמורה 36
דסיפא 36דכתיבא 36דאיהו 36דשכיח 36כסי 36כדאמרי 36ככה 36בולד 36
בראוי 36ברתיה 36בהדה 36בשלישי 36בשבתות 36בעיניך 36בעוה"ז 36בעדות 36
בעבירה 36אזוב 36ארבעת 36אמתא 36א"ר יוסף 36תיכול 36תרד 36תקנתיה 36
תקעו 36תמימה 36תמצי 36תמה 36תבשיל 36שיור 36שטח 36שנתנו 36
שליחותו 36שגנב 36שכרה 36שברי 36שבקיה 36שתצא 36חזה 36חייבים 36
חייבות 36חסיד 36חנין 36חשוד 36עצמך 36עונש 36עולמים 36עקביא 36
ענש 36עבידא 36עשבים 36ירושלם 35ירבעם 35ירא 35יהרג 35יבומי 35
ישתמש 35ישחוט 35צדוקי 35וזהב 35וטרפה 35ונמלך 35ונתתי 35ונח 35
ומשקין 35ומשמע 35ולוים 35ובחמישי 35וחלוצה 35טבילות 35ראיות 35רעות 35
קטיל 35קריאת 35קרום 35קנוי 35קברו 35פדיונן 35ניקום 35נמכר 35
נכר 35נכנסה 35נתערבו 35נשחטה 35נשך 35מוקדשין 35מוכיח 35מקצתה 35
מנה"מ 35ממשכנין 35מגופה 35מכות 35מאביו 35מאחד 35משתבע 35מחד 35
מעידים 35לרשעים 35לנכסי 35לדבריהם 35לכותל 35לבוש 35לאביה 35לשקר 35
לשדה 35לחכם 35הידים 35הפקדון 35הנאת 35המעלה 35הכפורת 35הבל 35
השלחין 35החבית 35גלות 35דוכתא 35דרכן 35דרבי ישמעאל 35דרשב"ג 35דפנות 35
דמיחייב 35דמות 35דמלכא 35דמתא 35דהתם 35דאיכא למיפרך 35דאנא 35דאמינא 35
דאכיל 35כרבי 35כר' מאיר 35כמדת 35כף 35בטילה 35בריאה 35ברובא 35
בנשים 35במנחת 35בדינא 35בדקו 35בבשרה 35בתשעה 35בשאינו 35איסורו 35
אינון 35אסרו 35ארור 35אגר 35אבראי 35א"ר נחמן 35תולדה 35תרנגול 35
תשיעי 35תחלתו 35שיזבי 35שיטה 35שירד 35שיפה 35שימות 35שוות 35
שורה 35שולטת 35שקדם 35שמנים 35שדך 35שבשמים 35שאע"פ 35ששחט 35
חיורא 35חמיה 35חמשין 35חבירתה 35עיילי 35עושים 35עכבר 35עשאו 35
ירעו 34ירעה 34יקיים 34יפת 34יהויקים 34ויקם 34ויהיו 34וטומאה 34
וספק 34וריבה 34ורחמנא 34ורע 34ונודע 34ונותר 34והוציאו 34וג' 34
ובזה 34ובנים 34ובנה 34ובלילה 34ובאין 34ובעלי 34ואינהו 34ואסורה 34
ואמינא 34ואבדה 34ותרתי 34ותשעה 34ועז 34ועתה 34טמון 34טבעת 34
ט"ו 34רקיע 34רכוב 34רבעי 34קרבנותיו 34קפדי 34קמייהו 34קמן 34
קחשיב 34פרח 34פניך 34פגום 34פתיל 34ניטלה 34נדתה 34נשמע 34
מיכל 34מציעתא 34מטלטלי 34מקפיד 34מלפניך 34מהניא 34מגדף 34מדד 34
מכוין 34מתחייב 34משוך 34משרבו 34משביע 34משתבש 34ליטרא 34ליעביד 34
ללאו 34לגלח 34לדבריו 34לבבך 34לשאר 34הודאה 34הות 34הוחזק 34
הקדים 34המינין 34הכופר 34הכתב 34העזים 34גבייהו 34גביא 34דהיינו 34
דהואי 34דבי חזקיה 34דאיקרי 34דעבידא 34דעתה 34כופה 34כסוי 34כנסת 34
ככולו 34כבהמה 34כשיעור 34כחטאת 34בזוב 34ביקש 34בצורת 34בצל 34
בועלה 34בסתם 34בקי 34בפניה 34בלב 34בבנין 34בשבע 34בשש 34
בחליצה 34בחלקו 34בעופות 34אזנו 34אצטריכא 34אצלה 34אורחא 34אלהיו 34
אתריה 34שמטמא 34שלימה 34שברא 34שבר 34שבחא 34שעברו 34חיין 34
חותמין 34חרבה 34חננאל 34חלוקין 34חלוץ 34חתנים 34חש 34עניות 34
ענני 34עמנו 34עמדה 34עבידי 34זרוע 33יוצר 33ירקות 33יקבר 33
ישיבה 33ישוב 33י"ג 33וידבר 33וסיים 33וקטנים 33ופטורין 33ופסול 33
ונפלו 33ומטמא 33ומכרו 33ומשה 33והלל 33ודקאמרת 33ובה"א 33ובדין 33
וב' 33ואחרים 33ותיובתא 33ותולה 33ושליש 33ושלום 33וחציה 33וחמשים 33
סמי 33סתירה 33ריבוא 33רקיקין 33קרפף 33קנאה 33קדמו 33פייס 33
פרצוף 33פלשתים 33פשט 33ניזק 33נטמאה 33נקנה 33נהרות 33נדרה 33
נכי 33נכרית 33נבלת 33נאסר 33נאמנים 33נשוי 33נחל 33מימיו 33
מוזהר 33מוצאי 33מורה 33מוכרת 33מסיקין 33מרה 33מרב הונא 33מקבלי 33
מפרישין 33מנוח 33מלאכתן 33מדאמר 33מכורה 33מאדם 33מתקיים 33מתקן 33
מחוזא 33מחנות 33מחשב 33מעלו 33מעביר 33לקמן 33לנפש 33לנדה 33
למיקם 33למדין 33למתא 33להיכא 33להלך 33להשתמש 33להעמיד 33לדירה 33
לדמי 33לבשר 33לאידך 33לאוכליו 33לאוכל 33לאברים 33לשריפה 33לשלשים 33
הרג 33הקדישו 33הפה 33הנני 33המפקיד 33המערכה 33הגשה 33הכבשים 33
הבגד 33הארכובה 33העלה 33גזרת 33גמלים 33גבן 33דיניה 33דואג 33
דרבי זירא 33דרב נתן 33דקדים 33דקאמרי 33דהקדש 33דגמר 33דבריך 33דשבת 33
ד"ה 33כר' יהושע 33כפי 33כלבא 33בזיכין 33בישיבה 33בסימן 33במלאכה 33
במעות 33בגופה 33בגדיו 33בארון 33בתלוש 33בשומר 33בשגגת 33בחכמה 33
בעילת 33בעולת 33אידיהן 33אישה 33אונסא 33אומה 33אוהב 33ארצות 33
אנוס 33אמדוהו 33אהיה 33אבודה 33אחתיה 33תרגום 33תפיס 33תליסר 33
תהוי 33תברא 33תער 33שומרי 33שולחן 33שותפין 33שקידש 33שנתחייב 33
שנתערב 33שלפני 33ששימש 33שעשאה 33חשכה 33עירו 33עסק 33עדן 33
עבידתיה 33עתידין 33זוטא 32זריעה 32זכרון 32יוסיף 32יודעת 32ידא 32
ישנים 32ישמע 32צריכות 32ויראו 32וסוף 32ור' עקיבא 32ופרטי 32ופרע 32
ומלמד 32וליתי 32ולמאי 32והזה 32ודוקא 32ודחי 32וכותב 32וכבר 32
ואוכלת 32ואבידה 32ותיבעי 32ושה 32ועשאן 32ועם 32סבי 32ריאה 32
רוחב 32רגליה 32רבוא 32רשב"ל 32קונין 32קלי 32נסכי 32נתכוין 32
מזכירין 32מיתתו 32מישאל 32מוסר 32מומחין 32מושבע 32מסיים 32מסירה 32
מקרב 32ממכר 32ממאן 32מלכיות 32מההוא 32מהדרינן 32מבבל 32מתנו 32
מתחלל 32משולחת 32משמרות 32משלח 32מחצר 32מעים 32מ"ס 32ליד 32
לטבול 32לקודש 32לפקידה 32למול 32למוכר 32למנין 32למנחה 32להנשא 32
לדידה 32לבעלי 32לאילן 32לאחריה 32לחלוק 32לחלה 32לעשר 32היודע 32
היהודים 32היתומים 32הולכת 32הרגלים 32הנוטל 32הנדה 32הנכסים 32הנביא 32
המודר 32המנורה 32הגון 32הגדולים 32האמורים 32האלו 32התודה 32השב 32
החיה 32החולה 32העריות 32העמים 32העלייה 32העבריה 32גפן 32גנבי 32
גדל 32דיינא 32דרכה 32דרבי חנינא 32דרב מרי 32דרשינן 32דר"ל 32דקבעי 32
דנקט 32דמיהן 32דמיחזי 32דמשכחת 32דדיקלא 32דדהבא 32דעובד 32כוי 32
כרמלית 32כרבן שמעון בן גמליאל 32כדין 32כדקאמרת 32כבני 32כתבי 32כשירין 32כשני 32
בזב 32ביומי 32ביתי 32ביתה 32בטמא 32בפניהם 32בנדרים 32במידי 32
במצוה 32בלילי 32בגזל 32בגדולה 32בגבולין 32בדברי תורה 32באורייתא 32באת 32
בשבט 32בחותם 32בחמישי 32בעדי 32אסא 32אפומא 32אפ"ה 32אכילות 32
אבותיך 32אבוך 32אבדו 32אשירה 32[את] 32תיפוך 32תורין 32תמר 32
תשמור 32שילם 32שיאמרו 32שוי 32שוגגין 32שקרא 32שפיכות 32שניתן 32
שמכר 32שהפריש 32שכולו 32שכתב 32ששניהם 32שחיט 32חזקיהו 32חציצה 32
חוששת 32חטאתם 32חמורות 32עינוי 32עיבור 32ערכין 32עבודתו 32ע"ש 32
יקחו 31יממא 31ידעה 31צדקיהו 31ויכול 31ויתר 31וישלח 31ויחזור 31
וקרבן 31ומועד 31ומכל 31ומחזיר 31ומערב 31ולו 31והי 31והניחו 31
