Works similarly to the tanach family of commands except with the restriction that only sefarim within Chumash are considered.

Chumash
ChumashPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerek
beraisis12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950

Chumash
ChumashPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerek
shemos12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940

Chumash
ChumashPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerek
vayikra12345678910
11121314151617181920
21222324252627

Chumash
ChumashPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerek
bamidbar12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
313233343536

Chumash
ChumashPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerekPerek
devarim12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334Chumash
Chumash LocationSpecific Chumash Pesukim
vayikra 4 1וידבר יהוה אל משה לאמר
vayikra 4 2דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה
vayikra 4 3אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים ליהוה לחטאת
vayikra 4 4והביא את הפר אל פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני יהוה
vayikra 4 5ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל אהל מועד
vayikra 4 6וטבל הכהן את אצבעו בדם והזה מן הדם שבע פעמים לפני יהוה את פני פרכת הקדש
vayikra 4 7ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל דם הפר ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד
vayikra 4 8ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
vayikra 4 9ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה
vayikra 4 10כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה
vayikra 4 11ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו
vayikra 4 12והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף
vayikra 4 13ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ואשמו
vayikra 4 14ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד
vayikra 4 15וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני יהוה ושחט את הפר לפני יהוה
vayikra 4 16והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אהל מועד
vayikra 4 17וטבל הכהן אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת
vayikra 4 18ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד
vayikra 4 19ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה
vayikra 4 20ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם
vayikra 4 21והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא
vayikra 4 22אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות יהוה אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם
vayikra 4 23או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים
vayikra 4 24וסמך ידו על ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר ישחט את העלה לפני יהוה חטאת הוא
vayikra 4 25ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת דמו ישפך אל יסוד מזבח העלה
vayikra 4 26ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו
vayikra 4 27ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא תעשינה ואשם
vayikra 4 28או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא
vayikra 4 29וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה
vayikra 4 30ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח
vayikra 4 31ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו
vayikra 4 32ואם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה
vayikra 4 33וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט אתה לחטאת במקום אשר ישחט את העלה
vayikra 4 34ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח
vayikra 4 35ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לוChumash
Chumash LocationSpecific Chumash Pesukim
vayikra 4 8ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
vayikra 4 9ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה
vayikra 4 10כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה
vayikra 4 11ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו
vayikra 4 12והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרףSearch Chumash mqnT csP Found: 3 times
SeferPerekPasukPesukim
beraishis1712תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ו מקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא
beraishis1727בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו וכל אנשי ביתו יליד בית ו מקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו
shemos1244ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה ליהוה שמרים לכל בני ישראל לדרתם ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו תושב ושכיר לא יאכל בו בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו כל עדת ישראל יעשו אתוSearch Chumash byvM hSbT 30 bryT AvlM Found: 2 times
SeferPerekPasukPesukim
shemos3115רתה הנפש ההוא מקרב עמיה ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת ו
vayikra248רכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם ויצא בן אשה ישרא