והנך 31והגיע 31והאשה 31וגרושה 31וכולהו 31וכשר 31ובמאי 31ובאת 31
ואוקי 31ואסר 31ואלה 31ואשכח 31ותאמר 31ושותין 31ושלישית 31וחולין 31
ועדיו 31סימנים 31ריבעא 31רב מרדכי 31קוצץ 31קרובים 31קרעו 31קדשנו 31
קאזיל 31קשורה 31פיהם 31פוסקין 31פסולים 31פריה 31פרוש 31פשיט 31
נוטלת 31נושאין 31נבלות 31נתפשה 31נשפך 31מיירי 31מוחלקין 31מטות 31
מטר 31מריקה 31מרור 31מפירין 31מגולה 31מבדיל 31מתקדשת 31מתנתו 31
משיאין 31משחשיכה 31מחיצתא 31מעורבין 31מעומד 31לייט 31לינשא 31ליכי 31
ליכתוב 31לישבע 31לצפון 31לרב אסי 31לקט 31למאה 31ללמדך 31להזכיר 31
להקיש 31להשלים 31לדידכו 31לבכור 31לבשל 31לב"ה 31לאפנויי 31לאבא 31
לאשר 31לשוק 31לעשה 31הטובה 31הסמוכה 31הראויה 31הקריבו 31הקנה 31
הקבר 31המדבר 31המחובר 31הלח 31הגפן 31הדס 31הכהו 31התחום 31
השביעית 31העבדים 31גידולי 31גניזה 31גבור 31גבריאל 31דיום 31דרמי 31
דרביה 31דרב אסי 31דר' ישמעאל 31דמדאורייתא 31דמשמע 31דמשלם 31דביני 31דבהמה 31
דבעידנא 31דא"כ 31דחזיא 31דעבודת 31כרך 31כר' אליעזר 31כר' עקיבא 31כפיו 31
כנסה 31כמותה 31כה"ג 31כשומר 31ביותר 31בידא 31בציצית 31בטול 31
בסורא 31בסנדל 31בנזקי 31במשמע 31בהני 31בדמיו 31בכולו 31בברייתא 31
באור 31בארבעים 31באלו 31באחריותו 31בשרה 31בערכך 31אימורי 31איבה 31
אצבעות 31אוסרת 31אורך 31אומדין 31אלפא 31אכילתו 31אבותינו 31אעביד 31
א"ר ינאי 31תזרע 31תחטא 31שילת 31שוקל 31שרגא 31שניתק 31שנכנסו 31
שמח 31שלים 31שהה 31שבפנים 31שבבבל 31שתו 31שתאמר 31שחוטה 31
שחורים 31שחרב 31חזיתיה 31חייל 31חורש 31חברים 31חשיבי 31עוני 31
ערלתו 31עכו 31ימכרו 30ילמד 30יהב 30ציץ 30וימים 30ויאכל 30
וסתה 30וראו 30ונפק 30ונגע 30ומקבל 30ומני 30ומברך 30ומאה 30
ומאחר 30ומחיר 30ולדה 30ולשון 30ובקש 30וא"ר אלעזר 30ושאינה 30וחלה 30
וחבירו 30ועלי 30טומנין 30סולת 30ריחא 30רותח 30רב נתן 30רב אויא 30
רך 30קיימו 30קיבלה 30קמץ 30קא"ל 30פירשו 30פדוי 30נוטה 30
נודר 30נקטינן 30נבוכדנצר 30מזויין 30מיטב 30מציל 30מצרית 30מצרא 30
מונחת 30מוליך 30מרגלים 30מקשינן 30מפגלין 30ממשעבדי 30מלו 30מלפניו 30
מהימני 30מדין 30מכהן 30מכשול 30מתפיס 30מתעשרין 30משמת 30משאר 30
מחוי 30ליפסל 30לינוקא 30ליליא 30לידים 30לצמצם 30לקרן 30למלכי 30
למדו 30להקריב 30להקרבה 30להמתין 30לכלים 30לכבוד 30לאישים 30לאהרן 30
לאחין 30לשלוחו 30לחיים 30לחובה 30הצואר 30הוינא 30הוכשר 30הסנדל 30
הקטורת 30הקדישה 30הפסד 30הפרוכת 30הנביאים 30הלוהו 30הכי קאמר ליה 30הכאה 30
האבל 30התינח 30התקבל 30השואל 30החיצונות 30העדות 30גמדא 30גביהן 30
דיליף 30דורשין 30דומין 30דר' אבהו 30דהבא 30דכא 30דבור 30דבריה 30
דאיבעי 30דאסיר 30דת 30כסהו 30כסדרן 30כרחה 30כמשפט 30כמשמעו 30
כללו 30בטוען 30במותר 30בהלכה 30בגופיה 30בדוק 30בכורה 30בכלאים 30
בכה 30באבל 30בתענית 30בשפחה 30בשנת 30בשמו 30בשלו 30בשתים 30
בחטאות 30בחלון 30בח"ל 30אישתרי 30אצבעותיו 30אוב 30אמרין 30אמש 30
אלמנתו 30אבתריה 30א"ר חמא 30תנאה 30תלין 30תלא 30תבנית 30שוו 30
שורי 30שוכב 30שריבה 30שראו 30שפרע 30שפחות 30שנייה 30שלמא 30
שהניח 30שגג 30שדרכן 30שבתוכו 30שבתוכה 30שאתם 30שתיה 30שערו 30
שעברה 30חזק 30עיין 30עבדה 30זובח 29זריזין 29זנב 29זמנה 29
זדונה 29יצפה 29יוונית 29יודעים 29ירידה 29יפדו 29יניח 29ינקה 29
ימיר 29יה 29יתומין 29ויבן 29וישראלים 29ויעל 29וטהור 29ורישא 29
וקדשים 29ונוטלין 29ונסכים 29ונאכל 29ונתינה 29ומגדל 29ומביאין 29ולבני 29
והקריבו 29וכולם 29וברכה 29ובלא 29ובהמה 29ואבד 29ושוב 29ושלח 29
ועשיתם 29ו 29טמאי 29טב 29ספוקי 29ריוח 29רמה 29רחוק 29
ר' אחא 29קוץ 29קדושי 29קבורה 29קאתו 29פתחה 29נזירה 29ניסוך 29
ניהלי 29נישואין 29נמחק 29נשברה 29נשאל 29מיעוטו 29מצו 29מצר 29
מוציאה 29מושב 29מרבו 29מרחם 29מקיימין 29מקריבין 29מקני 29ממה נפשך 29
ממתניתין 29מדותיו 29מכרן 29מכן 29מבול 29מאיש 29מאבראי 29מתם 29
משנים 29משלימין 29משלחין 29משביעך 29מעיני 29ליפרע 29לרבי זירא 29לר' אליעזר 29
לר"ל 29לפנינו 29לנזקין 29לבך 29לאהדורי 29לאכילת 29לאחותו 29לאחת 29
לתמיד 29לשמש 29לשלמים 29לשבועה 29לעבדו 29ל"א 29היית 29הספינה 29
הקפר 29המיוחד 29המוכן 29המבול 29המשנה 29המעביר 29הכבד 29הבנות 29
האחרונים 29השדרה 29העוסק 29הענין 29ה"ל 29גירי 29גינה 29גליות 29
דמסיק 29דמנח 29דגופיה 29דגנך 29דשלח 29דחולין 29דחטאת 29כיתנא 29
כדרב יהודה 29בצער 29ברור 29במצותיו 29במסירה 29בממון 29בלחי 29בהמ"ק 29
בהלכות 29בדורו 29בדמי 29בביתא 29בבריא 29באושא 29בתולות 29בתשובה 29
בתך 29בשמונה 29בשאינה 29בשחרית 29בחמש 29בעלייה 29אצבעו 29אורי 29
אומדנא 29אר"ש 29אפיקתיה 29אלעאי 29אהדר 29אבותי 29א"י 29תיקן 29
תוספת 29תריץ 29תרומות 29תנא דידן 29תתנו 29תשבע 29שירדו 29שונא 29
שקמה 29שנברא 29שנתנה 29שמעי 29שלוחו 29שהקב"ה 29שהאשה 29שכולה 29
חייס 29חיצון 29חיל 29חובת 29חמשת 29חשובה 29עיקרו 29עילוי 29
עולי 29ערוגה 29עמא 29עליונה 29עשייה 29עשן 29ע"ה 29זמה 28
זכתה 28ימא 28ילין 28יהוצדק 28ידיהן 28יאיר 28יענה 28צורי 28
צרותיהן 28ויליף 28וצונו 28ורבי חנינא 28ורביעית 28ורחץ 28וקורין 28וקרינן 28
ופעמים 28ומקדש 28ומנחה 28והזיקה 28והוליד 28וגזרו 28ודרך 28ודברים 28
ובתה 28ובשני 28ואביו 28ואשמות 28ותומים 28ות"ק 28ושדה 28טריד 28
טליתו 28טעים 28ספקו 28סמכא 28סדין 28סח 28רמיא 28רשויות 28
קריעה 28קשור 28פצוע 28נזרו 28ניר 28ניתי 28נבעלה 28נשכר 28
נחשת 28נעקר 28מיתנא 28מיחו 28מטלטל 28מסורא 28מר בריה דרבינא 28מקרי 28
מקנתו 28ממונה 28מלטמא 28מה' 28מכורין 28מבשל 28מתיא 28משובח 28
משאו 28משחא 28מחדא 28מחבריה 28לייבם 28לריח 28לר' יהושע 28למישרי 28
להמית 28להתירו 28לאותה 28לאלהים 28לתרום 28לשעתה 28לחייא 28הראייה 28
הקודם 28הקפה 28הפורש 28הפנימיות 28המגילה 28הכלאים 28התלמידים 28התבואה 28
השולחן 28השאר 28גווני 28גופן 28גבול 28דינרי 28דנחית 28דמפיק 28
דלוי 28דלאחר 28דכספא 28דעבר 28כרבן גמליאל 28כרעיה 28כפות 28כנס 28
כנפים 28כנפי 28כמות 28כגרוגרת 28כדרב הונא 28כב"ש 28כאבא שאול 28בונין 28
בקומץ 28בנתינה 28במדינת 28במדה 28בהון 28בכבוד 28בבינונית 28באזהרה 28
באיזו 28באלול 28בשמחה 28בשלמים 28בן זומא 28בחליפין 28בעומד 28איברי 28
אונו 28אנדרוגינוס 28אחיה 28א"ר יעקב 28תיקרי 28תקריבו 28תנינן 28תמידין 28
תלמידו 28תתייבם 28תשמע 28תעניות 28שיסתאב 28שיער 28שיעלה 28שומן 28
שלהבת 28שלאחר 28שבידו 28שבמקדש 28שאיל 28שעושין 28חופר 28חטאים 28
חליף 28חלון 28חדתא 28חששו 28עורו 28ערלים 28ענה 28עשרת 28
זריק 27זבנה 27זעירא 27יינו 27יונים 27יריחו 27יגיד 27יבואו 27
יתפלל 27ישנן 27יחיה 27יער 27ציית 27צור 27וזימנין 27וזורקין 27
וזבחת 27ויתפלל 27וטבחו 27ורבי חייא 27ור' חנינא 27וקידשה 27ופגם 27ופשט 27
ונותנו 27ונטמא 27ומפיק 27ומניחה 27ומכרה 27ומתן 27ומשהו 27ולוקח 27
ולאפוקי 27ולחוץ 27ולך 27ול"ש 27והיכי 27והתירו 27ודבש 27ודן 27
וכזית 27ואיפוך 27ותרתין 27ושגגת 27ושעורין 27וחסורי 27ועזריה 27טייעא 27
טלטול 27טבלים 27סיים 27סודרא 27סמך 27סלה 27רצועה 27רה"י 27
רחבו 27קורות 27קופות 27קרויה 27קלל 27פסוקא 27פריו 27פרו 27
פרנסה 27נזרק 27ניהלה 27נוטלות 27נסים 27נפישי 27נמנו 27נהנית 27
נגנב 27נדון 27נאסרה 27נחת 27נחשדו 27מיין 27מיקרי 27מציאת 27
מצוי 27מונחין 27מועטת 27מועדין 27מועדי 27מסייעא 27מראש 27מרחיקין 27
מקובלני 27מפקר 27מפקא 27מלשלם 27מהול 27מגלגלין 27מדידיה 27מדתני 27
מכוסה 27מאהבה 27מאחיו 27מתרת 27מתעסק 27משבת 27מחתך 27מעריכין 27
מערבא 27לזבוני 27ליזיל 27ליורשו 27לישאל 27לפגם 27למוצאי 27למקרא 27
לממון 27ללוים 27להיכל 27להקב"ה 27לההיא 27להתעשר 27לכ"ג 27לבוד 27
לבקר 27לאיל 27לשנויי 27לשמעון 27לעז 27הוראה 27הספק 27הרצפה 27
הקנים 27הקדישן 27המילה 27המית 27המשולם 27המשכון 27הגוזל 27הגונב 27
הגדילו 27הדרת 27הבדים 27האיכא 27האלמנה 27התמצית 27השתחואה 27השן 27
השחיטה 27החרם 27גופין 27גלה 27דפריש 27דנורא 27דמקדש 27דכתיבי 27
דבילה 27דבן 27כיפי 27כרעא 27כמר 27כלפנים 27כללות 27כדרב 27
ככרות 27ככלי 27כבשי 27כשבה 27כחן 27בזוזי 27בימיו 27בקרובותיה 27
בנזירות 27בנדבה 27בגידין 27בדיינין 27בדידיה 27בכתובתה 27בכעדשה 27בבקעה 27
באיסורא 27באורתא 27באלה 27באלף 27בעושה 27אילעא 27איבעיא 27אישתני 27
אוקימנא 27אריה 27אפיתחא 27אמריתו 27אהדריה 27אדרב 27אתרא 27את"ל 27
אשפה 27אשכחינהו 27אחיזה 27א"ד 27תפל 27תבע 27שיימינן 27שיננא 27
שורך 27שטעונין 27שנזר 27שנטל 27שנתגייר 27שמטמאה 27שמנו 27שלנו 27
שלמיא 27שדינן 27שכב 27שבק 27שבתון 27חידוש 27חצירו 27חומרי 27
חתימה 27חתך 27עירובן 27עולתו 27עמים 27זיקת 26זוגות 26זבינא 26
יצרו 26יוני 26יוכל 26יועזר 26ימעט 26ילבש 26ידם 26ידעת 26
ישמח 26יעסוק 26צרכיו 26צפונה 26וזדון 26וזבין 26וישא 26ויחיד 26
וספר 26וסמך 26ור' חייא 26ומיעוטי 26ומותרין 26וממלא 26ומדת 26ומאתים 26
ומתודה 26וליה 26ולנקבה 26ולעובד 26והויא 26והלבונה 26והאיש 26והשתחוה 26
וכבוד 26ובור 26ובמשא 26ובה 26ובחזקה 26ואזדו 26ואיזה 26ואפ"ה 26
וא"ר יצחק 26ותנו 26ושונה 26ושפחתו 26ועוסק 26טומאות 26טרפות 26טבלה 26
סימאי 26סיד 26סובב 26סמכינן 26סהדא 26ריבוי 26רצתה 26רופא 26
רמית 26רגע 26רביעה 26רבותא 26ראשיהן 26רשותו 26קיחה 26קומי 26
קובעת 26קטל 26קנסוה 26קנאו 26קדושות 26פרנסתו 26פרנס 26פלג 26
פאת 26פתוחות 26ניקבה 26ניכול 26נודף 26נרצע 26נקנין 26נהוג 26
נגר 26נתרבה 26נתת 26נשבה 26נערות 26מיהדר 26מידם 26מיתבא 26
מצינא 26מצחו 26מוקמת 26מטילין 26מרבי יוחנן 26מרחיק 26מקצתן 26מקשה 26
מנחתה 26מליאה 26מדקא 26מבקשין 26מארעא 26מאליה 26מתחילה 26משיבין 26
משמרת 26משכנתא 26משתמרת 26מששים 26מחלה 26מעמד 26מעה 26לצדקה 26
לולד 26לטהר 26לרה"י 26לרבי חייא 26לרעה 26לר"נ 26לפרש 26לפתח 26
לפחות 26למשמע מינה 26למערכה 26להדי 26להאכילו 26לגרש 26לכבודו 26לברא 26
לאורה 26לארבע 26לשבעה 26לעדים 26הטבילה 26הנושא 26הממונה 26המבדיל 26
המתפלל 26המעות 26הגבר 26הבאות 26הב"ע 26התפלל 26החזירו 26החזיר 26
העראה 26העני 26גוף 26גמרו 26גמרה 26דרסה 26דרב אויא 26דרב אחא 26
דקרי 26דמתני' 26דכרין 26דאינה 26דאף 26דתרומה 26דחייש 26כיסופא 26
כספים 26כרב הונא 26כנענית 26כלאי 26כתבה 26כשחייב 26כ"ד 26בזיבה 26
ביתר 26ביעי 26ביעור 26בציפורי 26בסתמא 26ברם 26בנר 26במותו 26
במנחות 26בגת 26באחותה 26בחרב 26בחמשים 26בחבל 26בעצרת 26בעם 26
אזלת 26איילונית 26איקרו 26איכפת 26אוקי 26אסופי 26אפים 26אבטינס 26
אשתך 26א"ר נחמן בר יצחק 26תקריב 26תמימין 26שיצאה 26שיריה 26שיבה 26שטן 26
שניתנה 26שנית 26שנוי 26שנמצאת 26שנדרה 26שנשאת 26שנשחטו 26שמרים 26
שמחל 26שליחא 26שדריה 26שביתה 26שאסורה 26שתיק 26שחסרו 26חיות 26
חילל 26חולדה 26חולשא 26חרופה 26חגי 26עורף 26עמכם 26עדה 26
עדת 26זוגא 25זמנן 25זכין 25ילמדנו 25יהודי 25יגמור 25יכתבו 25
יבמות 25יבשין 25יתום 25צף 25ויבמה 25ויבש 25ויאכלו 25וישתה 25
וולדה 25וקמיפלגי 25וקדם 25ופר 25ונקבות 25ונתת 25ומקום 25ולדי 25
ולבנה 25ולשם 25ולחמה 25והזיק 25והילכתא 25והיכן 25וגופו 25וגובה 25
וגט 25וכליו 25וברי 25ובל 25ובשטר 25ובשעה 25ושוה 25ושאלו 25
ושאל 25וחזי 25וחי 25ועצם 25ועלתה 25טרף 25טבי 25סופן 25
סנפיר 25רברבי 25ר' דוסא 25קורע 25קומתו 25קנקנים 25קברות 25קשיין 25
קשישא 25קשין 25קשי 25פסין 25פנימית 25ניטלין 25נישאת 25נועל 25
נקיים 25נקראת 25נגעו 25נכון 25נתון 25נתחלקה 25נחושת 25נחמיה 25
נעל 25נעבד 25מימינו 25מיתמי 25מיחלף 25מיחה 25מצותו 25מוסרין 25
מוקמינן 25מודעא 25מוחלין 25מועיל 25מסובין 25מרב חסדא 25מראשו 25מרחץ 25
מרחשת 25מקורה 25מקלט 25מקבלת 25מפסיק 25מניחו 25ממתני' 25מלאים 25
מלחם 25מגיד 25מגואי 25מדבריהם 25מכסין 25מכלי 25מכללה 25מכביצה 25
מאורתא 25מאשת 25מתנדבין 25מתנדב 25משמו 25משאוי 25משתלם 25משתלחין 25
מחילה 25מחיה 25מחשבתו 25מעון 25מעבודה 25מעבר 25ליפלוג 25לטעון 25
לרב ששת 25לפום 25למזיד 25להרע 25לגלויי 25לאורתא 25לאומר 25לתפלה 25
לשליש 25הזהיר 25הוצרכו 25הטיל 25הרוגי 25הרוב 25הקריב 25הנערה 25
המצוה 25הלבן 25הגוים 25הדלת 25הכי קאמרי 25האומנין 25האל 25האבנים 25
התימני 25השמיני 25החרשת 25העברה 25העשיר 25גנבתי 25גמי 25גדיש 25
דרדקי 25דרבי אבא 25דר' עקיבא 25דפסח 25דנפישי 25דמזבח 25דהות 25דאכלי 25
דחיישינן 25דעה 25כיור 25כוותי 25כולל 25כועס 25כרים 25כרבים 25
כרבה 25כממון 25כדשמואל 25כתובו 25כשאין 25כ' 25בזול 25בטולי 25
בטלית 25בטבול 25בספק 25בריבי 25ברביעי 25ברתא 25בקידושין 25בפי 25
במוקדשין 25במקל 25במנעל 25במעלי 25בלחם 25בהרת 25בהמתך 25בגיהנם 25
בגופן 25בגניבה 25בגלל 25בדמיה 25בכיס 25באר 25באשתו 25באחר 25
בשיר 25בשבא 25בשתיקה 25בחמרא 25בעריות 25בעדר 25אילפא 25אילך 25
איגלאי 25אוסרתה 25אומרה 25אוחז 25ארך 25אפרוח 25אדר' יהודה 25אארעא 25
אחותי 25א"צ 25א"ר מאיר 25א"ר אבין 25תומו 25תרעומת 25תקון 25תשובות 25
תחילתו 25תערובת 25שזרעו 25שיצתה 25שיוציא 25שיביא 25שובך 25שקליה 25
שפתים 25שפת 25שנפדו 25שמינה 25שהוחמו 25שהנשמה 25שהלכו 25שהכהנים 25
שגבו 25שדוחה 25שדא 25שכם 25שבישראל 25שאפי' 25שחלק 25שעלו 25
חיזוק 25חובות 25חסרה 25חפצי 25חמי 25חמורים 25חלוטו 25חשמונאי 25
חשבון 25חשך 25עיניהם 25עמון 25עמרם 25עגול 25עבידתייהו 25עשית 25
זימון 24זורע 24זהיר 24יוצאת 24יפרע 24ינתנו 24ידיהם 24ידיעות 24
יתכוין 24ישראלים 24יחדיו 24יחשב 24ציפורי 24צידי 24צרעת 24צמרו 24
צלע 24וזרע 24ויולדת 24ויודע 24וסותם 24וראש 24ונזיר 24ונזכר 24
ונסכיהם 24ונכרתה 24ומטמאה 24ולרבא 24ולהחמיר 24ולדן 24והולד 24והולכין 24
והארץ 24וד' 24ובשבת 24וארבעים 24ואתיא 24ואתאי 24ותהא 24ותן 24
וחותם 24וחליצה 24ועצמות 24ועולין 24ועליהם 24ועבדי 24טיט 24טומאתן 24
טוען 24סנהדרי 24ריקם 24רובן 24רות 24רשב"י 24רשב"א 24ר' יאשיה 24
ר' אומר 24ר"ט 24קצר 24פסוקים 24פרות 24פרושי 24פרעתיך 24פקוד 24
פלניא 24פשו 24נזירים 24נזקין 24ניזיל 24נקיה 24נמנין 24נמנעו 24
נמלך 24נחמן 24נעץ 24מזמן 24מייבמין 24מירושלים 24מוספין 24מודדין 24
מושך 24מראשית 24מלמעלן 24מלבד 24מגדלין 24מדי 24מדלגין 24מדעתה 24
מכרתי 24מאותו 24מאלו 24מאשה 24מתות 24מתרתי 24מתנת 24משחרב 24
מחזקת 24מחרש 24מחללינן 24מעיר 24מעכבות 24לידון 24ליארס 24לישני 24
לצל 24לסוך 24לספק 24לקבלה 24למינהו 24למצות 24למקומן 24למדה 24
להזיק 24להצילו 24להוציאו 24להנהו 24להבא 24להעביר 24לברר 24לאיחלופי 24
לשקול 24לחומת 24לעולת 24היציאה 24הילכך 24היתירא 24הוסיפו 24הותירו 24
הטרפה 24הרגיל 24הפסולין 24הנשרפין 24המטות 24המניח 24ההולך 24הגורן 24
הגורם 24הבדלה 24האסור 24השולח 24השבועה 24החזירה 24החוזר 24החומה 24
הערוה 24גומות 24גרידא 24גד 24דרא 24דר' אמי 24דר"נ 24דקדיש 24
דנפלה 24דמחוזא 24דלוקח 24דהיכא 24דכולה 24דאימיה 24דאיתא 24דאכתי 24
דא"ר אלעזר 24דשמעה 24דעיקר 24כינויין 24כישראל 24כוון 24כרמים 24כקרקע 24
כמיניה 24כמוך 24כמחלוקת 24כלמטה 24כדאמרינן 24כבמוחזק 24כתובות 24כתביה 24
כשירות 24בזוית 24בצפרא 24בר' צדוק 24בקרבנות 24בקרב 24בקנה 24בפשיעה 24
במזבח 24במועדו 24במשפט 24בהוראת 24בהנך 24בגוויה 24בגר 24בביצים 24
בביתו 24בתחילת 24בשמאלו 24בשתיהן 24בחו"ל 24בעיקר 24בעידן 24ב"ר 24
ב"ח 24איטמי 24אילני 24אפי 24אמר אבא 24אלמנות 24אדוני 24אבנטו 24
אתננה 24אשתה 24אחולי 24אחריך 24א"א 24תינוקת 24תורתו 24תקע 24
תפלין 24תפשת 24תמוז 24תגע 24תתאה 24תשים 24תשתה 24תשחית 24
שורות 24שופרות 24שטף 24שנבעלה 24שמצוה 24שמכרו 24שמעה 24שהביאו 24
שבאת 24שבתוך 24שבחוץ 24שאילה 24שאנו 24שאבדו 24שחיטתן 24שעליה 24
חזרת 24חצוצרות 24חולצות 24חסידים 24חמותה 24חלום 24חלקיה 24חתים 24
עונו 24עטרה 24עבדיה 24עשירים 24עשרונות 24זמנא 23יורשה 23ירקא 23
ירדן 23ירבו 23יקברו 23יפול 23ימיך 23ידעו 23יאשיהו 23ישאנה 23
יחזרו 23יחלקו 23י"ד 23י"ח 23צאנך 23וזיבורית 23ויפה 23וישנו 23
וצדקה 23וטהר 23ורשב"ג 23ור' יצחק 23ור' אסי 23וקראו 23וקדשה 23וניתוח 23
ומניחין 23ומלאכי 23ומשקה 23ומ"ט 23ולרבנן 23והותרה 23והלכו 23והשוכר 23
והשואל 23והעלו 23וכולה 23וכדי 23וכחש 23ובית שמאי 23ובשביעית 23ובער 23
וב"ש 23ואזלי 23ואומרת 23ואנו 23ואת"ל 23ותרומת 23ושינה 23ושמרתם 23
ושכיב 23ושתיק 23וחצר 23ועליו 23טורח 23טרחינן 23טפל 23טל 23
טביחה 23טבעא 23טעמים 23סוסים 23סומקא 23סותרת 23סכינא 23רצין 23
רב חנן בר רבא 23ר' חמא 23קינוי 23קולא 23קבועין 23קץ 23פורים 23פרוסה 23
פרוסבול 23פלח 23ניפול 23נפטר 23נפשייהו 23נשאו 23נענש 23מיסב 23
מינן 23מישרא 23מצטרפת 23מסוף 23מר' יוחנן 23מנינן 23מלוי 23מלאכת 23
מהלכי 23מכותל 23מבערב 23מתגרשת 23מתענה 23משור 23משרה 23משפחת 23
משבעה 23משאי 23מעיז 23מעשיהם 23ליקני 23לצרה 23לצד 23לטומאת 23
לטלטלו 23לרקיע 23לרפואה 23לרבי חנינא 23לנשיא 23למולך 23למודה 23למריה 23
למקפה 23להיתר 23להרוג 23להפסד 23לכולי עלמא 23לכתף 23לבד 23לאבוה 23
לאחוריה 23לתקוני 23לשלומי 23לשהות 23לחייבו 23לחיה 23לחליצה 23הזוג 23
הזרוע 23הזכרים 23היושב 23הימניה 23הימנית 23הוושט 23הורמו 23הטמאה 23
הסל 23הרהור 23הראויין 23הקמה 23הפתחים 23הנרות 23המזרח 23המקרא 23
המפקיר 23המלכה 23המגרש 23המשקין 23המחנה 23הלבונה 23הכרמים 23הכרת 23
הכר 23הכתובה 23הארצות 23התראת 23השכינה 23העצמות 23גזירי 23גזירות 23
גומא 23גרמו 23גגות 23ג"ש 23דרור 23דרובא 23דרגש 23דרב אדא בר אהבה 23
דקלים 23דקדשי 23דקביל 23דמטמא 23דמת 23דאינשי 23דשערי 23דחיטי 23
דחויה 23כותבת 23כספא 23כריסו 23כפועל 23כנענים 23כהוגן 23כגריס 23
כבשר 23ביטוי 23ביראות 23בירך 23בידן 23בטבריא 23בקורה 23בקופה 23
בקרוביו 23בקנס 23בנקבות 23בנפש 23במזוזה 23במכירה 23במשנה 23בלינה 23
בגיזה 23בגימטריא 23בגוייהו 23בגו 23בגג 23בכספא 23באכילת 23בשלישית 23
בשלשים 23בשבוע 23בחזקה 23בחור 23בעפר 23ב 23אישתכח 23אומצא 23
אושא 23אושעיא 23אפותיקי 23אמשול 23אליעזר 23אלוה 23אשור 23א"ר ששת 23
תוסיף 23תותי 23תרתין 23תמכור 23תהום 23תאפה 23תאכלנו 23תשמישתא 23
תחלוץ 23תעמוד 23שיורא 23שיכולה 23שויוה 23שותות 23שטעונה 23שרביא 23
שקלו 23שפה 23שנותיו 23שנכנסה 23שמצינו 23שמעמידין 23שלקח 23שהזיק 23
שגזל 23שבפרט 23שבכל 23שבאותו 23שבארץ 23שתביא 23שחטאו 23שעטנז 23
שעשאן 23חיובי 23חצרות 23חוניו 23חרמים 23חפניו 23חנילאי 23חמורו 23
חלקי 23חלקת 23חללים 23חבירי 23חבילי 23עזה 23עירבה 23עונשין 23
עולותיך 23עובדין 23ערבי 23ערבא 23עמוק 23עגלים 23עבידנא 23זינתה 22
זוטרי 22זקניך 22זמני 22יונית 22יונתן 22יולד 22יסקל 22יפליא 22
ילד 22יהבה 22יברך 22ישרפו 22ישפוך 22ישאל 22צואר 22ויראת 22
וימכר 22ויתבי 22וישן 22ויעשו 22ויעשה 22וקיבל 22וקבלה 22ופטורה 22
וניחוש 22ונטלו 22ונרבע 22ונעשית 22ומזוזות 22ומותרת 22ומפטירין 22ומלך 22
ומתני' 22ומחוסר 22ולוקה 22ולוג 22ולקחת 22ולאמו 22והלוים 22והחזירה 22
וכסף 22וכרות 22וכלה 22ובנותיו 22ובמעשר 22ובאה 22ובחג 22ואסורין 22
ואהבת 22ותחת 22ושבעת 22ועולת 22טירחא 22טריף 22טבחא 22סוכתו 22
סכנתא 22רואות 22רבות 22רב עוירא 22קורעו 22קונמות 22קרנים 22קנסות 22
קנאות 22קמיע 22קמו 22קבלת 22קאים 22פסי 22פריטי 22פרשיות 22
פנאי 22ניתיב 22נותנן 22נסכא 22נפישן 22נדרת 22נכריות 22נתערב 22
מזידין 22מזמור 22מייתינן 22מייתו 22מיפטר 22מימין 22מצטרפי 22מוכיחין 22
מוכחא 22מקושר 22מקדשים 22מפרשא 22ממזרים 22מלקין 22מל 22מדיח 22
מדברת 22מכרת 22מבעיר 22משיצא 22משרת 22משקי 22משפחות 22משלים 22
משלמים 22משתכח 22לזריקה 22לימי 22ליגאל 22לסתור 22לר' ישמעאל 22לר' עקיבא 22
לקצור 22לקטלא 22לקנות 22לקדרה 22לקבורה 22לקבולי 22למידין 22למקח 22
למנחת 22למתניתין 22למחלוקת 22להוי 22להדליק 22לגופה 22לגדול 22לגדל 22
לבתו 22לארבעה 22לאנשי 22לתרוייהו 22לשור 22לשקיעת 22לשניה 22לשנות 22
לשמעתיה 22לשער 22לחיין 22לחלוץ 22לחבירתה 22לעקור 22היוצאין 22היסוד 22
הצונן 22הסוס 22הסגן 22הפסיק 22הפרוץ 22הנהר 22המקוה 22המלכים 22
המתן 22המשתחוה 22הכרי 22הבזיכין 22הברכה 22האמה 22התינוקות 22התקבלתי 22
השורף 22השבטים 22השבט 22החובל 22החשוד 22העיסה 22העגלה 22גזירת 22
גיזה 22גייז 22גוזרין 22גליל 22גלו 22גבורות 22דיקלי 22דינרים 22
דיהב 22דידעי 22דצריך 22דסגי 22דסבירא 22דריסת 22דרגא 22דרב זביד 22
דכמה 22דברייתא 22דאיתקש 22דשבתא 22דחזקיה 22דחיי 22דעות 22דעתי 22
כסותו 22כרוך 22כרבי נתן 22כפילא 22כנגדן 22כנדון 22כמצותו 22כמתנת 22
כלומר 22כבית שמאי 22כאביי 22כשוגג 22כשפים 22כשהיה 22כשתי 22כחצר 22
בזוג 22בזכות 22ביקור 22בינה 22בידינו 22ביבמתו 22בצנעא 22בוכרא 22
ברשותי 22ברחוק 22בניכם 22בנביא 22בנחת 22במטלטלין 22במעמד 22בהודאה 22
בגוה 22בדמיהן 22באפיה 22באבר 22באתרה 22באחרים 22בתרומת 22בתפילין 22
בשיל 22בשיתא 22בשורה 22בחייבי 22בעינייהו 22בעמידה 22איברים 22איתרבי 22
אופין 22אודי 22אוכלי 22אריכא 22אפרים 22אבוהון 22אשכול 22אחזיק 22
תור 22תופס 22תראה 22תרעה 22תקופה 22תקום 22תפוח 22תלי 22
תגלה 22תשמישו 22תשעים 22תחלוק 22שינת 22שוק 22שומרים 22שובו 22
שותף 22שריין 22שקלת 22שפכה 22שפך 22שנטעו 22שמלאכתו 22שמחת 22
שלוה 22שלחנו 22שהקריב 22שהלכה 22שהבעלים 22שדייה 22שבית שמאי 22שבתו 22
שתלד 22ששון 22שחורות 22שחטן 22חייך 22חיצונה 22חצרו 22חליצת 22
חבוש 22חשיכה 22עילאי 22עבידתא 22עתידה 22זהורית 21יינות 21ייחוד 21
יושבים 21יריכו 21יראו 21יקוץ 21יקדיש 21יבוא 21יתירתא 21יתיבנא 21
צומת 21צנון 21צדיקי 21צדקיה 21ויצו 21ויקחו 21וידעוני 21ויען 21
וטמאה 21וסתות 21ורחב 21ופירות 21ונושא 21ומזון 21ומזבין 21ומצורעין 21
ומתוך 21ומעות 21ולאביי 21ולאחד 21והקדש 21והפדה 21והדם 21והשיב 21
והשניה 21וגר 21וגדר 21וכסה 21וכללא 21וכלב 21ובזו 21ובמנחה 21
ובתי 21ואיתמר 21ואוקימנא 21וא"ר יוסי 21ותרומה 21ותלת 21ושמונים 21ושמנה 21
ושמעון 21ושגגתו 21ושערי 21וחסד 21וחמרא 21טביומי 21ספרי 21סנחריב 21
ריבויי 21ריבויא 21ריחים 21רצונך 21רוכב 21רועי 21רכב 21רב אחאי 21
רב חביבא 21ראוהו 21ר' אילעא 21קוצר 21קטלה 21קפץ 21קארי 21קשו 21
קש 21פיקח 21פורע 21פרוכת 21פנימי 21נוי 21נוחלין 21נסתרה 21
נקוט 21נגאלת 21נדחה 21נתייאשו 21נתר 21נתקדשה 21נשרפין 21נשר 21
נשבעתי 21נשתיירו 21נער 21נעלו 21מזובו 21מזרעו 21מינייכו 21מילקא 21
מית 21מצרף 21מצאתיה 21מושיבין 21מטמיא 21מטבחיא 21מסוכנת 21מסוכה 21
מסלקינן 21מרוח 21מקולי 21מקחו 21מפסח 21מפליג 21מניינא 21ממונן 21
ממול 21ממלאין 21ממעות 21מלכותא 21מגבי 21מכריזין 21מברכינן 21מאין 21
מאריך 21מארבעה 21מאמו 21מאשר 21משמתינן 21משכנו 21מחטא 21מחמשה 21
מערבי 21לימרו 21לילד 21לילף 21ליגזור 21לצרף 21לצדיק 21לטהרה 21
לסיכוך 21לרבי ישמעאל 21לרבן גמליאל 21לר' זירא 21לקרובים 21לקלעים 21לנהרדעא 21למילתא 21
למיתי 21למקומה 21למבוי 21למשקל 21להודיע 21להקדים 21להגביה 21לכוליה 21
לכולה 21לבועל 21לבם 21לבעליהן 21לאמצע 21לאחריות 21לתקן 21לתגר 21
לתך 21לשליח 21לשלוחי 21לשביעית 21לחודה 21לחמץ 21לעיוני 21לעשותו 21
הייבום 21היקש 21היכר 21הוקשו 21הרוצח 21הרובע 21הרוחות 21הרביעי 21
הרשעים 21הרשעה 21הרחיק 21הקן 21הפך 21הנהנה 21הנכרי 21המובחר 21
המקריב 21המדינה 21המבשל 21המערה 21הגזית 21הגרנות 21הגרלה 21הכלה 21
הבונה 21הבדיל 21האיטלקי 21האסורים 21התורף 21השטן 21השליח 21העינים 21
העמד 21העביר 21גזילות 21גל 21גבינה 21גבך 21דזימנין 21דרגל 21
דרבי יצחק 21דקיימי 21דקאתי 21דנהרא 21דמעלי 21דלילה 21דליתנהו 21דליתא 21
דכר 21דאזלי 21דאמרו 21דאשה 21דא"ר אבהו 21דתקינו 21דשמיע 21כיתי 21
כרכים 21כפרים 21כמוציא 21כמותן 21כמראה 21כלפני 21כלכלה 21כבתה 21
כבעל 21כתיקנה 21כתנא 21בזכרים 21ביבמה 21בטהרות 21בסיפא 21בסימנין 21
ברובו 21בקידושי 21בפרשת 21בנשואין 21במינה 21במקרא 21במקדיש 21במלחמה 21
במשיחה 21בלבונה 21בלשכת 21בהקדש 21בדיו 21בדמו 21בדלות 21בכבש 21
בבלאי 21באידך 21בתשמיש 21בשיטת 21בשופר 21בשותפות 21בענין 21איקפד 21
איתן 21אישתבע 21אודו 21אוכלה 21אוחזין 21אסון 21ארכן 21אנת 21
אגודא 21אגוד 21אביב 21אבנט 21אתינא 21אתנייה 21אשמות 21אחריהם 21
תונא 21תותירו 21תרבא 21תמחויין 21תשרף 21תשת 21תחיית 21תחיה 21
תעביד 21שיניו 21שצריכה 21שולחני 21שרית 21שרף 21שנפרצה 21שנמצאו 21
שנתערבה 21שמיעא 21שלקה 21שהחזיק 21שכלו 21שבורה 21שבני 21שאומר 21
שחוק 21שערה 21חצאין 21חוזאי 21חוטי 21חסדו 21חרדל 21חנויות 21
חנווני 21חמירא 21חלמא 21חלבים 21חביריו 21חברין 21חברי 21עיסקא 21
עצמי 21עצמותיו 21עוקר 21עולים 21ער 21עקרה 21ענן 21עבדיו 21
זוטי 20זוהמא 20זמם 20זבל 20יישן 20יציאות 20ינאי 20ילפי 20
יתירות 20יתומה 20יתרו 20יעמדו 20צמיד 20וזיל 20וימת 20וידע 20
וצבעו 20ווי 20וולד 20וטעה 20ורב המנונא 20וראשי 20ורשות 20ופרוטה 20
ופאה 20ונדבה 20ונדחה 20ונתגרשה 20ומציעתא 20ומרור 20ומקצתו 20ומניחן 20
ומכאן 20ומתנות 20ומשפט 20ולילף 20ולרב 20ולכתוב 20ולשמואל 20ולענין 20
והרגו 20והנפש 20והחזיר 20וה"ה 20ודיו 20ודרום 20וכשב 20וביני 20
ובי 20ובאות 20ואילן 20ואיתקש 20ואנכי 20ואמור 20ואמרתי 20ואמת 20
ואחות 20וא' 20ושורפין 20ושרף 20ושלחה 20ושביעי 20ושבח 20וששים 20
ושעירים 20ושעירי 20ועיר 20ועגלה 20ועבודת 20ועשאו 20טעו 20טעמו 20
סגיאין 20סחור 20ריפוי 20ריבתה 20רמו 20רבי תנחום 20רבי שילא 20רב אחדבוי בר אמי 20
רב עוקבא בר חמא 20קינין 20קוצים 20קונות 20קנסינן 20פיאה 20פול 20פריק 20
פרישה 20פרסאות 20פרץ 20פרחי 20פתוחה 20ניצוצות 20ניהלן 20נידונין 20
נולדו 20נותנים 20נותנה 20נטיעה 20נדרש 20נתנן 20נשיאות 20נשרף 20
נשתנו 20מזומן 20מזדבן 20מיפרשא 20מיפלג 20מינכרא 20מילת 20מצער 20
מופר 20מופלא 20מוליד 20מודין 20מועדת 20מסית 20מסורת 20מסלק 20
מרה"י 20מראית 20מקטיר 20מפסקת 20מניסן 20מנינא 20מנחם 20ממיתה 20
ממרא 20ממאה 20מלכותו 20מלאכול 20מהרה 20מהנה 20מדינר 20מדליק 20
מבטיל 20מאור 20מאפה 20מאכילה 20מאכילתה 20מאתן 20מתיירא 20מתניתו 20
מששא 20משחיטתו 20מחצלת 20מחולל 20מעובד 20מעמיד 20מעמך 20מעשרין 20
ליואי 20ליהדר 20ליתיב 20לוט 20לטוב 20לטלטולי 20לרוב 20לר' חנינא 20
לקמייהו 20לפומבדיתא 20לפדותה 20לנכסיה 20למיזל 20למוד 20למועד 20להטמין 20
להאכיל 20לגיהנם 20לגת 20לג' 20לכיפה 20לכבות 20לאלהי 20לאשת 20
לתורה 20לתשלומין 20לשרוף 20לעיני 20לעומר 20לעשותה 20הזמה 20הוציאו 20
הסנדלר 20הסלע 20הקול 20הפוסל 20הנישואין 20הנמכר 20המצא 20המטלטל 20
המלמד 20המלכות 20המשתה 20ההין 20הגידין 20הגרים 20הדרה 20הכונס 20
הבבלי 20האומן 20הארי 20התרת 20השיטה 20השעורין 20החוט 20החמיץ 20
ה"ה 20גזילו 20גזעו 20גוריון 20גופי 20גוד 20גרוגרת 20גנזו 20
גלגל 20ג 20דייקא 20דירת 20דורו 20דודי 20דרכיך 20דרבי ירמיה 20
דקים 20דקשיא 20דפטר 20דני 20דנהר 20דמסייע 20דממילא 20דמלכותא 20
דמשה 20דדייני 20דדלמא 20דאזיק 20דאיצטריך 20דאיתנהו 20דאסירא 20דא"ר יצחק 20
דעבידי 20ד 20כותיים 20כר' ישמעאל 20כליות 20כליא 20כלישנא 20כלתו 20
כהלכתן 20כדרב חסדא 20כדשנין 20כבת 20כשנים 20כחוט 20כחד 20כעס 20
בזרוע 20בזמנן 20ביומיה 20בירא 20ביעתותא 20בוא 20בוץ 20בטהור 20
בסוכות 20בראייה 20בקיום 20בקום 20בפיך 20בנגיעה 20במרחשת 20במנא 20
בממזרת 20במליקה 20בהדדי 20בגיטא 20בדור 20בכרי 20בביתי 20בברוך 20
באוכל 20באפר 20באבנים 20באתה 20בתמיד 20בשומע 20בשטרא 20בשברי 20
בחורבה 20בעליך 20בעתו 20בעשור 20איזוהי 20אילא 20איתחזי 20אצלי 20
אויבים 20אוצר 20אוכמא 20אסרי 20ארזים 20אקרי 20אמצעי 20אהדרינהו 20
אדומה 20אדרבי יהודה 20אכילנא 20אכלת 20אברייתא 20אשרה 20אחז 20א"ר לוי 20
תיקנו 20תובעת 20תואר 20תרדיון 20תפוס 20תנורא 20תלבש 20תדירה 20
תבואות 20תשבו 20תחום 20תחלתן 20שיסתאבו 20שידה 20שונין 20שותין 20
שקרב 20שקנה 20שנותן 20שנאה 20שנשברה 20שלהם 20שהקריבו 20שהקדימו 20
שהבעל 20שבראש 20שבקינן 20שבנדה 20שאלמלא 20שאלתי 20שאכלה 20ששלח 20
ששת 20שעשאו 20חיסר 20חצאי 20חביב 20חבור 20חב 20חץ 20
עילאה 20עישור 20עולמו 20עוברי 20Frequency Study for : shabbos
FreqFreqFreqFreqFreqFreqFreqFreq
אמר 2263לא 1759אלא 880על 777ליה 733את 679ולא 675של 644
אין 625כל 585בר 567הוא 525אומר 479אבל 477רב 459מאי 456
הא 454לו 438חייב 435לה 430משום 418בשבת 406נמי 399א"ל 389
בן 339כי 316דאמר 314בין 306רבא 304בו 293שלא 272אביי 269
זה 264אחת 259אדם 256היא 251או 246אסור 242אי 241דלא 239
עד 236מה 228אם 228לאו 227להו 226אף 224אחד 219לי 215
שמואל 214מי 213כדי 208מותר 207שבת 204מפני 202בה 198פטור 193
ואמר 190ואין 185והא 183ואם 182רבה 180מן 180הכא 178שאין 178
עליו 172סבר 166תנא 166התם 163שנאמר 162האי 161רב יהודה 160הוה 160
ביה 160בהן 160דבר 159עליה 156קשיא 153אמר ליה 151אפילו 149לך 146
גבי 145ה' 144הכי 143דכתיב 141דילמא 140דתניא 140דברי 139כלי 139
שהוא 139מתני 137גמ 137רבנן 134מהו 134כיון 132רב הונא 130ישראל 129
בני 129איכא 129מר 128יש 127אינו 126בית 122אמרו 122ואי 120
רבי יהודה 118השבת 117יום 116הלכה 116תניא 116אומרים 115מאן 113רב יוסף 112
היה 112דמי 111חטאת 110הן 109קא 108שני 107ת"ר 106תנן 103
רבי 102כאן 102ד' 99א"ר יוחנן 98אני 96זו 95מים 95וגו' 94
פליגי 94דרב 94אחר 94רב אשי 93מ"ט 92ביום 92בהמה 92רבי יוחנן 91
לצורך 91אל 91מיניה 90שרי 90דאמרי 89לפני 88שתי 88וכי 87
דתנן 87מלאכה 86מעשה 86שכן 86איתמר 85צריך 84דבי 84שמא 83
שמן 82והתניא 81טומאה 81רב חסדא 80ר' יהודה 80אימא 80אותו 80לעולם 78
כך 78עם 78בריה 77תורה 77וכל 75בשביל 75אשר 75ההוא 73
דאי 73שיש 73קטן 72מקום 72לתוך 72חד 72וכן 71ועל 71
שאינו 71ר' יוחנן 70ר"ש 70הקב"ה 70היו 69כתיב 69ושמואל 68טמא 68
ר' יוסי 68אילימא 68אמות 68ת"ש 68רבי יוסי 67קמ"ל 67מידי 67היכי 67
הני 67הכל 67אמרת 67היינו 66הרי 66אלו 66אתא 66אשה 66
קרא 65מצילין 65ואת 64עור 64רב פפא 63רב נחמן 63לעשות 63בעי 63
שאני 63חדא 63ואחד 62פי 62מצוה 62בי 62אמרה 62אתה 62
עושין 62עושה 62משמיה 61לומר 61לפי 61ג' 61אע"פ 61שפיר 61
חכמים 61עשה 61נותנין 60למה 60היכא 60בשלמא 60יכול 59קתני 59
בר אבא 59תני 59עביד 59דאית 58אתי 58ואמרי 57מטלטלין 57לענין 57
כגון 57אותן 57ש"מ 57חמין 57עולא 57כמה 56תחת 56וכתיב 55
טוב 55ר"א 55פשיטא 55מנא 55למאי 55היתה 55בכל 55בשר 55
שלשה 55ידו 54והאמר 54ובין 54קאמר 54להן 54בא 54אוכל 54
אפי' 54אלעזר 54וחכמים 53רבי שמעון 53נר 53ארבע 53חוץ 53קמיה 52
מיתיבי 52מדליקין 52כו' 52איבעיא להו 52אמרי 52ובלבד 51קאי 51משה 51
גדול 51יין 50ואינו 50מאי טעמא 50לימא 50למעלה 50להם 50הואיל 50
המוציא 50מיחייב 49מלאכות 49תימא 49ושל 48טמאה 48גופו 48בידו 48
בחול 48תרי 48שם 48ימים 47לפניו 47למטה 47היום 47דברים 47
חנה 47עליהן 47ומאי 46מתיר 46למימר 46השתא 46דרך 46ביו"ט 46
אותה 46יומא 45ומה 45והוא 45רשב"ג 45נותן 45מהן 45מתקיף 45
הנר 45כמאן 45שנו 45עשרה 45וכו' 44טהורה 44לבי 44הרבה 44
בשעת 44תפילין 44שנא 44שלש 44טהור 43ממנו 43מת 43הוי 43
גזרו 43דקא 43ואחת 42מחייב 42גזירה 42דרבא 42דקתני 42בגד 42
כלים 41בכלי 41ב"ש 41חייא 41טעמא 40רב ששת 40ראשון 40נכרי 40
לוי 40ביתו 40שהיא 40שתים 40ויאמר 39ורבנן 39סיפא 39פירות 39
כנגד 39בזמן 39ביד 39בלבד 39בהו 39חזי 39יד 38צמר 38
רב נחמן בר יצחק 38מילתא 38לרה"ר 38דתימא 38ברה"ר 38אי הכי 38אנא 38תרומה 38
חייבין 38ע"ז 38יצא 37יצחק 37ואמאי 37ואלו 37רבי אליעזר 37רבי אלעזר 37
ר' שמעון 37נינהו 37מילה 37מכאן 37מע"ש 37כלל 37בינייהו 37בתוך 37
בעל 37בעא 37ב' 37אלמא 37שהיו 37ספק 36רבי ישמעאל 36רבי חייא 36
קטנה 36מחזירין 36דוד 36דם 36אצל 36אותיות 36אנן 36אמאי 36
שאינה 36וזה 35רבינא 35קסבר 35מצות 35מטה 35מכלל 35לטעמיה 35
למ"ד 35לן 35גברא 35דוחה 35דלית 35דהוה 35במקום 35תלתא 35
שנים 35יוצאין 34ואפילו 34וחד 34רישא 34נוטל 34מתוך 34מתני 34
לית 34הארץ 34דרבנן 34דאיכא 34במאי 34בעינן 34אינה 34אפשר 34
תרוייהו 34ת"ל 34עשר 34יעקב 33לזה 33למעוטי 33כן 33בעון 33
יתיב 32ומר 32רה"ר 32ר"מ 32מני 32מכה 32לאחר 32הוו 32
הרבים 32הכלים 32הבית 32במה 32אבר 32תנינא 32שיעור 32עלה 32
זמן 31יהא 31רב אחא 31קודם 31לרבנן 31להיות 31לכם 31המת 31
דמיא 31כולו 31כתב 31בשעה 31ארבעה 31אמרינן 31יהודה 30צריכא 30
רב כהנא 30קמיפלגי 30מילי 30מי' 30מודה 30מלא 30לרבא 30להא 30
השמשות 30ה"נ 30דהא 30בהא 30בחמין 30איני 30אליבא 30אבוה 30
תעשה 30שלמה 30שהן 30שאם 30עילויה 30עלך 30צריכה 29ועשה 29
נעשה 29בדבר 29בתר 29איתיביה 29אית 29תנו רבנן 29שמיה 29חרס 29
ע"ג 29יוצא 28וכמה 28וב"ה 28טפחים 28רוב 28רב חמא 28רחמנא 28
ר' אליעזר 28קרי 28הלל 28הדליקה 28בת 28אמה 28אבות 28א"ר יהודה 28
שהיה 28שעל 28עסקינן 28ויהי 27והדר 27והתנן 27ואתי 27ועוד 27
סבירא 27פחות 27מיבעי 27מלך 27מחיצה 27מעתה 27לידי 27ליכא 27
לרב אשי 27לכתחילה 27לבית 27הלך 27כולה 27בכך 27בשמן 27איש 27
שמע 27עמו 27ורבא 26ומי 26ודאי 26ר' ישמעאל 26קרקע 26מטמא 26
מביא 26מתיב 26מחללין 26מעשר 26לרב 26לדבר 26לכתוב 26הנה 26
הדר 26הדדי 26התירו 26החמה 26גוריא 26גדולה 26דומה 26דשרי 26
בימות 26אוכלין 26אע"ג 26תינוק 26תרתי 26שחל 26חיה 26חי 26
חלב 26יהושע 25ידיו 25ורב 25ונותן 25ואיכא 25ס"ד 25רמי 25
קמא 25נפקא 25מסייע 25מקומו 25מבעוד 25מאכל 25מתכוין 25משכחת 25
מחלוקת 25הצד 25המלך 25הכי קאמר 25הכא במאי עסקינן 25התורה 25דתני 25כיצד 25
כירה 25כרבי יהודה 25ביצה 25בלא 25בחצר 25אות 25זהב 24ירושלים 24
י' 24וקא 24ואלא 24טפח 24רבי מאיר 24רבי עקיבא 24קורין 24מוקצה 24
מעשרה 24ליתן 24לקיש 24לתוכו 24לשון 24לשבת 24הזורק 24הדרן 24
דרב הונא 24דר' יהודה 24דמר 24דכי 24דשמואל 24כר"ש 24כלום 24בכלים 24
בעלמא 24איקלע 24אחרים 24שלו 24שהוחמו 24שדי 24חנוכה 24זוטרא 23
זהו 23יהי 23יאכל 23ומניח 23ותניא 23סברי 23פוטר 23מיבעיא 23
משקה 23לישראל 23למימרא 23לכתחלה 23היכי דמי 23הראשון 23הבא 23גופא 23
דבעי 23כולן 23כ"ש 23בבית 23בשוגג 23אכל 23תיובתא 23שאמרו 23
חטא 23יוסף 22צדדין 22ואוכל 22ואף 22ספרא 22קרבן 22קשר 22
פניו 22פשתן 22נחמני 22נחלקו 22מדרס 22מתירין 22מתני' 22מעות 22
למאן 22למחר 22להחזיר 22לאתויי 22היוצא 22הואי 22הכסא 22העם 22
דוחין 22דליכא 22בפני 22במזיד 22בהדי 22בשאר 22אידי 22אמרן 22
אשי 22תיקו 22שנה 22שנא' 22שמע מינה 22שבתא 22חיבור 22חצי 22
עזריה 22עבדי 22ע"ש 22יפה 21והן 21ובא 21ואילו 21ואידך 21
טובא 21ריש לקיש 21רה"י 21רב דימי 21ר' חייא 21קנה 21פעם 21נתן 21
מניין 21מנין 21מתרץ 21מתניתין 21מעלי 21לרב יוסף 21למקום 21לכל 21
לאביי 21לאחריו 21המטה 21הלכתא 21גזרינן 21גזרה 21גב 21דאין 21
כרבי שמעון 21כמלא 21בי"ט 21בנו 21אנשי 21תצא 21שמלאכתו 21שלום 21
חמרא 21עולם 21זיתים 20יוצאות 20יותר 20ונח 20ואיבעית אימא 20ואיתימא 20
וחכ"א 20ועד 20סכנה 20סעודות 20ראשונה 20רשות 20ר' זירא 20ניטלין 20
נדה 20מיני 20מינה 20מיא 20מודים 20מסתברא 20מלח 20מחמת 20
למול 20היחיד 20גזור 20גביו 20כוותיה 20כסא 20כרת 20כר' יהודה 20
כשר 20ברית 20אידך 20אב 20תינוקות 20שמים 20חזיא 20חזקיה 20
חנינא 20חדש 20חכם 20עוקבא 20עלייהו 20עלי 20זימנין 19זכוכית 19
יוצאה 19יודע 19ימות 19וזרק 19ויש 19ורב יוסף 19והיה 19ודילמא 19
וכלי 19ובית הלל 19טמאין 19רע 19פטורין 19ניחא 19נוטלין 19נפש 19
נח 19מינייהו 19מסיקין 19מניח 19ממאי 19ממש 19לאדם 19לתוכה 19
הזה 19העושה 19דרש 19דלאו 19כולהו 19במת 19בהם 19אמרתי 19
אשמעינן 19א"ר זירא 19תנאי 19שמאי 19שאינן 19ששה 19עולה 19עסקי 19
ערלתו 19זית 18זרק 18זרע 18יקרא 18ידים 18ורבי שמעון 18והכא 18
ושמן 18וענבים 18סימן 18ריש 18רבי חנינא 18ראש 18ר' אלעזר 18ר' חנינא 18
ר"ע 18קלה 18פוטרין 18ניתנה 18נדרים 18מיד 18מערב 18לישנא 18
הצונן 18ההיא 18הגשמים 18הם 18גמר 18גבוה 18דמו 18דאביי 18
דעבד 18כרמלית 18כגרוגרת 18כבתה 18בזו 18בזה 18בימי 18בית שמאי 18
בהעלם 18בע"ש 18אצלו 18אטו 18אמינא 18א"ר יוסי 18א"ר אלעזר 18תא 18
שתהא 18שעה 18חול 18עיקר 18עצים 18עצמן 18ישן 17ור"ש 17
ומותר 17והלא 17וחמש 17טומנין 17טלטול 17טעם 17ספר 17רבין 17
ראשו 17קול 17נורי 17נא 17נשים 17מזוזה 17מקיים 17מלמד 17
מלאה 17מכדי 17מעין 17לטלטלה 17לנו 17להלן 17הוצאה 17הכתוב 17
האמורי 17העולם 17דרכי 17דרב יהודה 17דרב חסדא 17דבש 17בורר 17בגדים 17
בד"א 17בתים 17בשל 17בשתי 17בחדא 17אסורין 17א"ר חייא 17שמו 17
שמה 17שכל 17חזייה 17חושש 17חסר 17חפץ 17עזים 17עמי 17
יהיב 16ידיעה 16ידענא 16יתן 16צריכין 16ויצא 16ורמינהו 16ורבי יהודה 16
וקטומה 16ופשתים 16ולימא 16ולאו 16והיינו 16והאי 16ואפי' 16ותו 16
וחזר 16ועור 16רב המנונא 16רב אסי 16רב אדא בר אהבה 16ר' נחמיה 16קמיע 16פה 16
פת 16נפיק 16מזון 16מצד 16מרבנן 16מנלן 16מלכות 16מדקתני 16
מדבר 16מעיקרא 16לטומאה 16לסוך 16לרצון 16לרבה 16להאי 16לעת 16
הויא 16הוציא 16הרע 16הר 16המים 16השלישי 16דיקא 16דידיה 16
דאמרינן 16כסף 16כאילו 16כתנאי 16בר אבין 16בכותל 16בארץ 16בשני 16
בחמה 16איהו 16אומן 16אסורה 16ארבעים 16ארץ 16אמי 16אהל 16
אדא 16אביו 16תיבעי 16תורת 16תבשיל 16שילא 16שיעורו 16שמנה 16
חבל 16חשכה 16עצמה 16יצתה 15יומו 15ילדה 15צונן 15ופליגא 15
ונותנין 15ולבסוף 15והיא 15והני 15ואע"פ 15טבריא 15סקילה 15סכין 15
ס"ל 15רבי יהושע 15רבי אבא 15ר' יהושע 15ר' אבא 15פתח 15נימול 15נימא 15
נקב 15מומחה 15מרה"י 15מפסיקין 15מנח 15מנעל 15מלפני 15מלכים 15
מבוי 15מתכות 15מתכת 15משקין 15משני 15משהין 15מעלה 15לטלטל 15
לרשות 15לקבל 15לכו 15לבר 15לאור 15לחבירו 15הספר 15הפרשה 15
הנחה 15המילה 15המדרש 15הללו 15העליון 15גרופה 15דומיא 15דגים 15
דכ"ע 15דאילו 15כיוצא 15כוס 15בראש 15ברשות 15במקומו 15בלאו 15
באדם 15בתורה 15בשברי 15בשבתא 15בעו 15איניש 15אסיר 15אחרינא 15
תרווייהו 15תהא 15שמיע 15שבהן 15שבא 15שער 15חיויא 15חוטין 15
חלקי 15ינוקא 14ימול 14יהיו 14ידי 14ים 14וישב 14ור' יוחנן 14
ומשום 14והכתיב 14ואילך 14ואמרו 14ואח"כ 14סמוך 14סליק 14סחיטה 14
רוחץ 14רבש"ע 14קרשים 14קא משמע לן 14פתוח 14ניהו 14נפל 14נשמה 14
מיל 14מיכוין 14מיתה 14מצטמק 14מסמא 14מרחיצין 14מפי 14ממנה 14
מאות 14משוי 14לילה 14ליתי 14לטלטלו 14לרה"י 14לנוי 14למשה 14
לשהות 14הויין 14הנך 14האור 14האשה 14העין 14גיסא 14גופה 14
גלותא 14גבר 14דין 14דר' יוחנן 14דעלמא 14דעתו 14כזית 14כזורק 14
כוכבים 14כשהוא 14כשם 14בצונן 14בר' חנינא 14במי 14בשבא 14בחותם 14
איזהו 14אינשי 14אימר 14אגד 14אגב 14אשכחיה 14אחרת 14א"ר יצחק 14
א"ר אבהו 14תלמידי 14תלמיד 14שרגא 14שהונחה 14שגגה 14שבעה 14חרב 14
חמשה 14עומד 14ערום 14ערב 14עליהם 14עליך 14עץ 14זכר 13
יונה 13ירק 13ירמיה 13יהיה 13יתבי 13יעשה 13ורבה 13וקאמר 13
והכי 13ואל 13ואתם 13ותבשיל 13ושני 13ועדיין 13ו' 13טיט 13
טמאים 13רבי זירא 13ראוי 13ר' מאיר 13ר' עקיבא 13קלף 13קאמר ליה 13פורתא 13
נס 13נפיש 13נפק 13נאמר 13נאה 13מזל 13מוסיף 13מקורה 13
מלאכי 13משנה 13משל 13מחיצות 13מחט 13מחסיא 13מחשבתו 13לרבות 13
לגבי 13לבשל 13לאיסור 13לתוכן 13לחצר 13לעמוד 13הזב 13הים 13
הסוס 13הניחא 13המוכן 13הבגד 13ה"מ 13גם 13דיבור 13דרבי יוחנן 13
דרבה 13דקה 13דפטור 13דהוו 13דכולי עלמא 13דאורייתא 13כר' שמעון 13כמי 13
כדתנן 13כשרה 13בזוג 13בקש 13בפטיש 13בנות 13במשא 13בלשון 13
בגפת 13באויר 13בתירא 13אריג 13אלהים 13אדרבה 13אתיא 13תקרי 13
תנור 13שיעורא 13שק 13שמעת 13שכח 13שאר 13שש 13חייבת 13
חמור 13חמש 13חבית 13עצמו 13עפר 13עדיף 13זכות 12זכאי 12
זאת 12יריעות 12ימי 12יאמר 12ציצית 12צדיקים 12צדיק 12ויתיב 12
ורגליו 12ומפני 12ומאן 12והשתא 12וכ"ת 12ובעצים 12ואידי 12ואכל 12
ואתו 12ושוין 12ושכח 12ועשאו 12טפי 12טליתו 12סנדל 12רישיה 12
רבי ינאי 12רבים 12רבן 12ר' ירמיה 12קלוטה 12פרה 12פני 12פעמים 12
נקובה 12נפשיה 12נבלה 12מינין 12מימי 12מותרין 12מטמאין 12מטמאה 12
מרשות 12מקמי 12מנת 12מג' 12מכל 12מתו 12משכן 12מחמה 12
מ"ש 12ליטול 12לצל 12לר' יהודה 12לקרות 12לקמיה 12לנר 12לדידי 12
לכסות 12לאפוקי 12לאחד 12לשמר 12לשמנה 12לחומרא 12הימנה 12הקדש 12
הדין 12הכסיף 12האוכל 12השרת 12השם 12דרבי יהודה 12דאפשר 12דאתי 12
דחייב 12דעתיה 12כור 12כותבין 12כלה 12כלאים 12כהן 12ככר 12
בקרקע 12בניו 12בנין 12בכרמלית 12בתחילה 12בחוטי 12בחד 12בעלי 12
בעה"ב 12ב"ה 12איריא 12אינן 12אסיפא 12ארישא 12אנו 12תרנגולת 12
תלמוד 12תבן 12שיצא 12שניה 12שמאל 12שלח 12שכיחא 12שבצוארו 12
שאל 12חזו 12חותם 12חטאות 12חרבה 12חנניה 12חכמה 12עוד 12
ערבית 12עקירה 12עדיין 12עשו 12זימנא 11יימר 11יושב 11יליד 11
יתכוין 11צדי 11ויפה 11ויבא 11ונתן 11ונעשה 11וממאי 11ומן 11
ומ"ס 11והיו 11והוינן 11והלל 11והתירו 11ואביי 11ותנא 11ושתי 11
טרסקל 11טהורין 11טהרה 11סומכין 11סתום 11רוח 11רבי נחמיה 11רבן גמליאל 11
קמייתא 11קמיכוין 11קדש 11קבוע 11קאמרת 11קשה 11קעביד 11פרשה 11
פלייטון 11נולד 11נחש 11מיהא 11מקרא 11מקנח 11מקבלין 11מנה 11
מדליק 11מביאין 11מאחת 11מתוכה 11מעל 11מעת 11לזרוק 11לידע 11
לטלטלן 11לרבי יהודה 11למימיהן 11לגופה 11לגופן 11לאיתויי 11ל"ש 11הימנו 11
הקטן 11המקום 11המשכן 11הדבר 11הכר 11האומר 11גופיה 11גומות 11
דרבי אליעזר 11דמאי 11דמחייב 11דהאי 11דעביד 11דעתך 11כולם 11כסות 11
כנפי 11כליו 11בזמנה 11ביה"ש 11בידיה 11בצרור 11ברכה 11ברבי יוסי 11
בר' יוסי 11בר' יהודה 11בקר 11במתניתא 11במשקין 11בל 11בהמתו 11באמצע 11
באהל 11בתוכו 11בתוכה 11בתריה 11בשרץ 11איתא 11אוסר 11אסר 11
אכילה 11אתכם 11אחיזה 11אחריו 11א"ר ירמיה 11א"ר חסדא 11א"ר חנינא 11תולדות 11
תלת 11ת"ח 11שופר 11שוגג 11שנימול 11שלהן 11שגגתו 11שבות 11
חבירו 11חבורה 11חשיב 11עין 11עומדת 11עובר 11זדונו 10זכור 10
יומת 10ירחא 10ידיה 10ישב 10צורכו 10צבי 10צער 10ורבי יהושע 10
והוציאו 10והאנן 10ודבר 10ובני 10ובגבבא 10ואינה 10ואומר 10ואמרה 10
ואתא 10ושבת 10וחזרו 10וחייב 10ועוף 10טובה 10סיני 10סוחטין 10
ספינה 10סברת 10רגלו 10רבי ירמיה 10רביעית 10רב ביבי 10ראיה 10רשעים 10
ר' ינאי 10ר"נ 10ר"ל 10קיימא 10קצירה 10קטנים 10קרובה 10קדושה 10
פועלים 10פנים 10פשט 10ניצוצות 10נתר 10מזיד 10מיהת 10מצטרפין 10
מוכסין 10מפיק 10מלמעלה 10מהא 10מבחוץ 10מתנה 10משמע 10משלשה 10
משבת 10מ"ד 10לייתי 10ליתבע 10ליחייב 10לצאת 10לר' יוסי 10לקולא 10
לנכרי 10להיתר 10להוציא 10להביא 10לביתו 10לבו 10לבהמה 10לשמואל 10
לחין 10לחי 10הוכשר 10המרחץ 10הלחם 10הגדול 10הדחק 10הכלי 10
הבלא 10הבהמה 10האבן 10התחתון 10השמים 10גמל 10דידע 10דוכסוסטוס 10
דאתא 10דא 10דתנא 10דשבתא 10כילה 10כרה"ר 10כמין 10כדרכו 10
כדברי 10כבודו 10כבוד 10כבה 10כשהן 10ביבר 10בור 10בטלה 10
בסיס 10ברישא 10ברביעית 10ברא 10בפסיק 10בנים 10במערבא 10בהרת 10
בכזית 10בכובלת 10באבן 10בתנור 10בשרו 10בשדה 10בעיר 10בעולם 10
בעלה 10ב"ד 10אזיל 10איסורא 10אינהו 10ארון 10אהא 10אבי 10
אברהם 10אבא 10אבן 10אתו 10אחרים אומרים 10א"ר יונתן 10א"ר הונא 10תילתא 10
תרגום 10תאמר 10תן 10תחתיה 10שצריך 10שוב 10שום 10שרו 10
שנתן 10שמור 10שמנים 10שמת 10שמעון 10שלישי 10שהסיטו 10שגג 10
שבין 10שברי 10חיישינן 10חולה 10חטאו 10חרדל 10עירובו 10עיניו 10
עורות 10עון 10עניים 10עני 10עמוד 10ע"פ 10Frequency Study for : yoma 29b
FreqFreqFreqFreqFreqFreqFreqFreq
ביום 7קדוש 6בלילה 5אמר 5הקרב 4אין 3זמן 2זה 2
וסלקו 2וכל 2ובין 2מותיב 2מחוסר 2לה 2הכלל 2הבזיכין 2
כל 2בין 2אפילו 2את 2תקדוש 2שסדרו 2שלא 2Frequency Study for : sanhedrin 39a
FreqFreqFreqFreqFreqFreqFreqFreq
א"ל 27ליה 10הוא 9לי 8לא 8דכתיב 7מי 6ההוא 6
אמר 6על 6כופר 5אמרה 5אמר ליה 5זה 4ידעת 4נמי 4
מינא 4מאי 4לרבן גמליאל 4לה 4הכי 4דאיכא 4של 4יש 3
כי 3כולן 3כמה 3כל 3ברא 3בנורא 3אלהיכם 3אלא 3
אם 3אחד 3שמשא 3שכינתא 3שברא 3יוצר 2ידענא 2יבא 2
צדק 2צדך 2וקא 2ולא 2טפח 2טבילותא 2טביל 2רוח 2
רחמן 2קיתון 2ניחא 2מייסר 2מפלגך 2מני 2ממנו 2מאיסא 2
לו 2לרבי אבהו 2להו 2לביבר 2הורג 2הוה 2הרים 2הראשון 2
הקב"ה 2הנה 2הלא 2האי 2ה' 2דלא 2כוכבי 2כדי 2
כתיב 2בו 2בהדיא 2באש 2אייתו 2איכא 2אכלוה 2אתון 2
את 2אחת 2שנאמר 2שדיוה 2עליו 2עלינו 2